Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Василик Вiталiй Валентинович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   14.04.2014
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 09812 Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка вул. Ленiна, буд. 15
4. Код за ЄДРПОУ 00385879
5. Міжміський код та телефон, факс 0456053363 0456053363
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 14.04.2014
  (дата)
2. Повідомлення 72(1825) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 15.04.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці kbr.emitent.org.ua в мережі Інтернет 14.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Титаренко Сергiй Валентинович СК 175000
Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
9.9998
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 11.04.2014 р. члена Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Титиренка Сергiя Валентиновича. Повноваження особи припинено у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». Титаренко С. В. володiє 447 920 простими iменними акцiями Товариства. Титаренко С. В. перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.01.2013 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
11.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Шубович Ольга Валерiївна СК 083823
Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
9.4767
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 11.04.2014 р.члена Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Шубович Ольги Валерiївни. Повноваження особи припинено у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». Шубович О. В. володiє 424 488 простими iменними акцiями Товариства. Шубович О. В. перебувала на посадi члена Наглядової ради з 29.01.2013 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
11.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Мар'янович Роман Олегович СН 182791
Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
9.9999
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 11.04.2014 р. члена Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Мар'яновича Романа Олеговича. Повноваження особи припинено у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». Мар'янович Р. О. володiє 447 920 простими iменними акцiями Товариства. Мар'янович Р. О. перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.01.2013 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
11.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради MERKS Developments LTD, в особi представника Петришина Олега Григоровича н/д 5763351
н/д
3.6488
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 11.04.2014 р. голови Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" MERKS Developments LTD, в особi представника Петришина Олега Григоровича. Повноваження особи припинено у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». MERKS Developments LTD володiє 163 442 простими iменними акцiями Товариства. MERKS Developments LTD, в особi представника Петришина Олега Григоровича перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.01.2013 року, на посадi голови Наглядової ради з 11.02.2013р. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
11.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi,в особi представника Галунова Дмитра Володимировича н/д 19028107
н/д
0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення про припинення повноважень з 11.04.2014 р. члена Наглядової ради Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi,в особi представника Галунова Дмитра Володимировича. Повноваження особи припинено у зв’язку з вимогами Закону України «Про акцiонернi товариства». Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi володiє 0 шт. простих iменних акцiй Товариства. Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi,в особi представника Галунова Дмитра Володимировича перебував на посадi члена Наглядової ради з 29.01.2013 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
11.04.2014 обрано Член Наглядової ради Титаренко Сергiй Валентинович СК 175000
Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
9.9998
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 11.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Титаренка Сергiя Валентиновича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: заступник директора ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури ТОВ «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 447 920 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 9,9998% вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
11.04.2014 обрано Член Наглядової ради Шубович Ольга Валерiївна СК 083823
Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
9.4767
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 11.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Шубович Ольгу Валерiївну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: фiнансовий директор ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», фiнансовий директор ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 424 488 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 9,4767% вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
11.04.2014 обрано Член Наглядової ради Мар'янович Роман Олегович СН 182791
Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
9.9999
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 11.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Мар'яновича Романа Олеговича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: виконроб ТОВ «КОМПАНЬЙОН», виконроб ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 447 920 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 9,9999% вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
11.04.2014 обрано Член Наглядової ради Петришин Олег Григорович СН 237153
Московське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
9.9998
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 11.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Петришина Олега Григоровича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ТОВ «IЗОБУД» директор. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 447 920 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 9,9998% вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
11.04.2014 обрано Член Наглядової ради Титаренко Наталiя Валерiївна СМ 147702
Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
23.2001
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 11.04.2014 р. на посаду члена Наглядової ради ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Титаренко Наталiю Валерiївну. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ДП «ТIВЕЙ УКРАЇНА» головний бухгалтер. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 1 039 194 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 23,2001% вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.
11.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Мар’янович Роман Олегович СН 182791
Печерське РУ ГУ МВС України в м. Києвi
9.9999
Зміст інформації:
Наглядовою радою ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", засiдання якої вiдбулось 11.04.2014 року, прийнято рiшення обрати з 11.04.2014 р. на посаду голови Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Мар’яновича Романа Олеговича. Особу обрано у зв'язку iз вiдкликанням попереднього складу Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: виконроб ТОВ «КОМПАНЬЙОН», виконроб ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Володiє 447 920 штуками простих iменних акцiй Товариства, що складає 9,9999% вiд їх загальної кiлькостi. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.