Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Василик Вiталiй Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00385879

4. Місцезнаходження

Київська, Тетiївський р-н, 09812, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(04560)533-63 (04560)533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2015

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №82(2086)

 

30.04.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

30.04.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. Товаритсво не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
4. Товариство не користується послугами рейтингового агенства.
5. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ №016140

3. Дата проведення державної реєстрації

16.12.1998

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

1119818

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

7

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

01.50 Змiшане сiльське господарство

01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення №10 ПАТ "Дiамантбанк" м. Києва

2) МФО банку

320854

3) поточний рахунок

2600831012699

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi

19028107

01133Україна м. Київ б-р Лесi Українки, буд. 26

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Титаренко Сергiй Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї, 2000 р., механiчний факультет.

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шубович Ольга Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Київський нацiональний транспортний унiверситет, 2003 р., економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», фiнансовий директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Займає посаду фiнансового директора ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар’янович Роман Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури.

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», виконроб.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Займає посаду директора ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

МЕRKS Developments LTD, в особi Петришина Олега Григоровича

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д 5763351 н/д

4) рік народження**

1900

5) освіта**

н/д

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.02.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi, в особi представника Галунова Д. В.

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д 19028107 н/д

4) рік народження**

1900

5) освіта**

н/д

6) стаж роботи (років)**

00

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

н/д

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Євстiгнєєв Андрiй Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, магiстр права.

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвокатське об’єднання «Адвокатська контора «Василик i Євстiгнєєв», адвокат, партнер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.03.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янкiвський Микола Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища базова, у 1992 роцi закiнчив Iллiнецький радгосп-технiкум

6) стаж роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Тетiївська РДА, начальник управлiння агропромислового розвитку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидоренко Вадим Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища, «Унiверситет економiки та права «Крок»

6) стаж роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвокатське об’єднання «Адвокатська контора «Василик i Євстiгнєєв», юрист.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Василик Вiталiй Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1981

5) освіта**

Вища, КНУ iменi Тараса Шевченка, магiстр права.

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

В. о. голови Правлiння ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.02.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.
Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП». Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Винагорода виплачується згiдно штатного розпису. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Посади, якi обiймає особа: керуючий АО «АК «Василик i Євстiгннєєв».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член Наглядової ради

Титаренко Сергiй Валенктинович

н/д н/д н/д

447920

9.9998

447920

0

0

0

Член Наглядової ради

Мар’янович Роман Олегович

н/д н/д н/д

447920

9.9999

447920

0

0

0

Член Наглядової ради

Шубович Ольга Валерiївна

н/д н/д н/д

424488

9.4767

424488

0

0

0

Голова Наглядової ради

МЕRKS Developments LTD, в особi представника Петришина Олега Григоровича

н/д 5763351 н/д

163442

3.6488

163442

0

0

0

Генеральний директор

Василик Вiталiй Валентинович

н/д н/д н/д

406759

9.0809

406759

0

0

0

Усього

1890529

42.2061

1890529

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

н/д н/д н/д

1039194

23.2006

1039194

0

0

0

Усього

1039194

23.2006

1039194

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

11.04.2014

Кворум зборів**

75.41

Опис

Порядок денний:
1. Про передачу повноважень лiчильної комiсiї депозитарнiй установi, затвердження договору з депозитарною установою про надання послуг iз забезпечення проведення голосування на Зборах;
2. Про обрання лiчильної комiсiї;
3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв;
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2013 рiк;
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк;
7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк;
8. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк;
9. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
10. Про затвердження значних правочинiв;
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв;
12. Про надання повноважень на укладання затверджених значних правочинiв, в т.ч. попередньо схвалених значних правочинiв.
13. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради;
14. Про визначення кiлькiсного складу Наглядової ради;
15. Обрання членiв Наглядової ради;
16. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
По питаннях №1-10, 12-14,16 порядку денного рiшення було прийнято простою бiльшiстю голосiв.
По питанню №11 було прийнято рiшення бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.
По питаннях №15 рiшення прийнято шляхом кумулятивного голосування.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 11 квiтня 2014 року,прийнято рiшення дивiденди за 2013 рiк не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2013 роцi залишити в розпорядженнi Товариства.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ провулок Лабораторний , буд.1, кiм. 286-287

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286546

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)585-61-20

Факс

(044)585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" укладено договiр Е-3/12 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах вiд 18.05.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

н/д

Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "СТОЛИЦЯ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37388196

Місцезнаходження

02121 Україна м. Київ Дарницький р-н м. Київ вул. Вербицького, буд. 13, кв. 83

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4403

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 284-93-55

Факс

(044) 284-93-55

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Внесено до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №377 вiд 06.03.2012 року. Серiя та номер Свiдоцтва: АВ №000064.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.01.1999

59/10/1/99

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000140438

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

4479272

1119818.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Вiдбулись операцiї купiвлi-продажу цiнних паперiв Товариства на вторинному ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

XI. Опис бізнесу

Пiдприємство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" створено у 1922 роцi на землях колишньої економiї, який мав близько 3 000 га землi. В 1930 роцi його передано заводу i створено Кашперiвський цукрокомбiнат. В 1960 роцi сiльськогосподарську артiль - 3 896 га землi i бурякорадгосп реорганiзували у Кашперiвський радгосп цукрокомбiнату. В 1975 роцi Мармулiївський вiддiлок - 903 га землi i Коржиський - 900 га передано в колективнi господарства Володарського району. З 1995 року радгосп вiдокремився вiд заводу i створено Кашперiвський бурякорадгосп. З 09.12.1998 року Кашперiвський бурякорадгосп перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство "Кашперiвський бурякорадгосп". На протязi цих рокiв потужнiсть радгоспу постiйно зростає. В 1960 роцi виробництво зерна - 5 258 т.; в 1974 р. - 9 065 т.; в 1989 р. - 6 888 т. Побудовано тваринницькi примiщення, майстернi по ремонту технiки, цегельний завод, школу, дитсадок на 90 мiсць. Незважаючи на всi прийнятi заходи, рiвень виробництва з 1994 року пiшов на спад, тому що робота бурякорадгоспу знаходиться в прямiй залежностi вiд можливостi придбання технiки, запчастин, палива, добрив, ядохiмiкатiв. В 2014 роцi виробництво продукцiї становить зерна 1282т.; соняшника - 158 т.; збiльшилося виробництво сої - 476 т.; гiрчицi - 203 т.

 

На пiдприємствi структура управлiння складається з таких пiдроздiлiв:
- тракторно-рiльнича бригада;
- складське господарство;
- столярний цех.
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, а також iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 7 осiб, якi працюють за сумiсництвом 13 осiб, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 2 особи. Фонд оплати працi складає 261,7 тис. грн. Фонд оплати працi в 2014 роцi збiльшився на 137,6 тис. грн у зв'язку iз тим, що збiльшено посiви сiльськогосподарських культур.

 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

 

Товариство не продить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Нарахування зносу основних засобiв вiдбувалось по групах згiдно з ст. 8 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Облiк ТМЦ ведеться у вiдповiдних регiстрах. При цьому данi аналiтичного облiку цiлком вiдповiдають даним синтетичного облiку. Всi матерiальнi цiнностi облiковувались на вiдповiдних рахунках бух. облiку. Господарськi операцiї вiдображались в облiкових регiстрах згiдно з вимогами "Положення про органiзацiю бух. облiку i звiтностi в Українi", затвердженою Постановою КМУ вiд 03.04.1993р. №50 та iншими нормативними документами.

 

У 2014 роцi робота ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" була направлена на випуск та реалiзацiю наступних видiв продукцiї:
- зерно - 1282 т.;
- соняшник - 158 т.;
- соя - 476 т.;
- гiрчиця - 203 т.

 

Придбання або вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалось. Значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з господарською дiяльнiстю, не планується.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради Товариства, членами виконавчого органу Товариства, афiлiйованими особами Товариством не укладались.

 

Iнформацiю про основнi засоби емiтента наведено в балансi Товариства. Екологiчних питань немає. Планiв капiтального будiвництва, розширення та удосконалення основних засобiв немає. Iнших вiдомостей немає. Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) не виявлено.

 

Iстотнi проблеми - це природнi умови та фiнансовi труднощi.

 

Виплати штрафiв, компенсацiй за порушення чинного законодавства та фiнансових санкцiй за звiтний перiод не було.

 

Дiяльнiсть Товариства фiнансується за власнi кошти та за рахунок зворотної фiнансової допомоги.

 

Укладених, але ще не виконаних договорiв або контрактiв не було.

 

Для виконання завдання по збiльшенню виробництва у 2015 роцi, Товариством розроблена програма виходу з фiнансової кризи, в якiй передбачено розвиток наступних питань: - удосконалення апарату управлiння; - забезпечення пальним; - забезпечення добривами та iншими матерiалами; - збiльшення виробництва продукцiї; - схема розрахункiв по платежам податкiв та забезпечення заробiтної плати робiтникам.

 

Полiтика емiтента щодо дослiджень та розробок не впроваджувалась. Витрат на дослiдження та розробку за звiтний рiк не вiдбувалось.

 

Н/д

 

Для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi Товариства iної iнформацiї за звiтний перiод немає.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2781

2565

0

0

2781

2565

будівлі та споруди

2220

2108

0

0

2220

2108

машини та обладнання

380

312

0

0

380

312

транспортні засоби

179

143

0

0

179

143

інші

2

2

0

0

2

2

2. Невиробничого призначення:

420

396

0

0

420

396

будівлі та споруди

420

396

0

0

420

396

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

3201

2961

0

0

3201

2961

Опис

Основнi засоби Товариства використовуються в повному обсязi. Орендованих основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

2961

3201

Статутний капітал (тис. грн.)

1120

1120

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1120

1120

Опис

Визначення вартостi чистих активiв ми проводили на пiдставi "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", що схваленi Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. №485.

Висновок

Чистi активи Товариства станом на 31.12.2014 р. складають 2961,0 тис. грн., що вiдповiдає вимогам чинного законодавства, а саме статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

118

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

210

X

X

Інші зобов'язання

X

4159

X

X

Усього зобов'язань

X

4487

X

X

Опис:

Кредитами банкiв Товариство не користується.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

11.04.2014

14.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.03.2014

07.03.2014

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БЛИСКОР ГАРАНТ"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№0218 01.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

232 П 000232 28.08.2014 до 04.11.2015 р.

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
про фiнансову звiтнiсть за 2014 рiк
( станом на 31.12.2014р.)
Публiчного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп»
Адресат:
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам та
Керiвництву ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
1.Незалежна аудиторська перевiрка проведена на предмет пiдтвердження достовiрностi, повноти та вiдповiдностi Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi статей Балансу (Звiту про фiнансовий стан), Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд), Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал, Примiток до рiчної звiтностi, що додаються, Приватного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп» (далi по тексту – Товариство або ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп») за 2014 рiк станом на 31.12.2014 року.
2.Аудит розпочатий 05.03.2015 р. та закiнчений 26.03.2015 р.
3. Аудиторська перевiрка проводилась Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 16463676, Виписка з ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї АА № 500084 вiд 18.02.2014 р., номер запису 10681070000 025616 вiд 29.11.1993 р., копiя якої додається), що здiйснює аудиторську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 04.11.2015 р. рiшенням Аудиторської палати України № 221/3 вiд 04.11.2010 р., та Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 232 серiя та номер Свiдоцтва П 000232, строк дiї Свiдоцтва: з 28.08.2014 р. по 04.11.2015 р. (копiї додаються); мiсцезнаходження: 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, контактнi телефони / факси: (044) 285-42-25, e-mail: info@bliscorgarant.com, а саме: незалежним аудитором Лiщенко Тетяною Вiкторiвною (сертифiкат аудитора № 004540, виданий згiдно з рiшенням Аудиторської палати України № 99 вiд 23.02.2001 р., дiя якого подовжена до 23.02.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 304/2 вiд 24.12.2014 р., що додається).
Перевiрка проводилась вiдповiдно до:
Закону України «Про господарськi товариства» вiд 9 вересня 1991 року № 1576-XII, iз змiнами та доповненнями;
Закону України «Про цiннi папери i фондовий ринок» вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV, iз змiнами та доповненнями;
Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi» вiд 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР, iз змiнами та доповненнями;
Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-ХIV, iз змiнами та доповненнями;
Iнструкцiї по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291, iз змiнами та доповненнями;
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi – МСФЗ);
Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» № 3125-ХII вiд 22 квiтня 1993 року, зi змiнами та доповненнями;
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2013 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 304/1 вiд 24 грудня 2014 року;
Iнших законодавчих та нормативних актiв України;
Договору № 21-01/03-13-к вiд 05.03.2014 р.
4.Основнi вiдомостi про акцiонерне товариство:
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп»
Скорочене найменування ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
Код за ЄДРПОУ 00385879
мiсцезнаходження Пiдприємства 09812, Київська область, Тетiївський район, с.Кашперiвка, вул. Ленiна ,5
Рахунок в банку 2600831012699 в ПАТ «Дiамантбанк»
МФО 320854
Види дiяльностi за КВЕД 01.11 Сiльське господарство
Директор Василик Вiталiй Валентинович
Статутний капiтал 1 119 818,00 грн.
телефон (044) 390- 72 -49
Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп» створено згiдно до чинного законодавства України.
У 2014 роцi дiяльнiсть Товариства здiйснювалась без лiцензiй.
Посадовi особи :
- директор – Василик Вiталiй Валентинович.
- головний бухгалтер – вiдсутнiй.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за фiнансову звiтнiсть
5.Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi, що дiяли станом на звiтну дату та прийнятою облiкової полiтики в межах обсягу iнформацiї, що має подаватись до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку згiдно Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 24.12.2013р. № 2826.
Вiдповiдальнiсть керiвництва передбачає: розробку, запровадження й ефективне функцiонування системи внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку i достовiрне подання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок помилок або шахрайства, вибiр та застосування належної облiкової полiтики; здiйснення бухгалтерських оцiнок, що за iснуючих обставин є обґрунтованими.
Вiдповiдальнiсть аудитора
6.Аудитор вiдповiдає за висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту вiдповiдно до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2013 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 304/1 вiд 24.12.2014р. Цi стандарти вимагають, щоб аудитор дотримувався етичних принципiв та планував i проводив аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих перекручень.

Обсяг та процедури аудиторської перевiрки
7. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум та пояснень у фiнансовiй звiтностi. Обранi процедури залежать вiд професiйного судження аудитора, в тому числi вiд оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок помилок або шахрайства. При оцiнцi ризику аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що впливає на пiдготовку i достовiрне подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, доцiльних та iснуючих обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства. Аудит також включає оцiнку застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку й iстотних попереднiх оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Обсяг аудиторської перевiрки не був обмежений.
Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудит також включає оцiнку застосовуваних принципiв бухгалтерського облiку й iстотних попереднiх оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
Аудит фiнансової звiтностi Товариства за перiод 01.01.2014 р. – 31.12.2014 р. проведений вибiрковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєвi викривлення (помилки).
В ходi аудиту не проводився заглиблений аналiз якостi ведення податкового облiку, що не виключає виявлення викривлень подальшою податковою перевiркою.
При визначення рiвня суттєвостi використовувався наступний метод розрахунку:
Можливi значення базового показника,
в тис. грн. Рiвень (межа, границя) суттєвостi, у % Межа суттєвої помилки,
в тис. грн.
0 – 25 5 0 – 1,25
25 – 50 4,67 1,17 – 2,34
50 – 100 4,37 2,19 – 4,37
100 – 500 3,07 3,07 – 15,35
500 – 2 000 3,77 18,85 – 75,4
2 000 – 5 000 2,27 45,4 – 113,5
5 000 – 10 000 2,17 108,5 – 217
10 000 – 100 000 й вище 2,0 200 – 2000 й вище
Як основа для розрахунку рiвня суттєвостi, брався показник фiнансової звiтностi – валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2014 р.
Отже, станом на 31.12.2014 р. валюта балансу Товариства становила 8 154 тис. грн., вiдповiдно – рiвень (межа, границя) суттєвостi визначена на рiвнi 176,94 тис. грн. Це означає, що всi можливi випадки допустимих помилок в сумi 176,94 тис. грн. i вище розглядались як суттєвi.
З урахуванням рiвня суттєвостi перевiрки та iнших властивих аудиту обмежень, iснує ймовiрнiсть того, що будь-якi iстотнi помилки можуть залишитись не знайденими.
8. Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв
Проведено аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп» (далi - Товариство) у складi:
"Баланс» станом на 31.12.2014 р." (Ф. №1),
"Звiт про фiнансовi результати за 2014р." (Ф. №2),
"Звiт про рух грошових коштiв за 2014 рiк" (Ф. №3),
"Звiт про власний капiтал за 2014р." (Ф. №4),
"Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014р." (Ф. №5)
з метою виказування незалежної професiйної думки вiдносно її достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2014 р.
Концептуальна основа фiнансової звiтностi
9.Концептуальною основою при складаннi фiнансових звiтiв Товариства є Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV iз змiнами та доповненнями (надалi – Закон № 996) та Iнструкцiя по застосуванню плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, затвердженої Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 iз змiнами та доповненнями (надалi – Iнструкцiя № 291), а також вiдповiднi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) та iншi нормативнi документи.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена та представлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiями, прийнятими Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ) iз застосуванням вимог Порядку подання фiнансової звiтностi, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України № 419 вiд 28.02.2000 р., Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2013 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2012 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, складається на основi даних бухгалтерського облiку й бухгалтерської звiтностi, ведення й складання яких здiйснюється у вiдповiдностi з системою регулювання бухгалтерського облiку, встановленого законодавством України, у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
Вiдповiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-XIV вiд 16.07.1999 р. пiдприємство самостiйно визначає облiкову полiтику.
Iнформацiйною базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Товариства є Наказ про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику № 01 вiд 01.01.2013 р.
Облiкова полiтика Товариства в цiлому вiдповiдає Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. № 996-ХIV, Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та iншим нормативно-правовим актам.
Джерелом аудиторської перевiрки Товариства за перiод з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. були вибранi наступнi документи:
- "Баланс на 31 грудня 2014р." (Ф. №1).
- "Звiт про фiнансовi результати за 2014р." (Ф. №2)..
- Договори фiнансово-господарської дiяльностi за 2014р.
- Первиннi документи, регiстри синтетичного та аналiтичного облiку, зведенi облiковi документи, що вiдображають фiнансово - господарськi операцiї за перiод з 01.01.2014р. по 31.12.2014 р. та внутрiшнi документи Товариства.
Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi iз застосованою концептуальною основою щодо: розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, що не мiстять суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилок; вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики; подання облiкових оцiнок.
Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на пiдставi проведеної аудиторської перевiрки.
МСА вимагають вiд нас дотримання етичних вимог та зобов’язують планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку, щоб одержати обґрунтовану впевненiсть у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудиторська перевiрка включає вивчення (шляхом тестування) доказiв, якi пiдтверджують показники у фiнансовiй звiтностi Товариства. Також у перевiрку входить оцiнка використаних в Товариствi принципiв бухгалтерського облiку та суттєвих облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також, оцiнка подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв в цiлому.
Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки вiдносно фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк.
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних основних засобiв, запасiв, активiв та зобов’язань станом на 31.12.2014р.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями, слiд врахувати можливiсть iснування невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора, а саме:
аудитор не мiг спостерiгати за щорiчною iнвентаризацiєю активiв та зобов’язань, у зв’язку з тим, що аудит був призначений пiсля 31.12.2014 р.
Крiм того, результатом дiяльностi Товариства у 2014 роцi є збиток, що вказує на наявнiсть невизначеностi, яка може стати пiдставою для сумнiвiв в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, та має негативний вплив на розмiр її власного капiталу та економiчнi показники дiяльностi.
Отже, аудиторський висновок було модифiковано вiдповiдним чином на пiдставi МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».

10. ВИСЛОВЛЕННЯ ПРОФЕСIЙНОЇ ДУМКИ АУДИТОРА
• Концептуальна основа при складаннi фiнансових звiтiв Товариства – Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIV iз змiнами та доповненнями, й вiдповiднi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiї, що прийнятi Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ), а також чинне законодавство України.
• На думку аудитора, iнформацiя у фiнансових звiтах достовiрно вiдображає фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства Кашперiвський бурякорадгосп» станом на 31.12.2014 року та його фiнансовi результати на зазначену дату у вiдповiдностi до визначеної концептуальної основи фiнансової звiтностi та в цiлому вiдповiдає вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та чинного законодавства України.
11. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ В ТОВАРИСТВI
Бухгалтерський облiк в Товариствi здiйснюється на базi комп’ютерної програми "1-С:Пiдприємство 8.2". Органiзацiя i методологiя бухгалтерського облiку в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV, й вiдповiднi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), що прийнятi Комiтетом по мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (КМСФЗ), та Iнтерпретацiї, що прийнятi Комiтетом по iнтерпретацiям мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (КIМСФЗ), а також чинне законодавство України.
Обрана облiкова полiтика обумовлена в Наказi "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкової полiтики" вiд 04 сiчня 2013р. № 1 (далi по тексту – Наказ №1), протягом звiтного перiоду була незмiнною.
Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складались та подавались до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
12. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТЕЙ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.
12.1 Розкриття iнформацiї про активи Товариства
Залишкова вартiсть основних засобiв (1010) станом на 31 грудня 2014 року становить 2961,0 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2014 року необоротнi активи на балансi Товариства складають 2961,0 тис.грн.
Загальна сума оборотних активiв склала р.(1195) станом на 31 грудня 2014 року 5193,0 тис.грн., яка склалася iз:
виробничих запасiв (р.1100) 2318,0 тис.грн. в тому числi:
готової продукцiї (р. 1103) 2003,0 тис.грн.
дебiторська заборгованiсть за товари i послуги (р.1125) 2143,0 тис.грн.
Залишок грошових коштiв (р.1165) на 31.12.2014р. на поточних рахунках, вiдкритих в установах банку – 47 тис. грн.
Ведення операцiй на поточних рахунках протягом року проводилося без порушень вимог «Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi».
Витрати майбутнiх перiодiв (р.1170 Балансу) на звiтну дату (31.12.2014р.) склали 685 тис.грн.
На нашу думку, iнформацiя за видами активiв, представлена в балансi Товариства станом на 31 грудня 2014 року, пiдготовлена згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi по мiжнародним стандартам та прийнятої облiкової полiтики i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства.
12.2. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Товариства
За термiнами у облiку та звiтностi Товариство розрiзняє поточну (термiном погашення до 12 мiсяцiв включно) та довгострокову (термiном погашення бiльше 12 мiсяцiв) заборгованiсть.
Станом на 31 грудня 2014р. поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (р. 1615) становить 2220,0 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (р.1620) склала 95,0 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування (р.1625) склала 22 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi (р.1630) склала 8,0 тис.грн.
Iншi поточнi зобов’язання (р. 1690) становлять 2149,0 тис. грн.
На нашу думку, iнформацiя за видами зобов’язань, представлена в балансi Товариства станом на 31 грудня 2014 року, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фактичну класифiкацiю активiв Товариства за їх видами станом на 31 грудня 2014 року згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та прийнятої облiкової полiтики i вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативних актiв України.
12.3 Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства
Власний капiтал вiдображено в балансi одночасно з вiдображенням активiв i зобов’язань, якi призводять до його змiни.
В балансi Товариства станом на 31.12.2014р. власний капiтал (р. 1400) враховано в сумi 1120 тис. грн.
Додатковий капiтал (р.1410) склав 4074 тис.грн.
Непокритий збиток (р.1420) склав 1527 тис.грн.
Загальна сума власного капiталу згiдно до балансу (1495) становить 3667 тис.грн.
Протягом перевiреного перiоду величина зареєстрованого (пайового) капiталу залишалася незмiнною, що вiдповiдає розмiру, вказаному в установчих документах Товариства.
Статутний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2014 року є повнiстю сплаченим у встановленi законодавством термiни.
Частки державного майна у Статутному капiталi Товариства станом на 31.12.2014р. немає.
12.4. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)
У статтi нерозподiлених прибуткiв (непокритих збиткiв) Товариства, врахований збиток 2014 року та результати дiяльностi за попереднi роки.
Згiдно даних бухгалтерського облiку Товариства загальна сума непокритого збитку станом на 31.12.2014 р. становить 1527 тис. грн., що вiдповiдає Балансу (код рядка 1420) i показує значне зменшення збитку 2013 року iз суми 4227 тис.грн.
13. ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ
За результатами аудиторської перевiрки аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми i надають пiдстави для висловлення думки про те, що подiї пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства Кашперiвський бурякорадгосп» станом на 31.12.2014 р. вiдсутнi.
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати Аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства.

14. IНША IНФОРМАЦIЯ
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що отриманi за результатами дiяльностi Товариства збитки, вказують на наявнiсть невизначеностi, яка може стати пiдставою для сумнiвiв в здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок».

з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2014 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2. Прийняття рiшення про викуп власний акцiй не було
3. Факти лiстингу / делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було
4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
5. Змiна складу посадових осiб Товариства Не було
6. Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу не було
7. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
8. Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
9. Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не було
10. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було
Iнформацiя стосовно розрахунку та аналiзу показникiв лiквiдностi, фiнансової стабiльностi та рентабельностi Товариства наведена у Додатку № 1 до цього Звiту незалежних аудиторiв.
Дата видачi висновку (звiту): 26 березня 2015 року
Київ, Україна
Генеральний директор, С А Р Лiщенко Т. В.
Сертифiкат АПУ серiї А№ 004540 вiд 23.02.01 р.
Сертифiкат ICCAA № 0001852 вiд 15.04.2004 р.
Додаток № 1
АНАЛIЗ ПОКАЗНИКIВ ЛIКВIДНОСТI, ФIНАНСОВОЇ СТАБIЛЬНОСТI та РЕНТАБЕЛЬНОСТI
Висновки базуються на пiдставi розрахункiв показникiв лiквiдностi, фiнансової стабiльностi та рентабельностi Товариства в 2014 роцi, наведених у Довiдцi про фiнансовий стан нижче.
1. Коефiцiєнти лiквiдностi
1.1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi показує достатнiсть ресурсiв Товариства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань.
Значення показника (1,16) є несуттєво меншим вiд норми. Це свiдчить про достатню можливiсть Товариства оплатити рахунки по власних поточних зобов'язаннях.
1.2. Коефiцiєнт поточної лiквiдностi вiдображає платiжнi можливостi Товариства по оплатi поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення розрахункiв з дебiторами. Цей коефiцiєнт розраховується за винятком менш лiквiдної частини активiв - виробничих запасiв, якi виключаються з розрахунку ще й тому, що кошти, якi можна одержати в результатi змушеної реалiзацiї, можуть бути значно нижче цiн придбання.
У нашому випадку цей показник на кiнець 2014 року дорiвнює 0,64 що є вищим за норму i вказує на можливiсть Товариства сплатити свої поточнi зобов’язань.
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення коштiв i їхнiх еквiвалентiв i поточних зобов'язань. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує, яку частину короткострокових боргових зобов'язань Товариства може погасити негайно.
Показник становить 0,01 i є нищим нормативного значення, що дає пiдстави говорити про не достатню можливiсть Товариства негайного погасити свої поточнi борговi зобов'язання.
Iншими словами – це пiдтверджує, що Товариство негайно не може погасити своїми власними коштами своїх поточних короткострокових зобов'язань.
2. Коефiцiєнти фiнансової стабiльностi
2.1. Коефiцiєнт спiввiдношення залучених i власних коштiв розраховується як спiввiдношення залучених i власних коштiв i характеризує залежнiсть пiдприємства вiд перших.
Значення цього показника (1,2) свiдчить про залежнiсть Товариства вiд позикових коштiв iнвесторiв i кредиторiв.
2.2. Коефiцiєнт фiнансової незалежностi розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу й показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Значення цього показника (0,8) є вищим за норму й означає фiнансову незалежнiсть Товариства.
3. Коефiцiєнти рентабельностi
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до чистої виручки вiд реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг), його збiльшення характеризує ефективнiсть господарської дiяльностi пiдприємства.
За даними розрахункiв цей показник дорiвнює –0,42 на 31.12.2014 року. Тобто протягом звiтного року, як результат, Товариство має збиток вiд дiяльностi.
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi активiв характеризує рiвень прибутку, що створений всiма активами пiдприємства, якi знаходяться в його використаннi згiдно балансу.
За даними розрахункiв цей показник становить –0,331. Тобто це вказує на те, що на кожну гривню активiв Товариства припадає 0,33 грн. збитку.
ДОВIДКА ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
Публiчного акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп»
за 2014 рiк
Вiдповiдно до даних фiнансової звiтностi проведений аналiз коефiцiєнтiв лiквiдностi (платоспроможностi), фiнансової стiйкостi та рентабельностi, розрахунок яких наданий нижче.
№ з/п
Показники Данi на 31.12.13 Данi на 31.12.14
Примiтки
1. Показники лiквiдностi (платоспроможностi)
1.1 КЛ 1 (загальної лiквiдностi):
пiдсумок роздiлу II активу
пiдсумок роздiлу Ш пасиву 0,5 1,16 Норма:
>=2
1.2 КЛ 2 (поточної лiквiдностi):
пiдсумок роздiлу II активу – рядки 1100
пiдсумок роздiлу Ш пасиву 0,18 0,64 Норма:
0,6-0,8
1.3 К 3 (абсолютної лiквiдностi):
рядок 1160 + рядок 1165
пiдсумок роздiлу Ш пасиву 0,05 0,01 Норма:
0,2-0,25
2. Показники фiнансової стабiльностi
2.1 КСК (структури капiталу):
пiдсум. розд. II пасиву + пiдсум. розд. III пасиву
пiдсумок роздiлу I пасиву 4,6 1,2
Норма:
<1,0
2.2 КФН (фiнансової незалежностi):
пiдсумок роздiлу I пасиву
пiдсум. розд. II пасиву + пiдсум. розд. III пасиву 0,2 0,8 Норма:
>=0,2
3. Показники рентабельностi
3.1 КРД (рентабельностi дiяльностi):
чистий прибуток/збиток (рядок 2290 Звiту про фiнансовi результати)
чиста виручка (рядок 2000 Звiту про фiн результати) -0,001 -0,42 Норма:
> 0
3.2. КРА (рентабельностi активiв):
прибуток/збиток (рядок 2350 Звiту про фiнансовi результати)
валюта балансу (рядок 1300 або 1900 Балансу) -0,001 -0,331 Норма:
> 0
26 березня 2015 року
Київ, Україна
Генеральний директор, С А Р Лiщенко Т. В.
Сертифiкат АПУ серiї А№ 004540 вiд 23.02.01 р.
Сертифiкат ICCAA № 0001852 вiд 15.04.2004 р.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

2

1

3

2012

0

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

 

X

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Зберiгач ТОВ "ГРАД-ЦП", лiцензiя АВ№533951 вiд 20.05.2010р.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У 2014 роцi позачерговi збори акцiонерiв не проводились.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

1

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

 

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників

   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15, тел. 5-33-63

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

3201.0

2961.0

- первісна вартість

1011

10717.0

10717.0

- знос

1012

( -7516.0 )

( -7756.0 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

3201.0

2961.0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1455.0

2318.0

- у тому числі готова продукція

1103

1367.0

2003.0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

322.0

2143.0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0

0

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

215.0

47.0

Витрати майбутніх періодів

1170

250.0

685.0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

2242.0

5193.0

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

5443.0

8154.0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1120.0

1120.0

Додатковий капітал

1410

4074.0

4074.0

Резервний капітал

1415

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-4227.0

-1527.0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

967.0

3667.0

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

1237.0

2220.0

розрахунками з бюджетом

1620

102.0

95.0

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

22.0

15.0

- з оплати праці

1630

36.0

8.0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

3079.0

2149.0

Усього за розділом IІІ

1695

4476.0

4487.0

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

5443.0

8154.0

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6360.0

2193.0

Інші операційні доходи

2120

190.0

29.0

Інші доходи

2240

730.0

241.0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

7280.0

2463.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -4237.0 )

( -2106.0 )

Інші операційні витрати

2180

( -153.0 )

( -251.0 )

Інші витрати

2270

( -190.0 )

( -98.0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( -4580.0 )

( -2455.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

2700.0

8.0

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

2700.0

8.0

 

Примітки до балансу

н/д

Примітки до звіту про фінансові результати

н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Василик В. В.