Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,
код за ЄДРПОУ 00385879, місцезнаходження: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 17 квітня 2015 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
8. Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
9. Про попереднє схвалення значних правочинів;
10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 8154 5443
Основні засоби 2961 3201
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2318 1455
Сумарна дебіторська заборгованість 2143 322
Грошові кошти та їх еквіваленти 47 215
Нерозподілений прибуток -1527 -4227
Власний капітал 4074 4074
Статутний капітал 1120 1120
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 4487 4476
Чистий прибуток (збиток) 2700 8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 4479272 4479272
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 13 квітня 2015 року.
Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.
Початок реєстрації: о 11 год. 45 хв. 17.04.2015 року; закінчення – о 12 год. 45 хв. 17.04.2015 року.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора):
• до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;
• у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора).
Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Василик Віталій Валентинович, телефон (044)249-05-45, адреса: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора. 
Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.
Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюлетені "Відомості НКЦПФР" №51(2055) від 17.03.2015р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Василик Віталій Валентинович