Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Василик Вiталiй Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00385879

4. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(04560)533-63, (04560)533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 82(1835)

 

30.04.2014

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. Товаритсво не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
4. Товариство не користується послугами рейтингового агенства.
5. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ №016140

3. Дата проведення державної реєстрації

16.12.1998

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

1119818

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

01.50 Змiшане сiльське господарство

01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення №10 ПАТ "Дiамантбанк" м. Києва

2) МФО банку

320854

3) поточний рахунок

2600831012699

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi

19028107

01133Україна м. Київ б-р Лесi Українки, буд. 26

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Титаренко Сергiй Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї, 2000 р., механiчний факультет.

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шубович Ольга Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Київський нацiональний транспортний унiверситет, 2003 р., економiчний факультет

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», фiнансовий директор.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Займає посаду фiнансового директора ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар’янович Роман Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури.

6) стаж керівної роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», виконроб.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Займає посаду директора ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

МЕRKS Developments LTD, в особi Петришина Олега Григоровича

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

5763351

4) рік народження**

1900

5) освіта**

н/д

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

н/д

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi, в особi представника Галунова Д. В.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

19028107

4) рік народження**

1900

5) освіта**

н/д

6) стаж керівної роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

н/д

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Євстiгнєєв Андрiй Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, магiстр права.

6) стаж керівної роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвокатське об’єднання «Адвокатська контора «Василик i Євстiгнєєв», адвокат, партнер.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янкiвський Микола Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища базова, у 1992 роцi закiнчив Iллiнецький радгосп-технiкум

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Тетiївська РДА, начальник управлiння агропромислового розвитку.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидоренко Вадим Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища, «Унiверситет економiки та права «Крок»

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвокатське об’єднання «Адвокатська контора «Василик i Євстiгнєєв», юрист.

8) дата обрання та термін, на який обрано

29.01.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Василик Вiталiй Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, КНУ iменi Тараса Шевченка, магiстр права.

6) стаж керівної роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

В. о. голови Правлiння ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

8) дата обрання та термін, на який обрано

11.02.2013, 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає особа: керуючий АО «АК «Василик i Євстiгннєєв».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Член Наглядової ради

Титаренко Сергiй Валенктинович

н/д

 

447920

9.9998

447920

0

0

0

Член Наглядової ради

Мар’янович Роман Олегович

н/д

 

447920

9.9999

447920

0

0

0

Член Наглядової ради

Шубович Ольга Валерiївна

н/д

 

424488

9.4767

424488

0

0

0

Голова Наглядової ради

МЕRKS Developments LTD, в особi представника Петришина Олега Григоровича

5763351

 

163442

3.6488

163442

0

0

0

Генеральний директор

Василик Вiталiй Валентинович

н/д

 

406759

9.0809

406759

0

0

0

Усього

1890529

42.2061

1890529

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

н/д

 

1039194

23.2001

1039194

0

0

0

Усього

1039194

23.2001

1039194

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

 

X

Дата проведення

29.01.2013

Кворум зборів**

72.7122

Опис

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу, затвердження договору з зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лiчильної комiсiї.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» по результатам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рiк.
9. Затвердження порядку розподiлу прибутку i збиткiв ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рiк та плану розподiлу прибутку Товариства на 2012 рiк.
10. Змiна найменування ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства».
11. Внесення змiн та доповнень до Статуту ВАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України «Про акцiонернi товариства» шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердження нової редакцiї Статуту.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
13. Обрання членiв Наглядової ради.
14. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
16. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Правлiння.
17. Про надання повноважень щодо вчинення дiй, пов'язаних iз реєстрацiєю нової редакцiї Статуту та здiйсненням дiй, пов’язаних iз змiною найменування Товариства.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
Проведення зборiв було iнiцiйоване власниками 10 i бiльше вiдсоткiв простих iменних акцiй ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".
По питаннях №1-10, 12, 14,16-17 порядку денного рiшення було прийнято простою бiльшiстю голосiв.
По питанню №11 було прийнято рiшення бiльш як 3/4 голосiв акцiонерiв, що зареєструвались для участi у Зборах.
По питаннях №13, 15 рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

29.04.2013

Кворум зборів**

71.7327

Опис

1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї зберiгачу, затвердження договору зi зберiгачем про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах.
2. Про обрання лiчильної комiсiї.
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2012 рiк.
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк.
8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
9. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк та план розподiлу прибутку на 2013 рiк.
10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
Рiшення з усiх питань порядку денного було прийнято простою бiльшiстю голосiв, окрiм питання №12.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 11 квiтня 2014 року,прийнято рiшення дивiденди за 2013 рiк не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2013 роцi залишити в розпорядженнi Товариства.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ б-р. Л. Українки, буд. 34 (лiтера А), офiс 408

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286546

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)585-61-20

Факс

(044)585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" укладено договiр Е-3/12 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах вiд 18.05.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Грiнченка, буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 279-65-40

Факс

(044) 279-13-22

Вид діяльності

н/д

Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "СТОЛИЦЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37388196

Місцезнаходження

02121 Україна м. Київ Дарницький р-н м. Київ вул. Вербицького, буд. 13, кв. 83

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4403

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 284-93-55

Факс

(044) 284-93-55

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 06.03.2012 року. Серiя та номер Свiдоцтва: АВ №000064.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.01.1999

59/10/1/99

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000140438

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

4479272

1119818.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Вiдбулись операцiї купiвлi-продажу цiнних паперiв Товариства на вторинному ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

XI. Опис бізнесу

Пiдприємство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" створено у 1922 роцi на землях колишньої економiї, який мав близько 3 000 га землi. В 1930 роцi його передано заводу i створено Кашперiвський цукрокомбiнат. В 1960 роцi сiльськогосподарську артiль - 3 896 га землi i бурякорадгосп реорганiзували у Кашперiвський радгосп цукрокомбiнату. В 1975 роцi Мармулiївський вiддiлок - 903 га землi i Коржиський - 900 га передано в колективнi господарства Володарського району. З 1995 року радгосп вiдокремився вiд заводу i створено Кашперiвський бурякорадгосп. З 09.12.1998 року Кашперiвський бурякорадгосп перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кашперiвський бурякорадгосп". На протязi цих рокiв потужнiсть радгоспу постiйно зростає. В 1960 роцi виробництво зерна - 5 258 т.; в 1974 р. - 9 065 т.; в 1989 р. - 6 888 т. Побудовано тваринницькi примiщення, майстернi по ремонту технiки, цегельний завод, школу, дитсадок на 90 мiсць. Незважаючи на всi прийнятi заходи, рiвень виробництва з 1994 року пiшов на спад, тому що робота бурякорадгоспу знаходиться в прямiй залежностi вiд можливостi придбання технiки, запчастин, палива, добрив, ядохiмiкатiв. В 2013 роцi, в результатi iнвестицiй, збiльшено виробництво продукцiї зерна до 2 300 т., соняшника - 502 т., рiпаку - 128 т.

 

На пiдприємствi структура управлiння складається з таких пiдроздiлiв:
- тракторно-рiльнича бригада;
- складське господарство;
- столярний цех.
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, а також iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 7 осiб, якi працюють за сумiсництвом 15 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 10 осiб. Фонд оплати працi складає 124,1 тис. грн. Фонд оплати працi в 2013 роцi збiльшився на 82,3 тис. грн у зв'язку iз тим, що збiльшено посiви сiльськогосподарських культур.

 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

 

Товариство не продить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Нарахування зносу основних засобiв вiдбувалось по групах згiдно з ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Облiк ТМЦ ведеться у вiдповiдних регiстрах. При цьому данi аналiтичного облiку цiлком вiдповiдають даним синтетичного облiку. Всi матерiальнi цiнностi облiковувались на вiдповiдних рахунках бух. облiку. Господарськi операцiї вiдображались в облiкових регiстрах згiдно з вимогами "Положення про органiзацiю бух. облiку i звiтностi в Українi", затвердженою Постановою КМУ вiд 03.04.1993р. №50 та iншими нормативними документами.

 

У 2013 роцi робота ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" була направлена на випуск та реалiзацiю наступних видiв продукцiї:
- зерно - 2 300 т.;
- соняшник - 502 т.;
- соя - 158 т.;
- рiпак - 128 т.
В наступному роцi планується полiпшити показники виробництва даних видiв проукцiї. Товариство залежить вiд сезонних робiт.

 

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, не планується.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради Товариства, членами виконавчого органу Товариства, афiлiйованими особами Товариством не укладались.

 

Iнформацiю про основнi засоби емiтента наведено в балансi Товариства. Екологiчних питань немає. Планiв капiтального будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв немає. Iнших вiдомостей немає. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не виявлено.

 

Iстотнi проблеми - це природнi умови та фiнансовi труднощi.

 

Товариство знаходиться у станi банкрутства. Штрафнi санкцiї не виплачувались.

 

Товариство не користується кредитами банкiв. Дiяльнiсть Товариства фiнансується за власнi кошти.

 

Укладених, але ще не виконаних договорiв або контрактiв не було.

 

Для виконання завдання по збiльшенню виробництва у 2014 роцi, Товариством розроблена програма виходу з фiнансової кризи, в якiй передбачено розвиток наступних питань: - удосконалення апарату управлiння; - забезпечення пальним; - забезпечення добривами та iншими матерiалами; - збiльшення виробництва продукцiї; - схема розрахункiв по платежам податкiв та забезпечення заробiтної плати робiтникам.

 

Полiтика емiтента щодо дослiджень та розробок не впроваджувалась. Витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк не вiдбувалось.

 

Н/д

 

Для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства iної iнформацiї за звiтний перiод немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

3216

3201

0

0

3216

3201

будівлі та споруди

2339

2220

0

0

2339

2220

машини та обладнання

421

380

0

0

421

380

транспортні засоби

1

179

0

0

1

179

інші

3

2

0

0

3

2

2. Невиробничого призначення:

452

420

0

0

452

420

будівлі та споруди

452

420

0

0

452

420

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3216

3201

0

0

3216

3201

Опис

Основнi засоби Товариства використовуються в повному обсязi. Орендованих основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

967.0

694.0

Статутний капітал (тис. грн.)

1120.0

1120.0

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1120.0

1120.0

Опис

Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485.

Висновок

Чистi активи Товариства станом на 31.12.2013р. складають 967,0 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

102.0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4374.0

X

X

Усього зобов'язань

X

4476.0

X

X

Опис:

Кредитами банкiв Товариство не користується.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.01.2013

30.01.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.02.2013

11.02.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

04.03.2013

04.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.03.2013

27.03.2013

Відомості про проведення загальних зборів

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Публiчне акцiонерне товариство «Аудит податкiв та зборiв України»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

37855332

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

04111, м. Київ, вул. Щербакова, 37, прим.1-24

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№4459, 29.09.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

95 П 000205 до 29.09.2016 р.

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про фiнансову звiтнiсть за 2013 рiк
( станом на 31.12.2013р.)
Публiчного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп»
Адресат:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та
Керiвництву ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
Вступна частина
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп»
Скорочене найменування ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
Код за ЄДРПОУ 00385879
мiсцезнаходження Пiдприємства 09812, Київська область, Тетiївський район, с.Кашперiвка, вул. Ленiна ,5
Середньооблiкова кiлькiсть 7 чоловiк
Рахунок в банку 2600831012699 в ПАТ «Дiамантбанк»
МФО 320854
Види дiяльностi за КВЕД 01.11 Сiльське господарство
Директор Василик Вiталiй Валентинович
Статутний капiтал 1 119 818,00 грн.
телефон (044) 390- 72 -49
Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп» створено згiдно до чинного законодавства України.
У 2013 роцi дiяльнiсть товариства здiйснювалась без лiцензiй:
Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп» (далi - Товариство) у складi:
"Баланс» станом на 31.12.2013 р." (Ф. №1),
"Звiт про фiнансовi результати за 2013р." (Ф. №2),
"Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк" (Ф. №3),
"Звiт про власний капiтал за 2013р." (Ф. №4),
"Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013р." (Ф. №5)
з метою виказування незалежної професiйної думки вiдносно її достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2013 р.
Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ТОВ «Фiнансовий альянс» є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi по мiжнародним стандартам, внутрiшнi положення Товариства .
Джерелом аудиторської перевiрки Товариства за перiод з 01.01.2013 р. по 31.12.2013 р. були вибранi наступнi документи:
- "Баланс на 31 грудня 2013р." (Ф. №1).
- "Звiт про фiнансовi результати за 2013р." (Ф. №2)..
- Договори фiнансово-господарської дiяльностi за 2013р.
- Первиннi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, зведенi облiковi документи, що вiдображають фiнансово - господарськi операцiї за перiод з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. та внутрiшнi документи Товариства.
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз застосованою концептуальною основою щодо: розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, що не мiстять суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилок; вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; подання облiкових оцiнок.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
Перевiрка проводилась вiдповiдно до:
Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993р. №3125-ХII (зi змiнами та доповненнями), Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв контролю якостi аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi по тексту МСА), зокрема до 700 «Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", iнших МСА та практики аудиту в Українi, а також у вiдповiдностi до Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV (остання дiюча редакцiя вiд 03.01.2013р.), та "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008р. №514-VI (остання дiюча редакцiя вiд 19.01.2013р.), "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1528, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007р. №53/13320 (у новiй редакцiї вiд 22.06.2010р.), «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р., зареєстроване у Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за №1358/20096 (дiйсне в редакцiї вiд 01.01.2012р.), Рiшенням ДКЦПФР №472 вiд 03.04.2012р. та iнших законодавчих i нормативних документiв.
МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог та зобов’язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку, щоб одержати обґрунтовану впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, якi пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi Товариства. Також у перевiрку входить оцiнка використаних в Товариствi принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також, оцiнка подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв в цiлому.
До iнформацiї, що перевiрялася, було застосовано такi процедури аудиту як:
? документальна перевiрка (суцiльна та вибiркова),
? опитування,
? обчислення,
? пiдрахунок,
? групування
? i аналiтичнi процедури.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки вiдносно фiнансової звiтностi Товариства за 2013 рiк.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, активiв та зобов’язань станом на 31.12.2013р.
Висновки про достовiрнiсть та повноту фiнансової звiтностi ми базували на аналiзi наданих Товариством документiв по iнвентаризацiї активiв i зобов'язань, а також первинної документацiї щодо фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть за 2013р. у складi "Баланс на 31.12.2013 р." (Ф. №1), "Звiт про фiнансовi результати за 2013 р." (Ф. №2), "Звiт про рух грошових коштiв за 2013 р." (Ф. №3), "Звiт про власний капiтал за 2013р." (Ф. №4), "Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013р." (Ф. №5) ТОВ «Фiнансовий альянс» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013р. у вiдповiдностi до концептуальної основи складання фiнансової звiтностi за нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
У вiдповiдностi з "Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженим Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1528 (iз змiнами, внесеними згiдно з Рiшенням ДКЦПФР вiд 22.06.2010р. № 981), та з урахуванням «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затверджених Рiшенням ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р. аудитори висловлюють думку по окремим питанням:
Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку в Товариствi
Бухгалтерський облiк в Товариствi здiйснюється на базi комп’ютерної програми "1-С:Пiдприємство 8.2". Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV, затвердженими нацiональними Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку (далi за текстом П(С)БО) та iншим нормативним документам з питань органiзацiї бухгалтерського облiку в Українi.
Обрана облiкова полiтика обумовлена в Наказi "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики" вiд 04 сiчня 2013р. № 1 (далi по тексту – Наказ №1), протягом звiтного перiоду була незмiнною.
Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi для забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку Товариством проведено iнвентаризацiю активiв i зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв та розрахункiв, затвердженої Наказом МФУ вiд 11.08.1994р. №69, Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженого Постановою КМУ вiд 28.02.2000р. №419 та наказу №5 по Товариству про проведення щорiчної iнвентаризацiї вiд 01.11.2013р.
Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складались та подавались до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
Розкриття iнформацiї про активи Товариства
Залишкова вартiсть основних засобiв (030) станом на 31 грудня 2013 року становить 3201 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2013 року необоротнi активи на балансi Товариства складають 3201 тис.грн.
Загальна сума оборотних активiв склала р.(260) станом на 31 грудня 2013 року 1992 тис.грн., яка склалася iз:
? виробничих запасiв (р.100) 88 тис.грн.
? готової продукцiї (р. 130) 1367 тис.грн.
? дебiторська заборгованiсть за товари i послуги (р.160) 322 тис.грн.
? Залишок грошових коштiв (р.230) на 31.12.2013р. на поточних рахунках, вiдкритих в установах банку – 215 тис. грн.
Ведення операцiй на поточних рахунках протягом року проводилося без порушень вимог «Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi».
Витрати майбутнiх перiодiв (р.270 Балансу) на звiтну дату (31.12.2013р.) склали 250 тис.грн.
На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, представлена в балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року, пiдготовлена на концептуальнiй основi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фактичну класифiкацiю активiв Товариства за їх видами станом на 31 грудня 2013 року, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi по мiжнародним стандартам та прийнятої облiкової полiтики i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства.

Розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства
За термiнами у облiку та звiтностi Товариство розрiзняє поточну (термiном погашення до 12 мiсяцiв включно) та довгострокову (термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв) заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2013р. поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (р. 530) становить 1237 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (р.550) склала 102 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування (р.570) склала 22 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi (р.580) склала 36 тис.грн.
Бухгалтерський облiк розрахункiв з кредиторами за отриманi товари, роботи, послуги здiйснювався у вiдповiдностi з П(С)БО 11 "Зобов'язання".
Iншi поточнi зобов’язання (р. 610) становлять 3079 тис. грн.
На нашу думку, iнформацiя за видами зобов’язань, представлена в балансi Товариства станом на 31 грудня 2013 року, пiдготовлена на концептуальнiй основi Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фактичну класифiкацiю активiв Товариства за їх видами станом на 31 грудня 2013 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та прийнятої облiкової полiтики i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актiв України.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства
Власний капiтал вiдображено в балансi одночасно з вiдображенням активiв i зобов’язань, якi призводять до його змiни.
В балансi Товариства станом на 31.12.2013р. власний капiтал (р. 300) враховано в сумi 1120 тис. грн.
Додатковий капiтал (р.320) склав 4074 тис.грн.
Непокритий збиток (р.350) склав 4227 тис.грн.
Загальна сума власного капiталу згiдно до балансу становить 967 тис.грн.
Протягом перевiреного перiоду величина зареєстрованого (пайового) капiталу залишалася незмiнною, що вiдповiдає розмiру, вказаному в установчих документах Товариства.
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2013 року є повнiстю сплаченим у встановленi законодавством термiни.
Частки державного майна у Статутному капiталi Товариства станом на 31.12.2013р. немає.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку
В бухгалтерському облiку визнання доходiв здiйснювалося за балансовими рахунками 7-го класу Плану рахункiв з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд", а витрат – у вiдповiдностi з П(С)БО 16 "Витрати" з вiдображенням за балансовими рахунками 9–го класу Плану рахункiв.
За 2013р. за даними бухгалтерського облiку отримано чистий дохiд (р.010) у сумi 2434 тис. грн.
Загальна сума собiвартостi реалiзованих послуг склала за 2013р. за даними бухгалтерського облiку – 2106 тис.грн.
Таким чином, за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi за 2013р. Товариством отримано прибуток в розмiрi 8 тис. грн, що визначено у вiдповiдностi до вимог норм дiючого законодавства України.
Виходячи з Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р.№ 1360, надаємо звiт щодо питань, якi викладенi нижче:
1. Розкриття iнформацiї про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства України.
Чистi активи Товариства станом на 31.12.2013р. складають 967,0 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485.
2. На нашу думку, суттєвi невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством, як емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, вiдсутнi.
3. Стан корпоративного управлiння Товариства, у тому числi стан внутрiшнього аудиту, на нашу думку, вiдповiдає вимогам законодавства України.
4. Виконано належнi процедури з iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, як передбачено МСА. 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
На нашу думку, такi ризики контролюються Товариством та не мають впливу на фiнансову звiтнiсть.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2013р. та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV.
У 2013р. подiй, що пiдлягають розкриттю як особливої iнформацiї, i передбаченi ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV, не вiдбувались.
Довiдка про фiнансовий стан Товариства на 31.12.2013р.
На пiдставi отриманих облiкових даних пiд час проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Товариства за 2013р. нами був проведений аналiз показникiв фiнансового стану Товариства на 31.12.2013р.
Результати аналiзу коефiцiєнтiв, що характеризують фiнансовий стан Товариства представлено в нижченаведенiй таблицi:
Таблиця №2
Показник Формула
розрахунку Значення показника Нормативне значення
Коефiцiєнт покриття ф1 р.260 : ф1 р.620 0,44 >1
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi ф1 (р.260 – р.100 – р.110 – р.120 – р.130 – р.140) : ф1 р.620 0,11 0.6 – 0.8
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi ф1 (р.220 + р.230 + р.240) : ф1 р.620 0,04 >0
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) ф1 р.380 : ф1 р.640 0,17 >0.5
Аналiз коефiцiєнтiв
Коефiцiєнт покриття: Характеризує спiввiдношення оборотних активiв i поточних зобов'язань. Значення показника вище нормативного значення має позитивну тенденцiю.
Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi: значення показника в межах нормативного значення , та вiдображає високi платiжнi можливостi пiдприємства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi також має позитивне значення (в межах нормативного значення) та показує, що всi короткостроковi зобов'язання можна за необхiдностi погасити негайно.
Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї): i характеризує високу можливiсть пiдприємства виконати свої зовнiшнi зобов'язання за рахунок використання власних активiв, його незалежнiсть вiд позикових джерел.
На пiдставi проведеного аналiзу показникiв фiнансового стану можна зробити висновок про те, що Товариство платоспроможне, що є пiдтвердженням його безперервного функцiонування, як суб’єкта господарювання.

Вiдомостi про аудиторську фiрму:
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Аудит податкiв та зборiв України»
Скорочене найменування ПАТ «Аудит податкiв та зборiв України»
Код за ЄДРПОУ 37855332
Мiсце проведення реєстрацiйної дiї Шевченкiвська районна в м. Києвi Державна адмiнiстрацiя
Дата i номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв 08.09.2011р. №10741020000040510
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 4459, виданого за рiшенням АПУ вiд 29.09.2011р. р. №239/3
Види дiяльностi за КВЕД-2010 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту; консультування з питань оподаткування.
70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв Реєстрацiйний номер Свiдоцтва:95,
Серiя та номер: П 000205
Строк дiї Свiдоцтва з 25.03.2014р. – до 29.09.2016 р.
Зовнiшня перевiрка контролю якостi аудиторських послуг Свiдоцтво №4459 про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане згiдно рiшення АПУ вiд 27.09.2012 р. № 257/4
Договiр страхування професiйної вiдповiдальностi №28 вiд 19.07.2012 р. з Приватним акцiонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанiя»
Юридична адреса: 04111, м. Київ,
вул. Щербакова, 37, прим.1-24
Договiр на проведення аудиту Договiр №8/АПЗУ вiд 14.03.2014.
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту Перевiрка проводилась у перiод з 14.03. 2014р. по 04.04 2014р.
Директор
ПАТ «Аудит податкiв та зборiв України» Гайдук М.М.
Аудитор
(сертифiкат № 003751, виданий
згiдно з Рiшенням АПУ № 77 вiд 23 квiтня 1999 р.,
який дiйсний до 23 квiтня 2018 р.) Божко Л.М.
Дата видачi: «17» квiтня 2014р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

2

1

2

2012

0

0

3

2011

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Зберiгач ТОВ "ГРАД-ЦП", лiцензiя АВ№533951 вiд 20.05.2010р.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Н/д

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

1

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

4

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

2

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, 15

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників

7

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

3216.0

3201.0

0

первісна вартість

1011

10456.0

10717.0

0

знос

1012

7240.0

7516.0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

112.0

112.0

0

накопичена амортизація

1022

112.0

112.0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

3216.0

3201.0

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

88.0

88.0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

194.0

1367.0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

515.0

322.0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

171.0

215.0

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

839.0

250.0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

968.0

1992.0

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

5023.0

5443.0

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1120.0

1120.0

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

3814.0

4074.0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4240.0

-4232.0

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

694.0

962.0

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

4.0

5.0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

4.0

5.0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1187.0

1237.0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

261.0

102.0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

14.0

22.0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

4.0

36.0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2859.0

3079.0

0

Усього за розділом IІІ

1695

4325.0

4476.0

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

5023.0

5443.0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

2193.0

634.0

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 2107.0 )

( 552.0 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


0


0

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

29.0

311.0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 0 )

( 0 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 251.0 )

( 356.0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


0


0

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

241.0

1.0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 98.0 )

( 40.0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


7.0


0

 збиток

2295

( 0 )

( -2.0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


7.0


0

 збиток

2355

( 0 )

( -2.0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2463.0

946.0

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

251.0

356.0

Разом

2550

2456.0

948.0

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4479272

4479272

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


2434


634

Повернення податків і зборів

3005

241

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

241

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

29

312

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 1936 )


( 494 )

Праці

3105

( 124 )

( 42 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 46 )

( 16 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 349 )

( 396 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

8

-2

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

8

-2

Залишок коштів на початок року

3405

171

45

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

215

171

 

Примітки

н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

1900 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Пасада не передбачена

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1120.0

0

3814.0

0

-4236.0

0

0

698.0

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1120.0

0

3814.0

0

-4236.0

0

0

698.0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

8.5

0

0

8.5

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

260.0

0

0

0

0

260.0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на кінець року

4300

1120.0

0

4074.0

0

-4227.5

0

0

966.5

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Н/д

Продовження тексту приміток

Н/д

Продовження тексту приміток

Н/д

Продовження тексту приміток

Н/д