Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Василик Вiталiй Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2013

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

 

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

 

Вiдкрите акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

 

1.2. Організаційно-правова форма емітента

 

Відкрите акціонерне товариство

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

 

00385879

 

1.4. Місцезнаходження емітента

 

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

 

(04560)533-63, (04560)533-63

 

1.6. Електронна поштова адреса емітента

 

kbr@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

 

(дата)

 

2.2. Річна інформація опублікована у

Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №83(1587)

 

30.04.2013

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

X

е) інформація про рейтингове агентство

 

є) інформація про органи управління емітента

 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

г) інформація про похідні цінні папери

 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів

 

10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

X

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

20. Основні відомості про ФОН

 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

24. Правила ФОН

 

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

30. Примітки

1. При наявностi в роздiлах звiту дати "01.01.1900" мається на увазi, що дана подiя не вiдбувалась. Вказання даної дати викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

2. «Н/д» означає «немає даних».

     

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

09812

3.1.5. Область, район

Київська обл., Тетiївський р-н

3.1.6. Населений пункт

с. Кашперiвка

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Ленiна, буд. 15

 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААБ №327995

3.2.2. Дата державної реєстрації

16.12.1998

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Тетiївська районна державна адмiнiстрацiя Київської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1119818.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1119818.00

 

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення №10 ПАТ "Дiамантбанк" м. Києва

3.3.2. МФО банку

320854

3.3.3. Поточний рахунок

2600831012699

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

-

 

3.3.5. МФО банку

 

-

 

3.3.6. Поточний рахунок

 

-

 

 

3.4. Основні види діяльності

01.11.0

Вирощування зернових та технiчних культур.

15.41.0

Виробниицтво нерафiнованих олiї та жирів.

01.30.0

Змiшане сiльське господарство.

 

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

 

Найменування об'єднання

Місцезнаходження об'єднання

"КИЇВЦУКОР"

04050, м. Київ, вул. Кравченка, буд. 17, кв.73

Опис

Товариство є учасником корпорації "КИЇВЦУКОР".

 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi

19028107

01133Україна м. Київ б-р Лесi Українки, буд. 26

25.0000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

25.0000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Чисельнiсть працiвникiв на кiнець звiтного перiоду(осiб) – 8
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 4
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) – 0
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (осiб) – 5
Фонд оплати працi - усього (тис. грн.) - 41.8
Товариство не проводить самостiйно кадрової полiтики.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

В. о. голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Василик Вiталiй Валентинович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 437442 Ярмолинецьке РВ УМВС України в Хмельницькiй областi

6.1.4. Рік народження**

1981

6.1.5. Освіта**

Вища, КНУ iменi Тараса Шевченка, магiстр права.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Правлiння ТОВ «Адвокатська компанія «ГРАВЕ».

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Винагорода виплачується згiдно штатного розпису.

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає особа: керуючий АО «АК «Василик i Євстiгннєєв».

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петришин Олег Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гринчук Сергiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимченко Андрiй Анатолiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романенко Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київькiй областi

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

19028107

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Веремiйчук Андрiй Сергiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП "- агроном.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федченко Микола Андрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1948

6.1.5. Освіта**

Вища, Бiлоцеркiвський сiльськогосподарський iнститут.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

29

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП "- головний зоотехнiк.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравець Людмила Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

1958

6.1.5. Освіта**

Середня-спецiальна, Київський коооперативний технiкум.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ " КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП "- бухгалтер.

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Примак М. А.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д.

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Схаб В. В.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кайдаш К. М.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Перевалова Л. М.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiльганчук О. П.

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

6.1.4. Рік народження**

00

6.1.5. Освіта**

Н/д

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

00

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Н/д

6.1.8. Опис

Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

Посади, якi обiймає посадова особа: Н/д

Вiдомостi щодо стажу керiвної роботи посадової особи вiдсутнi. Зазначення числа "00" викликано технiчними особливостями програмного забезпечення.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В. о. голови Правлiння

Василик Вiталiй Валентинович

НА 437442 Ярмолинецьким РВ УМВС України в Хмельницькiй областi

 

85481

1.9083

85481

0

0

0

Голова Наглядової ради

Петришин Олег Григорович

Н/д

 

447920

9.9999

447920

0

0

0

Член Наглядової ради

Романенко Iгор Миколайович

Н/д

 

235888

5.2662

235888

0

0

0

Член Наглядової ради

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київькiй областi

19028107

 

1119821

25.0000

1119821

0

0

0

Член Правлення

Пiльганчук О. П.

Н/д

 

8681

0.1938

8681

0

0

0

Усього

1897791

42.3682

1897791

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi

19028107

01133, Україна, м. Київ Печерський р-н, м. б-р. Л. Українки, буд. 26

-

1119821

25.0000

1119821

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

1119821

25.0000

1119821

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

01.01.1900

Кворум зборів**

00

Опис

У звiтному перiодi рiчнi загальнi збори акцiонерiв не проводились з причин вiдсутностi вiдповiдної iнiцiативи з боку керiвництва Товариства. Довiдка про причини непроведення Зборiв додається. Позачерговi загальнi збори, скликанi на 25.04.2012р., не вiдбулись у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму.

 


9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

-

-

-

-

Дата виплати дивідендів

-

-

-

-

Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 29 квiтня 2013 року,прийнято рiшення дивiденди не виплачувати у зв’язку iз наявнiстю збиткiв за звiтний перiод в сумi 2000 гривень (вiдповiдно до балансу, складеного за П(с)БО) або 6000 гривень (вiдповiдно до балансу, складеного за МСФЗ).


10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, Печерський р-н, б-р. Л. Українки, буд. 34

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №533951

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2010

Міжміський код та телефон

(044)585-71-20

Факс

(044)585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" укладено договiр Е-3/12 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах вiд 18.05.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна Комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.09.2006

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

Юридична особа, що здiйснює депозитарну дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЗАКОН"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37814474

Місцезнаходження

01133, Україна, м. Київ, Печерський р-н, б-р. Л. Українки, буд. 34, офiс 408

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.01.1900

Міжміський код та телефон

(044)222-78-96

Факс

(044)222-78-96

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi права

Опис

ТОВ "ГРАД-ЗАКОН" здiйснює дiяльнiсть у сферi права, яка не потребує лiцензування.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "СТОЛИЦЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37388196

Місцезнаходження

02121, Україна, м. Київ, Дарницький р-н, вул. Вербицького, буд. 13, кв. 83

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4403

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України, Рiшення №224/3

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.12.2010

Міжміський код та телефон

(044) 284-93-55

Факс

(044) 284-93-55

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 06.03.2012 року. Серiя та номер Свiдоцтва: АВ №000064

 


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.01.1999

59/10/1/99

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000140438

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

4479272

1119818.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство створене у 1992 роцi на землях, що мають площу близько 3 тис. га. В 1930 роцi передано заводу i створено "Кашперiвський цукрокомбiнат". В 1960 роцi сiльськогосподарська артiль (3896 га) i бурякорадгосп реорганiзували у "Кашперiвський радгосп" цукрокомбiнату. З 1975 року два пiдроздiли радгоспу передано в колективнi господарства Володарського району. З 1993 року радгосп вiдокремився вiд заводу, створено "Кашперiвський бурякорадгосп". На протязi цих рокiв потужнiсть радгоспу постiйно зростає. В 195 роцi виробництво зерна склало 1186 т., в 1960 роцi - 5258 т., в 1974 роцi - 9065 т., в 1989 роцi - 6888 т. Побудовано молочний комплекс на 1200 чол., корiвник, свинарники, майстернi по ремонту технiки, цегельний завод, школу, дитячий садок на 90 мiсць. Незважаючи на всi прийнятi заходи, рiвень виробництва з 1994 року пiшов на спад, тому що робота бурякорадгоспу знаходиться в прямiй залежностi вiд можливостi придбання технiки, запчастин, пального, добрив, ядохiмiкатiв. Згадно з Законом України "Про особливостi приватизацiї майна в АПК", з 09.12.1998 року пiдприємство перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Кашперiвський бурякорадгосп". Пiдприємство знаходиться в важкому фiнансовому станi i шукає новi шляхи розвитку для його полiпшення.

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

На пiдприємствi дiє вiддiлкова структура управлiння, яка складається з таких структурних пiдроздiлiв: - Кашперiвський вiддiл; - Першотравневий вiддiл; - автопарк; - центральна майстерня; - цегельних цех.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Нарахування зносу основних засобiв вiдбувалось по групах згiдно з ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Облiк ТМЦ ведеться у вiдповiдних регiстрах. При цьому данi аналiтичного облiку цiлком вiдповiдають даним синтетичного облiку. Всi матерiальнi цiнностi облiковувались на вiдповiдних рахунках бух. облiку. Господарськi операцiї вiдображались в облiкових регiстрах згiдно з вимогами "Положення про органiзацiю бух. облiку i звiтностi в Українi" та iншими нормативними документами.

Текст аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

 щодо фінансової звітності

Відкрите акціонерне товариство «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

за рік, що закінчився 31.12.2012 р.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та Правлінню ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

Основні відомості про емітента:

     Публічне акціонерне товариство «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП». Товариство змінило найменування з відкритого акціонерного товариства "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на публічне акціонерне товариство "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на виконання вимог Перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2013 року (протокол №1).

     Код за Єдиним державним реєстром підприємств  та  організацій України: 00385879

     Місцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетiївський р-н., с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

     Дата державної реєстрації: 16.12.1998 р.

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (надалі – Товариство), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2012 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2012 рік, а також короткого викладу основних принципів облікової політики та іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), до цієї фінансової звітності (надалі разом – «фінансова звітність»).

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:

-           розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;

-           відсутність порівняльної інформації (крім балансу);

-           допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Ця Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку. Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання фінансової звітності Товариства за 2012 р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми звертаємо увагу на обмеження, накладені МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., в частині відсутності порівняльної інформації за попередні періоди, окрім Балансу (Звіту про фінансовий стан). МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ. Вхідні залишки балансу перевірялися попереднім аудитором, яким було висловлено немодифіковану думку. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає Звіт про фінансовий стан на дату закінчення періоду, Звіт про сукупний дохід за період, Звіт про зміни в капіталі за період, Звіт про рух грошових коштів за період, Примітки, що складаються з короткого огляду основних принципів облікової політики та іншої інформації, з порівняльною та іншою пояснювальною інформацією, які перевірялися попереднім аудитором, яким було висловлено немодифіковану думку, може забезпечити достовірне відображення фінансового положення Товариства, а саме, інформації про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї.

Враховуючи, що останню інвентаризацію активів і зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутній при її проведенні, і, відповідно, не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо достовірної оцінки активів і зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за 2012 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1. На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

2. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено у встановлені законодавством терміни наведено достовірно.

3. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку відображено у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності.

4. Чисті активи Товариства, розраховані згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затвердженими рішенням ДКЦПФР № 485, від 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмір розрахункових чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 694 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить – 426 тис. грн. Вартість чистих активів менша від розміру статутного капіталу, тобто таке становище не відповідає частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

5. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про повне розкриття особливої інформації про емітента - наведено достовірно. На нашу думку твердження управлінського персоналу про те, що інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства і призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (відповідно до вимог, визначених частиною І статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"), не відбувались, наведено достовірно.

6. Розкриття інформації стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку для емітентів - акціонерних товариств не визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. За результатами перевірки фінансової звітності Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналізу одержаної необхідної інформації відповідно до МСА 570 «Безперервність», аудитори підтверджують можливість Товариства продовжувати безперервно функціонувати не менше одного року після закінчення звітного періоду, що перевірявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що відповідно до міжнародних стандартів аудиту, аудиторський звіт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантія життєздатності Товариства.

8. Відповідно до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» зазначаємо про відсутність суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю.

9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

10. Зауваження щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", відсутні.

11. Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» ризик суттєвого викривлення фінансової  звітності внаслідок шахрайства оцінено аудитором як низький.

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

     Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Столиця»

     Код 37388196

     Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 від 23 грудня 2010 року

     Місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83

     Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55

Дата і номер договору на проведення аудиту:  03.04.2013 р. № 03-04-2013/01

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 03.04.2013 р. – 20.04.2013 р.

Аудитор                                                            ________________________ Глигало Р.І.

   Сертифікат аудитора № 006162, виданий рішенням АПУ від 19.01.2007 р.

Директор ТОВ «Аудиторська компанія

 «Столиця»                                                           ________________________ Перерва Л. М.

   Сертифікат аудитора № 006713, виданий рішенням АПУ від 14.07.2010 р.

МП

Дата аудиторського висновку: 20.04.2013 р.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання

У звiтному перiодi робота Товариства була направлена на випуск та реалiзацiю зерна.

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, не планується.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Iнформацiю про основнi засоби емiтента наведено в балансi Товариства. Екологiчних питань немає. Планiв капiтального будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв немає. Iнших вiдомостей немає. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не виявлено.

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Iстотнi проблеми - це природнi умови та фiнансовi труднощi.

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Товариство знаходиться у станi банкрутства. Штрафнi санкцiї не виплачувались.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство не користується кредитами банкiв. Дiяльнiсть Товариства фiнансується за власнi кошти.

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв або контрактiв не було.

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Для виконання завдання по збiльшенню виробництва у 2013 роцi, Товариством розроблена програма виходу з фiнансової кризи, в якiй передбачено розвиток наступних питань: - удосконалення апарату управлiння; - забезпечення пальним; - забезпечення добривами та iншими матерiалами; - збiльшення виробництва продукцiї; - схема розрахункiв по платежам податкiв та забезпечення заробiтної плати робiтникам.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Полiтика емiтента щодо дослiджень та розробок не впроваджувалась. Витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк не вiдбувалось.

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

1. Статус ВАТ "Кашперiвський бурякорадгосп" по справi - Боржник (сторона банкрутства). Iнша сторона по справi - ТОВ "Анна" (iнiцiюючий кредитор). Суд - Господарський суд Київської областi. № справи - Б3/213-09/24. Дата вiдкриття провадження - 22.06.2009 р.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Наглядовою Радою ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" (протокол №03 вiд 13.03.2012 року) прийнято рiшення про розiрвання договору на ведення реєстру №01-12/Р вiд 20.01.2012 року, укладеного з ТОВ «РЕЄСТРАЦIЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «АКЦIОНЕР», у зв'язку з переведенням випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування, та укладення договору №Е-3/12 вiд 18.05.2012 року зi Зберiгачем ТОВ "ГРАД-ЦП" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента.


13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2670

2764

0

0

2670

2764

будівлі та споруди

2458

2339

0

0

2458

2339

машини та обладнання

208

421

0

0

208

421

транспортні засоби

1

1

0

0

1

1

інші

3

3

0

0

3

3

2. Невиробничого призначення:

480

452

0

0

480

452

будівлі та споруди

480

452

0

0

480

452

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3150

3216

0

0

3150

3216

Опис

Н/д

 

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

694.0

700.0

Статутний капітал (тис. грн.)

1120.0

1120.0

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1120.0

1120.0

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 694 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить – 426 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище не вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

261

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

1294

X

X

Інші зобов'язання

X

2770

X

X

Усього зобов'язань

X

4325

X

X

Опис:

Товариство отримало допомогу на зворотнiй основi. Кредитами банкiв Товариство не користується.


14. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування особи гаранта

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ гаранта

Місцезнаходження гаранта

1

2

3

4

5

01.01.1900

0

0

0

0

Опис

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.

 


15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

19.06.2012

18.07.2012

Відомості про проведення загальних зборів

25.12.2012

26.12.2012

Відомості про проведення загальних зборів


ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2012

0

0

2

2011

1

0

3

2010

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія

 

X

Акціонери

 

X

Реєстратор

 

X

Депозитарій

 

X

Інше (запишіть): Зберігач ТОВ «ГРАД-ЦП», ліцензія АВ№533951 від 20.05.2010р.

ТАК

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

 

Так

Ні

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Н/д

ТАК

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Внесення змін до статуту товариства

X

 

Прийняття рішення про зміну типу товариства

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень

X

 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень

X

 

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

1

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

2

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

Так

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 особи.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?

 

 

Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор)

Так

Так

Так

Загальний відділ

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)

Ні

Ні

Ні

Юридичний відділ (юрист)

Ні

Ні

Ні

Секретар правління

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами

Ні

Ні

Ні

Інше(запишіть): Особа, вiдповiдальна за зберiгання протоколiв - в. о. голови Правлiння.

Ні

Ні

Ні

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган (правління)

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Правління або директор

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

 

Так

Ні

Ревізійна комісія

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

 

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

X

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?

 

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень особи

 

X

Не задовольняли умови договору з особою

 

X

Особу змінено на вимогу:

 

акціонерів

 

X

суду

 

X

Інше (запишіть)

Наглядовою Радою ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" (протокол №03 вiд 13.03.2012 року) прийнято рiшення про розiрвання договору на ведення реєстру №01-12/Р вiд 20.01.2012 року, укладеного з ТОВ «РЕЄСТРАЦIЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «АКЦIОНЕР», у зв'язку з переведенням випуску акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування, та укладення договору №Е-3/12 вiд 18.05.2012 року зi Зберiгачем ТОВ "ГРАД-ЦП" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Емiтента.

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року Н/д

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" не є фiнансовою установою.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2013.01.01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових, олійних, бобових культур

за КВЕД

01.11.0

Середня кількість працівників

7

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Форма № 1-м

Баланс на 31.12.2012р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3150.0

3216.0

- первісна вартість

031

10184.0

10456.0

- знос

032

 -7034.0

 -7240.0

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

112.0

112.0

- накопичена амортизація

037

-112.0

 -112.0

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

3150.0

3216.0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

127.0

927.0

Поточні біологічні активи

110

0

0

Готова продукція

130

213.0

194.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

40.0

515.0

- первісна вартість

161

40.0

515.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

45.0

171.0

- у тому числі в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

425.0

1807.0

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

3575.0

5023.0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1120.0

1120.0

Додатковий вкладений капітал

320

3814.0

3814.0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4234.0

-4240.0

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

700.0

694.0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0

4

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1280.0

1187.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

179.0

261.0

- зі страхування

570

14.0

14.0

- з оплати праці

580

0

4.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

1402.0

2859.0

Усього за розділом IV

620

2875.0

4325.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

3575.0

5023.0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

за аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

634.0

261.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0 )

( 37.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

634.0

224.0

Інші операційні доходи

040

311.0

143.0

Інші доходи

050

1.0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

946.0

367.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

-552

-379

Інші операційні витрати

090

 -360

 -54

у тому числі:

091

0

0

 

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

 -40

 -195

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

 -952

 628

Фінансовий результат до оподаткування (070 -120)

130

-6.0

-261.0

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-6.0

-261.0

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)

 щодо фінансової звітності

Відкрите акціонерне товариство «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

за рік, що закінчився 31.12.2012 р.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та Правлінню ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

Основні відомості про емітента:

     Публічне акціонерне товариство «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП». Товариство змінило найменування з відкритого акціонерного товариства "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на публічне акціонерне товариство "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на виконання вимог Перехідних положень Закону України "Про акціонерні товариства" відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства від 29.01.2013 року (протокол №1).

     Код за Єдиним державним реєстром підприємств  та  організацій України: 00385879

     Місцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетiївський р-н., с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

     Дата державної реєстрації: 16.12.1998 р.

Звіт щодо фінансової звітності

Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (надалі – Товариство), яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2012 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2012 рік, а також короткого викладу основних принципів облікової політики та іншої пояснюючої інформації, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), до цієї фінансової звітності (надалі разом – «фінансова звітність»).

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням МСФЗ, з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи:

-           розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;

-           відсутність порівняльної інформації (крім балансу);

-           допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р.

Ця Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною основою бухгалтерського обліку. Це визначає той факт, що основа фінансової звітності є прийнятною з метою складання фінансової звітності Товариства за 2012 р. в існуючих обставинах. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми звертаємо увагу на обмеження, накладені МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», на концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., в частині відсутності порівняльної інформації за попередні періоди, окрім Балансу (Звіту про фінансовий стан). МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ» пояснює ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу під час складання остаточного вхідного балансу за МСФЗ. Вхідні залишки балансу перевірялися попереднім аудитором, яким було висловлено немодифіковану думку. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає Звіт про фінансовий стан на дату закінчення періоду, Звіт про сукупний дохід за період, Звіт про зміни в капіталі за період, Звіт про рух грошових коштів за період, Примітки, що складаються з короткого огляду основних принципів облікової політики та іншої інформації, з порівняльною та іншою пояснювальною інформацією, які перевірялися попереднім аудитором, яким було висловлено немодифіковану думку, може забезпечити достовірне відображення фінансового положення Товариства, а саме, інформації про економічні ресурси, а також наслідки операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї.

Враховуючи, що останню інвентаризацію активів і зобов’язань було проведено до укладення договору з аудитором, аудитор не був присутній при її проведенні, і, відповідно, не мав змоги отримати достатні і належні аудиторські докази щодо достовірної оцінки активів і зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2012 року.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» станом на 31 грудня 2012 року, його фінансові результати за 2012 рік у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Ми висловлюємо думку щодо іншої допоміжної інформації, надання якої обумовлено вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

1. На нашу думку, інформація за видами активів, про зобов'язання та про власний капітал розкрита у фінансових звітах Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та чинного законодавства України.

2. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що заявлені Товариством обсяги Статутного капіталу сплачено у встановлені законодавством терміни наведено достовірно.

3. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку відображено у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) і відповідає Міжнародним стандартам фінансової звітності.

4. Чисті активи Товариства, розраховані згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, затвердженими рішенням ДКЦПФР № 485, від 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмір розрахункових чистих активів Товариства станом на 31.12.2012 р. складає 694 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить – 426 тис. грн. Вартість чистих активів менша від розміру статутного капіталу, тобто таке становище не відповідає частині третій статті 155 Цивільного кодексу України.

5. На нашу думку, твердження управлінського персоналу про повне розкриття особливої інформації про емітента - наведено достовірно. На нашу думку твердження управлінського персоналу про те, що інші дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства і призвести до значної зміни вартості його цінних паперів (відповідно до вимог, визначених частиною І статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"), не відбувались, наведено достовірно.

6. Розкриття інформації стосовно дотримання вимог ліквідності професійних учасників фондового ринку для емітентів - акціонерних товариств не визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. За результатами перевірки фінансової звітності Товариства та проведення запланованих процедур щодо аналізу одержаної необхідної інформації відповідно до МСА 570 «Безперервність», аудитори підтверджують можливість Товариства продовжувати безперервно функціонувати не менше одного року після закінчення звітного періоду, що перевірявся. Однак, незважаючи на це, аудитори зауважують, що відповідно до міжнародних стандартів аудиту, аудиторський звіт не може сприйматись користувачами як повна й абсолютна гарантія життєздатності Товариства.

8. Відповідно до МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» зазначаємо про відсутність суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України разом з фінансовою звітністю.

9. Аудиторами не виявлено виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

10. Зауваження щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", відсутні.

11. Відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» ризик суттєвого викривлення фінансової  звітності внаслідок шахрайства оцінено аудитором як низький.

 

Основні відомості про аудиторську фірму:

     Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «Столиця»

     Код 37388196

     Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України: № 4403 від 23 грудня 2010 року

     Місцезнаходження юридичної особи: 02121, м. Київ вул. Вербицького, 13, кв.83

     Телефон (факс) юридичної особи: 044-284-93-55

Дата і номер договору на проведення аудиту:  03.04.2013 р. № 03-04-2013/01

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 03.04.2013 р. – 20.04.2013 р.

Аудитор                                                            ________________________ Глигало Р.І.

   Сертифікат аудитора № 006162, виданий рішенням АПУ від 19.01.2007 р.

Директор ТОВ «Аудиторська компанія

 «Столиця»                                                           ________________________ Перерва Л. М.

   Сертифікат аудитора № 006713, виданий рішенням АПУ від 14.07.2010 р.

МП

Дата аудиторського висновку: 20.04.2013 р.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Н/д

Продовження тексту приміток

Н/д

Продовження тексту приміток

Н/д

Продовження тексту приміток

Н/д


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.