Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа" Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 25.02.2014 06.03.2014 фiзична особа н/д 0 23.2001
Зміст інформації:
06.03.2014 року пiд час отримання в публiчному акцiонерному товариствi «Нацiональний депозитарiй України» зведеного облiкового реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 25.02.2014 рiк були виявленi наступнi змiни у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства:
Внаслiдок проведення операцiй купiвлi-продажу акцiй на вторинному ринку цiнних паперiв серед власникiв iменних цiнних паперiв товариства вiдбулись наступнi змiни:

Пакет акцiй фiзичної особи, який становив 0 (нуль) шт. простих iменних акцiй Товариства, або 0 (нуль)% вiд їх загальної кiлькостi, в результатi проведення операцiй купiвлi-продажу акцiй на вторинному ринку цiнних паперiв склав 1039194 шт. простих iменних акцiй, або 23.2001% вiд їх загальної кiлькостi.
2 25.02.2014 06.03.2014 Реiгональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi 19028107 25 0
Зміст інформації:
Юридична особа - Реiгональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi, код за ЄДРПОУ 19028107, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, будинок 26, власник 1119821 штук простих iменних акцiй Товариства, що складає 25.0000% вiд їх загальної кiлькостi, продала свiй пакет акцiй на вторинному ринку цiнних паперiв. В результатi пакет акцiй юридичної особи-акцiонера зменшився до 0% вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй Товариства, або 0 (нуль) шт. простих iменних акцiй.