Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Василик Вiталiй Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00385879

1.4 Місцезнаходження емітента

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

380(4560)533-63, 380(4560)533-63

1.6 Електронна поштова адреса емітента

kbr@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

29.04.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

11. Примітки:
Н/д


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

АВ №016140

3.3. Дата державної реєстрації

16.12.1998

3.4. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

3.5. Статутний капітал (грн.)

1119818

3.6. Чисельність працівників (чол.)

7

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур, 01.50 Змiшане сiльське господарство, 01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництві.

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

25.0000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.0000

3.10. Органи управління емітента

В Товариствi згiдно зi Статутом iснують наступнi органи управлiння: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства. Склад - всi акцiонери Товариства, що є в реєстрi акцiонерiв Товариства станом на дату, визначену вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства, в тому числi: визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї), затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв), затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу або бюджету, обрання та вiдкликання голови Наглядової ради, обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй, прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй 2. Наглядова рада. Склад - 5 осiб. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства. 3. Ревiзiйна комiсiя. Склад - 3 особи. Функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Наглядова рада Товариства:

Титаренко Сергiй Валентинович - член Наглядової ради; Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi, в особi представника Галунова Дмитра Володимировича - член Наглядової ради;

Шубович Ольга Валерiївна - член Наглядової ради; Мар’янович Роман Олегович - член Наглядової ради; МЕRKS Developments LTD, в особi представника Петришина Олега Григоровича - голова Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя Товариства:

Євстiгнєєв Андрiй Сергiйович - голова Ревiзiйної комiсiї; Янкiвський Микола Iванович - член Ревiзiйної комiсiї; Сидоренко Вадим Анатолiйович - член Ревiзiйної комiсiї. Генеральний директор - Василик Вiталiй Валентинович.

3.12. Засновники емітента

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi, код ЄДРПОУ 19028107.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Товариство є учасником корпорацiї "КИЇВЦУКОР". 04050, м. Київ, вул. Кравченка, буд. 17, кв. 73


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

26.01.1999

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

59/10/1/99

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

4479272

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

1119821

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

6.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

6.4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, б-р. Лесi Українки, буд. 34, пiдїзд 3, поверх 7

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ №533951

6.6. Дата видачі ліцензії

20.05.2010

6.7. Міжміський код та телефон

(044)585-61-20

6.8. Факс

(044)585-71-20

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ" здiйснює зберiгання та облiк цiнних паперiв Товариства у бездокументарнiй формi iснування. Послугами iнших осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, Товариство протягом звiтного перiоду не користувалось.

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Грiнченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

20.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

6.8. Факс

(044) 279-13-22

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Товариство пройшло державну реестрацiю у 1998 роцi. Воно було створене на землях, що мають площу близько 3 тис. га., якi в 1930 роцi було передано заводу i створено "Кашперiвський цукрокомбiнат". В 1960 роцi сiльськогосподарська артiль (3896 га) i бурякорадгосп реорганiзували у "Кашперiвський радгосп" цукрокомбiнату. З 1975 року два пiдроздiли радгоспу передано в колективнi господарства Володарського району. З 1993 року радгосп вiдокремився вiд заводу, створено "Кашперiвський бурякорадгосп". На протязi цих рокiв потужнiсть радгоспу постiйно зростає. В 1995 роцi виробництво зерна склало 1186 т., в 1960 роцi - 5258 т., в 1974 роцi - 9065 т., в 1989 роцi - 6888 т. Побудовано молочний комплекс на 1200 чол., корiвник, свинарники, майстернi по ремонту технiки, цегельний завод, школу, дитячий садок на 90 мiсць. Незважаючи на всi прийнятi заходи, рiвень виробництва з 1994 року пiшов на спад, тому що робота бурякорадгоспу знаходиться в прямiй залежностi вiд можливостi придбання технiки, запчастин, пального, добрив, ядохiмiкатiв. Згадно з Законом України "Про особливостi приватизацiї майна в АПК", з 09.12.1998 року пiдприємство перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Кашперiвський бурякорадгосп". Пiдприємство знаходиться в важкому фiнансовому станi i шукає новi шляхи розвитку для його полiпшення. Для виконання завдання по збiльшенню виробництва у 2012 роцi, Товариством розроблена програма виходу з фiнансової кризи. У зв'язку з вiдкриттям провадження Господарським судом Київської областi 22.06.2009 р. по справi №Б3/213-09/24 про банкрутство ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", фiнансова та господарська дiяльнiсть за останi роки майже не здiйснювалась. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки основних показникiв господарської та фiнансової дiяльностi у Товариства немає.


ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

 

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган державного управління

-

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників

7

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс на 01.04.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3216.0

3422.2

- первісна вартість

031

10456.0

10715.0

- знос

032

( 7240.0 )

( 7292.8 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

112.0

112.0

- накопичена амортизація

037

( 112.0 )

( 112.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

3216.0

3422.2

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

88.0

88.0

Поточні біологічні активи

110

839.0

859.0

Готова продукція

130

194.0

420.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

515.0

351.0

- первісна вартість

161

515.0

351.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

14.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

171.0

51.0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

1807.0

1783.0

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

5023.0

5205.2


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1120.0

1120.0

Додатковий вкладений капітал

320

3814.0

4074.0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(4240.0)

(4347.8)

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

694.0

846.2

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

4.0

4.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1187.0

1191.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

261.0

261.0

- зі страхування

570

14.0

13.0

- з оплати праці

580

4.0

3.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

2859.0

2887.0

Усього за розділом IV

620

4325.0

4355.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

5023.0

5205.2

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

3.0

 

Примітки

Дооцiнка: транспортнi засоби=210 тис.грн., обладнання - 49 тис.грн. Амортизацiя за 1 квартал = 52.8 ти.грн.(середня за 1 квартал в минулому роцi = 206/4 = 51.5 тис.грн.).

Витрати майбутнiх перiодiв переведенi в бiологiчнi активи по собiвартостi.

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.04.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

21.0

634.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 3.0 )

( 0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

18.0

634.0

Інші операційні доходи

040

3.0

311.0

Інші доходи

050

2.0

1.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

23.0

946.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 18.0 )

( 552 )

Інші операційні витрати

090

( 112.8 )

( 360 )

Вписуваний рядок - у тому числі

091

0

0

Вписуваний рядок

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 40 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 130.8 )

( 952 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

(107.8)

(6.0)

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

(107.8)

(6.0)

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Додана амортизацiя - 52,8 тис.грн.

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Емiсiя боргових цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась.