Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Василик Вiталiй Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.07.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2013 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00385879

1.4 Місцезнаходження емітента

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

380(4560)533-63; 380(4560)533-63

1.6 Електронна поштова адреса емітента

kbr@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.07.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

18.07.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

 

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:

1. Основнi вiдомостi про облiгацiї емiтента при закритому розмiщеннi не розкриваються, оскiльки емiтент не здiйснював розмiщення облiгацiй.

2. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не розкривається у зв’язку з вiдсутнiстю у Товариствi такої посади.

3. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї а також iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не розкривається у зв’язку iз тим, що розмiр виручки вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод складає менше нiж 5 млн. грн.

4. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не подається. У звiтному перiодi Товариством не здiйснювалась емiсiя цiльових облiгацiй.


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

АВ №016140

3.3. Дата державної реєстрації

20.12.1998

3.4. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

3.5. Статутний капітал (грн.)

1119818

3.6. Чисельність працівників (чол.)

7

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур;

01.50 Змiшане сiльське господарство;

01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

25.0000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.0000

3.10. Органи управління емітента

В Товариствi згiдно зi Статутом iснують наступнi органи управлiння:

1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства. Склад - всi акцiонери Товариства, що є в реєстрi акцiонерiв Товариства станом на дату, визначену вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства, в тому числi: визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї), затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв), затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу або бюджету, обрання та вiдкликання голови Наглядової ради, обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй, прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй.

2. Наглядова рада. Склад - 5 осiб. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

3. Ревiзiйна комiсiя. Склад - 3 особи. Функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Наглядова рада Товариства: Титаренко Сергiй Валентинович - член Наглядової ради; Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi, в особi представника Галунова Дмитра Володимировича - член Наглядової ради; Шубович Ольга Валерiївна - член Наглядової ради; Мар’янович Роман Олегович - член Наглядової ради; МЕRKS Developments LTD, в особi представника Петришина Олега Григоровича - голова Наглядової ради. Ревiзiйна комiсiя Товариства: Євстiгнєєв Андрiй Сергiйович - голова Ревiзiйної комiсiї; Янкiвський Микола Iванович - член Ревiзiйної комiсiї; Сидоренко Вадим Анатолiйович - член Ревiзiйної комiсiї. Генеральний директор - Василик Вiталiй Валентинович.

3.12. Засновники емітента

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi, код ЄДРПОУ 19028107.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Товариство є учасником корпорацiї "КИЇВЦУКОР". 04050, м. Київ, вул. Кравченка, буд. 17, кв. 73.


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

26.01.1999

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

59/10/1/99

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

4479272

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарні іменні

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

1119821

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0

 

6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

6.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

6.4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, б-р. Лесi Українки, буд. 34, пiдїзд 3, поверх 7

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ №533951

6.6. Дата видачі ліцензії

20.05.2010

6.7. Міжміський код та телефон

(044)585-61-20

6.8. Факс

(044)585-71-20

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ" здiйснює зберiгання та облiк цiнних паперiв Товариства у бездокументарнiй формi iснування. Послугами iнших осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, Товариство протягом звiтного перiоду не користувалось.

6.1. Найменування

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

6.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001, Україна, м. Київ, Шевченкiвський р-н, вул. Грiнченка, буд. 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ №581322

6.6. Дата видачі ліцензії

20.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

6.8. Факс

(044) 279-13-22

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність

6.10. Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2013 | 07 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

 

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

ПАТ

за КОПФГ

231

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових, олійних, бобових культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників

7

 

Одиниця виміру: тис.грн.

 

Адреса

Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Форма № 1-м

1. Баланс на 01.07.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3216.0

3369.4

- первісна вартість

031

10456.0

10715.0

- знос

032

( 7240.0 )

( 7345.6 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

112.0

112.0

- накопичена амортизація

037

( 112.0 )

( 112.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

3216.0

3369.4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

88.0

97.0

Поточні біологічні активи

110

839.0

1377.0

Готова продукція

130

194.0

232.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

515.0

321.0

- первісна вартість

161

515.0

321.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0

27.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

171.0

51.0

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

0

0

Усього за розділом II

260

1807.0

2105.0

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

5023.0

5474.4


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1120.0

1120.0

Додатковий вкладений капітал

320

3814.0

4074.0

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

4240.0

4409.6

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

694.0

784.4

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

4.0

4.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1187.0

1200.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

261.0

118.0

- зі страхування

570

14.0

16.0

- з оплати праці

580

4.0

8.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

2859.0

3344.0

Усього за розділом IV

620

4325.0

4686.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

5023.0

5474.4

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Василик В. В.


 

Форма N 2-м

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 01.07.2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

51.0

0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 8.0 )

( 0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

43.0

0

Інші операційні доходи

040

4.0

0

Інші доходи

050

0

0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

47.0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 41.0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

090

( 175.6 )

( 0 )

Вписуваний рядок - у тому числі

091

0

0

Вписуваний рядок

092

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

100

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 216.6 )

( 0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

169.6

0

Податок на прибуток

140

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

169.6

0

Забезпечення матеріального заохочення

160

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0

0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Василик В. В.