Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

(код за ЄДРПОУ 00385879)

11 квітня 2014 року, 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів генеральний директор Товариства Василик Віталій Валентинович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 24.02.2014 року) публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 11.03.2014 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №46 (1799) від 07.03.2014 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» проводяться 11 квітня 2014 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 24.02.2014 року), генеральним директором Товариства був укладений договір №РК-28/14 від 21 березня 2014 року з Депозитарною установою – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій Реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 24.02.2014 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб – представників Депозитарної установи: Савлук Олексій Сергійович (голова Комісії), Пожарський Олег Костянтинович та Руденко Катерина Богданівна (члени Комісії).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 07 квітня 2014 року.

Товариство є емітентом 4 479 272 (чотирьох мільйонів чотирьохста сімдесяти дев’яти тисяч двохста сімдесяти двох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 07 квітня 2014 року є 371 (триста сімдесят один) акціонер.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові реєстраційної комісії Савлуку Олексію Сергійовичу.

Голова Реєстраційної комісії Савлук Олексій Сергійович: Для участі у Загальних зборах зареєстровано 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) прості іменні акції Товариства і, відповідно, 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси на Зборах, що складає 75,41 (сімдесят п’ять цілих сорок одна сота) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, окрім питань, голосування за якими відбувається за кумулятивним принципом (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Савлук О. С.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 24.02.2014 року) та умов договору №РК-28/14 від 21 березня 2014 року, Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

 

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються відкритими.

Генеральний директор Товариства Василик В. В.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,

призначених на 11 квітня 2014 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах;

2. Про обрання лічильної комісії;

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік;

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік;

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік;

9. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених  ЗУ «Про акціонерні товариства»;

10. Про затвердження значних правочинів;

11. Про попереднє схвалення значних правочинів;

12. Про надання повноважень на укладання затверджених значних правочинів, в т.ч. попередньо схвалених значних правочинів.

13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

14. Про визначення кількісного складу Наглядової ради;

15. Обрання членів Наглядової ради;

16. Про затвердження  умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Генеральний директор Товариства Василик В. В. запропонував прийняти таке рішення:

Передати повноваження лічильної комісії Депозитарній установі – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений). Затвердити договір №ЛК-29/14 від 21 березня 2014 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії Депозитарній установі – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АЕ №286546, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 08.10.2013р., строк дії з 12.10.2013р. необмежений). Затвердити договір №ЛК-29/14 від 21 березня 2014 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений Товариством з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Представник ТОВ «ГРАД-ЦП» Савлук О. С. запропонував обрати лічильну комісію у складі представників Депозитарної установи – Савлука Олексія Сергійовича (голова Лічильної комісії), Пожарського Олега Костянтиновича та Руденко Катерини Богданівни (члени Лічильної комісії).

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі представників Депозитарної установи – Савлука Олексія Сергійовича (голова Лічильної комісії), Пожарського Олега Костянтиновича та Руденко Катерини Богданівни (члени Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Василик В. В. запропонував обрати головою Зборів Савлука Олексія Сергійовича, секретарем Зборів – Пожарського Олега Костянтиновича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Савлука Олексія Сергійовича, секретарем Зборів – Пожарського Олега Костянтиновича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Савлук О. С. запропонував затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Василик В. В., який доповів наступне.

Шановні акціонери та запрошені!

У звітному 2013 р. виконавчий орган товариства діяв у складі генерального директора Василика В.В.

Надається інформація щодо:

1)   господарських та фінансових результатів роботи Товариства за 2013р.;

2)   проведеної юридичної роботи: із захисту прав та законних інтересів товариства, повернення активів товариства, які були незаконно відчужені у період незаконного обіймання посади керівника І.М.Романенком, від В.І.Литвина, В.Кравця, проведеної роботи з питань звільнення самовільно зайнятих третіми особами земель товариства, повернення викраденої техніки та інших активів, упорядкування договірної та претензійно-позовоної роботи в товаристві.

3)   організації роботи керівних органів Товариства;

4)   проведення осінньо-польових робіт;

5)   проведення інвентаризації нерухомого та рухомого майна;

6)   вжиття заходів щодо повернення з незаконного володіння ТОВ «Шанс» майнового комплексу цегельного заводу та родовища корисних копалин (суглинку);

7)   інших питань організаційного та управлінського характеру.

Більшість питань, які вирішувались Василиком В.В. та його заступником Янківським М.І., стосувались юридичного захисту майна, прав та інтересів Товариства від неправомірних посягань третіх осіб, організації поновлення виробничої діяльності Товариства та забезпечення пов’язаних із цим технологічних процесів; підготовки технічної бази для безперебійної роботи Товариства протягом всього сезону роботи, впровадженню нових агротехнічних рішень, спрямованих на удосконалення виробництва та збільшення врожайності основних культур.

Прийняті з вказаних питань рішення в більшості виконані у заплановані строки.

Не зважаючи на перебування Товариства у процедурі банкрутства через недоліки управління, допущені попередніми керівниками, Товариство багато уваги намагається приділяти створенню належних умов праці та побуту працівників.

Колектив працівників стабільний.

Все вищевказане дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо відновлення повноцінної виробничої діяльності базового сільськогосподарського підприємства, а також щодо покращення умов роботи та побуту працівників Товариства.

Голова Зборів Савлук О. С. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Виступив Голова Наглядової ради Титаренко С. В., який доповів наступне.

За 2013 рік засідання Наглядової ради проводились 3 рази.

На засіданнях розглядались та вирішувались питання щодо організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження аудитора, оцінювача майна Товариства, затвердження умов договорів із ними. Засідання Наглядової ради скликались Головою Наглядової ради.

Голова Зборів Товариства Савлук О. С. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Виступив Голова Зборів Савлук О. С., який доповів наступне:

Ревізійна комісія Товариства протягом 2013 р. засідань не проводила. Пропонується не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2013 рік у зв’язку з його відсутністю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол про підсумки голосування додається).

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.

Виступив генеральний директор Товариства Василик В. В., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2013 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Генеральний директор Товариства В. В. Василик запропонував прийняти наступне рішення: дивіденди за 2013 рік не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2013 році залишити в розпорядженні Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2013 рік не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2013 році залишити в розпорядженні Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про затвердження значних правочинів.

Генеральний директор Товариства Василик В. В.: У зв’язку із відсутністю конкретних проектів значних правочинів Зборам пропонується не затверджувати значні правочини.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати значні правочини.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

Голова Зборів Савлук О. С.: Пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 11.04.2014 р. по 11.04.2015 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйона триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси акціонерів, що становить 75,41% голосів акціонерів від їх загальної кількості.;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 11.04.2014 р. по 11.04.2015 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання затверджених значних правочинів, в т.ч. попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів Савлук О. С.: Пропонується надати генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Надати генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

 

13. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів Савлук О. С.: Пропонується припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•              Титаренко Сергій Валентинович – член Наглядової ради;

•              Шубович Ольга Валеріївна – член Наглядової ради;

•              Мар’янович Роман Олегович – член Наглядової ради;

•              МЕRKS Developments LTD, в особі представника Петришина Олега Григоровича – голова Наглядової ради;

•              Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, в особі представника Галунова Дмитра Володимировича – член Наглядової ради.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №13.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

13. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

•     Титаренко Сергій Валентинович – член Наглядової ради;

•     Шубович Ольга Валеріївна – член Наглядової ради;

•     Мар’янович Роман Олегович – член Наглядової ради;

•     МЕRKS Developments LTD, в особі представника Петришина Олега Григоровича – голова Наглядової ради;

•     Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, в особі представника Галунова Дмитра Володимировича – член Наглядової ради.

 

14. СЛУХАЛИ: Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

Голова Зборів запропонував затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства у кількості 5 осіб.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про обрання до Наглядової ради від наступних кандидатів:

  • Титаренко Сергій Валентинович;
  • Шубович Ольга Валеріївна;
  • Мар’янович Роман Олегович;
  • Петришин Олег Григорович;
  • Титаренко Наталія Валеріївна.

У зв’язку з припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується обрати нових членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №15.

Результати голосування:

За кандидатуру Титаренка Сергія Валентиновича:

«ЗА» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голосів.

За кандидатуру Шубович Ольги Валеріївни:

«ЗА» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голосів.

За кандидатуру Мар’яновича Романа Олеговича:

«ЗА» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голосів.

За кандидатуру Петришина Олега Григоровича:

«ЗА» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голосів.

За кандидатуру Титаренко Наталії Валеріївни:

«ЗА» - 3 377 643 (три мільйони триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

  • Титаренко Сергій Валентинович;
  • Шубович Ольга Валеріївна;
  • Мар’янович Роман Олегович;
  • Петришин Олег Григорович;
  • Титаренко Наталія Валеріївна.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

16. СЛУХАЛИ: Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Голова Зборів запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 377 643 (три мільйона триста сімдесят сім тисяч шістсот сорок три) голоси, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановити розмір їх винагороди, обрати особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради генерального директора Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 11 квітня 2014 року о 13:55.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються закритими.

 

 

              Голова Зборів

О. С. Савлук

 

 

 

              Секретар Зборів

О. К. Пожарський