Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Протокол №2

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

(код за ЄДРПОУ 00385879)

29 квітня 2013 року, 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Київська, буд. 18-А, приміщення сільського будинку культури, актова зала

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів генеральний директор Товариства Василик Віталій Валентинович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №02 від 15.03.2013 року) публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 28.03.2013 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №59 (1563) від 27.03.2013 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» проводяться 29 квітня 2013 року о 13 год. 00 хв. за адресою: 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Київська, буд. 18-А, приміщення сільського будинку культури, актова зала.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №02 від 15.03.2013 року), генеральним директором Товариства був укладений договір №ІК-107/13 від 18 квітня 2013 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №02 від 15.03.2013 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників зберігача: Єфремов Всеволод Юрійович (голова Комісії), Мокляк Катерина Богданівна, Салімова Лєйля Талятівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 23 квітня 2013 року.

Товариство є емітентом 4 479 272 (чотирьох мільйонів чотирьохста сімдесяти дев’яти тисяч двохста сімдесяти двох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23 квітня 2013 року є 372 (триста сімдесят два) акціонери.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Єфремову Всеволоду Юрійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов Всеволод Юрійович: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) прості іменні акції Товариства і, відповідно, 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голосів на Зборах, що складає 71,7327 (сімдесят один цілий сім тисяч триста двадцять сім десятитисячних) відсоток від загальної кількості голосуючих акцій Товариства (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №02 від 15.03.2013 року) та умов договору №ІК-107/13 від 18 квітня 2013 року, реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

Окрім того, голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю. доповів, що у зв’язку з тим, що під час підготовки Зборів до Товариства не надійшло жодної кандидатури для обрання до Наглядової ради, у зв’язку з чим та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №04 від 19.04.2013 року) бюлетень для кумулятивного голосування за питанням порядку денного №12 «Обрання членів Наглядової ради» реєстраційною комісією акціонерам та/або їх представникам під час реєстрації на Зборах не видається.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються відкритими.

Генеральний директор Товариства Василик В. В.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,

призначених на 29 квітня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Генеральний директор Товариства Василик В. В. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-108/13 від 18 квітня 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-108/13 від 18 квітня 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Єфремов В. Ю. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», а саме: Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Мокляк Катерини Богданівни, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників зберігача – товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», а саме: Єфремова Всеволода Юрійовича (голова лічильної комісії), Мокляк Катерини Богданівни, Салімової Лєйлі Талятівни (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Василик В. В. запропонував обрати головою Зборів Василика Віталія Валентиновича, секретарем Зборів – Титаренка Сергія Валентиновича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Василика Віталія Валентиновича, секретарем Зборів – Титаренка Сергія Валентиновича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Василик В. В. запропонував Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Василик В. В., який доповів наступне.

Шановні акціонери та запрошені!

У звітному 2012 р. виконавчий орган товариства діяв у складі в. о. голови Правління Василика В.В., який був призначений на цю посаду Спостережною радою 02.10.2011 р.

Надається інформація щодо:

1)   господарських та фінансових результатів роботи Товариства за 2012р.;

2)   проведеної юридичної роботи: із захисту прав та законних інтересів товариства, повернення активів товариства, які були незаконно відчужені у період незаконного обіймання посади керівника І.М.Романенком, від В.І.Литвина, В.Кравця, проведеної роботи з питань звільнення самовільно зайнятих третіми особами земель товариства, повернення викраденої техніки та інших активів, упорядкування договірної та претензійно-позовоної роботи в товаристві.

3)   організації роботи керівних органів Товариства;

4)   проведення осінньо-польових робіт;

5)   проведення інвентаризації нерухомого та рухомого майна;

6)   вжиття заходів щодо повернення з незаконного володіння ТОВ «Шанс» майнового комплексу цегельного заводу та родовища корисних копалин (суглинку);

7)   інших питань організаційного та управлінського характеру.

Більшість питань, які вирішувались в. о. голови Правління Товариства Василиком В.В. та його заступником Янківським М.І., стосувались юридичного захисту майна, прав та інтересів Товариства від неправомірних посягань третіх осіб, організації поновлення виробничої діяльності Товариства та забезпечення пов’язаних із цим технологічних процесів; підготовки технічної бази для безперебійної роботи Товариства протягом всього сезону роботи, впровадженню нових агротехнічних рішень, спрямованих на удосконалення виробництва та збільшення врожайності основних культур.

Прийняті з вказаних питань рішення в більшості виконані у заплановані строки.

Не зважаючи на перебування Товариства у процедурі банкрутства через недоліки управління, допущені попередніми керівниками, Товариство багато уваги намагається приділяти створенню належних умов праці та побуту працівників.

Колектив працівників стабільний.

Все вищевказане дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо відновлення повноцінної виробничої діяльності базового сільськогосподарського підприємства, а також щодо покращення умов роботи та побуту працівників Товариства.

Голова Зборів Василик В. В. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 093 282 (два мільйони дев’яносто три тисячі двісті вісімдесят два) голоси, що становить 65,1483% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 119 821 (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять один) голос, що становить 34,8517% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Виступив Голова зборів Василик В. В., який доповів наступне.

За 2012 рік засідання Наглядової ради проводились 3 рази.

На засіданні 13.03.2012 р., зокрема, розглядались та вирішувались питання щодо дематеріалізації акцій, обрання зберігача, аудитора, оцінювача майна Товариства, затвердження умов договорів із ними, а також питання тимчасового відсторонення голови Правління та призначення в. о. голови Правління до прийняття відповідного рішення зборами акціонерів.

На засіданні 18.06.2012 р. вирішувалось питання про скликання загальних зборів акціонерів Товариства на 25.07.2012р. о 13-00 год.

На засіданні 31.10.2012 р. розглядали письмову вимогу акціонерів Товариства, які є власниками більше ніж 10 відсотків акцій, про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства.

Засідання Наглядової ради скликались її головою, участь у всіх засіданнях приймали члени Наглядової ради Тимченко А.А., Петришин О.Г. та Гринчук С.А. Інші члени Наглядової ради на засідання не з’являлись, хоча повідомлялись про час та місце їх проведення.

Генеральний директор Товариства Василик В. В. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 093 282 (два мільйони дев’яносто три тисячі двісті вісімдесят два) голоси, що становить 65,1483% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 119 821 (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять один) голос, що становить 34,8517% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

Виступив Голова зборів Василик В. В., який доповів наступне:

Ревізійна комісія Товариства протягом 2012 р. засідань не проводила. Пропонується не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2012 рік у зв’язку з його відсутністю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Василик В. В., який запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

Генеральний директор Товариства В. В. Василик запропонував прийняти наступне рішення: дивіденди не виплачувати у зв’язку із наявністю збитків за звітний період в сумі 2000 гривень. План розподілу прибутку і збитків на 2013 рік:

•          фонд розвитку виробництва – 50%;

•          резервний фонд – 5%;

•          фонд соцкульта – 15%;

•          фонд дивідендів – 30%.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 212 801 (три мільйони двісті дванадцять тисяч вісімсот один) голос, що становить 99,9906% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 302 (триста два) голоси, що становить 0,0094% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Дивіденди не виплачувати у зв’язку із наявністю збитків за звітний період в сумі 2000 гривень. План розподілу прибутку і збитків на 2013 рік:

·              фонд розвитку виробництва – 50%;

·              резервний фонд – 5%;

·              фонд соцкульта – 15%;

·              фонд дивідендів – 30%.

(Протокол про підсумки голосування додається).

10. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Голова Зборів Василик В. В.: Шановні акціонери! Голова Наглядової ради Титаренко С. В. повідомив, що станом на 19 квітня 2013 року до Товариства не надійшло жодної заяви про висунення кандидатів для обрання нового складу Наглядової ради Товариства. У випадку припинення повноважень діючої Наглядової ради, можливість обрання нового складу Наглядової ради на цих Загальних зборах акціонерів відсутня. З урахуванням викладеного, голосуємо за питанням щодо припинення повноважень членів Наглядової ради, а саме:

·            Титаренко Сергій Валентинович – член Наглядової ради;

·            Шубович Ольга Валеріївна – член Наглядової ради;

·            Мар’янович Роман Олегович – член Наглядової ради;

·            МЕRKS Developments LTD, в особі представника Петришина Олега Григоровича - голова Наглядової ради;

·            Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, в особі представника Галунова Дмитра Володимировича - член Наглядової ради.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 119 821 (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять один) голос, що становить 34,8517% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 2 093 282 (два мільйони дев’яносто три тисячі двісті вісімдесят два) голоси, що становить 65,1483% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається).

11. СЛУХАЛИ: Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Василик В. В.: Пропонується затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 093 282 (два мільйони дев’яносто три тисячі двісті вісімдесят два) голоси, що становить 65,1483% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 119 821 (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять один) голос, що становить 34,8517% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

(Протокол про підсумки голосування додається).

12. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів Василик В. В.: У встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» строки до Товариства не надійшло жодної заяви про висунення кандидатів до Наглядової ради Товариства.

Голова Реєстраційної комісії Єфремов В. Ю. нагадав, що у зв’язку з тим, що під час підготовки Зборів до Товариства не надійшло жодної кандидатури для обрання до Наглядової ради за питанням порядку денного щодо обрання Наглядової ради, бюлетень для кумулятивного голосування №12 «Обрання членів Наглядової ради» реєстраційною комісією акціонерам та/або їх представникам під час реєстрації на Зборах не видавався.

Голосування за питанням порядку денного №12 «Обрання членів Наглядової ради» не відбувається.

 

13. СЛУХАЛИ: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова Зборів Василик В. В.: У встановлені Законом України «Про акціонерні товариства» строки до Товариства не надійшло жодної кандидатури для обрання до Наглядової ради Товариства. Отже, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, неможливе у зв’язку із відсутністю нового складу Наглядової ради Товариства. Пропонується проголосувати з даного питання порядку денного.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 3 213 103 (три мільйони двісті тринадцять тисяч сто три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення не прийнято.

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 29 квітня 2013 року о 13:40.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються закритими.

 

              Голова Зборів

В. В. Василик

 

 

              Секретар Зборів

С. В. Титаренко, в особі представника

за довіреністю Скакун О. А.