Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

(код за ЄДРПОУ 00385879)

17 квітня 2015 року, 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів генеральний директор Товариства Василик Віталій Валентинович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 02.03.2015 року) публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 17.03.2015 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №51 (2055) від 17.03.2015 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» проводяться 17 квітня 2015 року о 13 год. 00 хв. за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, та на виконання рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 02.03.2015 року), генеральним директором Товариства було створено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Саада Шаді Мухамеда, Кампф Лєйлі Талятівни та Микитюк Тетяни Петрівни. До початку проведення реєстрації акціонерів, які прибули на Збори, простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії головою Реєстраційної комісії було обрано Саада Шаді Мухамеда.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 10 квітня 2015 року. Товариство є емітентом 4 479 272 (чотирьох мільйонів чотирьохста сімдесяти дев’яти тисяч двохста сімдесяти двох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 10 квітня 2015 року є 371 (триста сімдесят один) акціонер.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 10 квітня 2015 року загальна кількість голосуючих акцій становить 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят одна) шт.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 3 (три) акціонери та їх представники, яким сукупно належить 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) прості іменні акції Товариства і, відповідно, 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси на Зборах, що складає 69,9507 (шістдесят дев’ять цілих дев’ять тисяч сім десятитисячних) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 02.03.2015 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

 

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються відкритими.

Генеральний директор Товариства Василик В. В.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,

призначених на 17 квітня 2015 року

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік;

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;

8. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених  ЗУ «Про акціонерні товариства»;

9. Про попереднє схвалення значних правочинів;

10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Генеральний директор Товариства Василик В. В. запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова лічильної комісії), Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова лічильної комісії), Кампф Лєйля Талятівна та Микитюк Тетяна Петрівна (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Генеральний директор Товариства Василик В. В. запропонував обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Микитюк Тетяну Петрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Микитюк Тетяну Петрівну.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) основна доповідь – до 10 хвилин;

3) співдоповідь – до 5 хвилин;

4) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

5) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

6) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

7) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Виступив член Наглядової Ради Товариства Титаренко С.В., який доповів, що генеральний директор надав звіт у письмовому вигляді та ознайомив присутніх з його змістом.

Шановні акціонери та запрошені!

У звітному 2014 р. виконавчий орган товариства діяв у складі генерального директора Василика В.В.

Надається інформація щодо:

1) господарських та фінансових результатів роботи Товариства за 2014р.;

2) проведеної юридичної роботи: із захисту прав та законних інтересів товариства, повернення активів товариства, які були незаконно відчужені у період незаконного обіймання посади керівника І.М.Романенком, від В.І.Литвина, В.Кравця, проведеної роботи з питань звільнення самовільно зайнятих третіми особами земель товариства, повернення викраденої техніки та інших активів, упорядкування договірної та претензійно-позовоної роботи в товаристві, контроль за діями арбітражного керуючого Левицького О.І. в ділі про банкрутство ФОП Сіренко.

3) організації роботи керівних органів Товариства;

4) проведення весняно-польових робіт;

5) проведення осінньо-польових робіт;

6) проведення інвентаризації нерухомого та рухомого майна;

7) проведення робіт для отримання ліцензії  родовища корисних копалин (суглинку);

8) інших питань організаційного та управлінського характеру.

Більшість питань, які вирішувались Василиком В.В. та його заступником Янківським М.І., стосувались юридичного захисту майна, прав та інтересів Товариства від неправомірних посягань третіх осіб, організації поновлення виробничої діяльності Товариства та забезпечення пов’язаних із цим технологічних процесів; підготовки технічної бази для безперебійної роботи Товариства протягом всього сезону роботи, впровадженню нових агротехнічних рішень, спрямованих на удосконалення виробництва та збільшення врожайності основних культур.

Прийняті з вказаних питань рішення в більшості виконані у заплановані строки.

Не зважаючи на перебування Товариства у процедурі банкрутства через недоліки управління, допущені попередніми керівниками, Товариство багато уваги намагається приділяти створенню належних умов праці та побуту працівників.

Колектив працівників стабільний.

Все вищевказане дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо відновлення повноцінної виробничої діяльності базового сільськогосподарського підприємства, а також щодо покращення умов роботи та побуту працівників Товариства.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Виступив член Наглядової ради Титаренко С. В., який доповів наступне.

За 2014 рік засідання Наглядової ради проводились 2 рази.

На засіданнях розглядались та вирішувались питання щодо організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердження аудитора, оцінювача майна Товариства, затвердження умов договорів із ними. Засідання Наглядової ради скликались членами Наглядової ради.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Виступив Голова Зборів Саад Ш. М., який доповів наступне:

Ревізійна комісія Товариства протягом 2014 р. засідань не проводила. Пропонується не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2014 рік у зв’язку з його відсутністю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік у зв’язку з його відсутністю. (Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.

Виступив член Наглядової ради Титаренко С.В., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Член Наглядової ради Титаренко С. В. запропонував прийняти наступне рішення: дивіденди за 2014 рік не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2014 році залишити в розпорядженні Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2014 рік не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2014 році, залишити в розпорядженні Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

                Голова Зборів Саад Ш. М.: Пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 17.04.2015 р. по 16.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів та обладнання, укладення договорів продажу товарів, робіт, послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 69,9507 % голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 17.04.2015 р. по 16.04.2016 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів та обладнання, укладення договорів продажу товарів, робіт, послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів Саад Ш. М.: Пропонується надати генеральному директору Товариства за погодженням з Наглядовою радою або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 1 935 034 (один мільйон дев’ятсот тридцять п’ять тисяч тридцять чотири) голоси, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

Надати генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 17 квітня 2015 року о 13:55.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються закритими.

 

 

Голова Зборів

Ш. М. Саад

 

 

 

Секретар Зборів

Т. П. Микитюк