Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,
код за ЄДРПОУ 00385879, місцезнаходження: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, 
вул. Леніна, буд. 15 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 11 квітня 2014 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;
9. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
10. Про затвердження значних правочинів;
11. Про попереднє схвалення значних правочинів;
12. Про надання повноважень на укладання затверджених значних правочинів, в т.ч. попередньо схвалених значних правочинів.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
14. Про визначення кількісного складу Наглядової ради;
15. Обрання членів Наглядової ради;
16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 5443 5023
Основні засоби 3201 3216
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1455 282
Сумарна дебіторська заборгованість 322 515
Грошові кошти та їх еквіваленти 215 171
Нерозподілений прибуток -4227 -4236
Власний капітал 4074 3814
Статутний капітал 1120 1120
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4476 4325
Чистий прибуток (збиток) 8 -2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4479272 4479272
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 7 квітня 2014 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: о 11 год. 45 хв. 11.04.2014 року; закінчення – о 12 год. 45 хв. 11.04.2014 року.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора):
• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Василик Віталій Валентинович, телефон (044)249-05-45, адреса: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора. 
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №46(1799) від 07.03.2014р.