Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар’янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

17.09.2015

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

4. Код за ЄДРПОУ

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

0456053363 0456053363

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.09.2015

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

174(4218) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

21.09.2015

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

17.09.2015

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

16.09.2015

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Мар'янович Роман Олегович

СН 182791
25.04.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.999

Зміст інформації:

Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про припинення повноважень з 16.09.2015 р. члена Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Мар'яновича Романа Олеговича. Повноваження особи припинено за її власним бажанням. Паспорт серiї СН №182791, що виданий 25.04.1996р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Особа володiє 447 920 простими iменними акцiями Товариства. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 14.04.2014 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

16.09.2015

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Мар'янович Роман Олегович

СН 182791
25.04.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.999

Зміст інформації:

Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про припинення повноважень з 16.09.2015 р. Голови Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Мар'яновича Романа Олеговича. Повноваження особи припинено за її власним бажанням. Паспорт серiї СН №182791, що виданий 25.04.1996р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Особа володiє 447 920 простими iменними акцiями Товариства. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради з 14.04.2014 року. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

16.09.2015

припинено повноваження

Генеральний директор

Василик Вiталiй Валентинович

н/д н/д
н/д

9.08092

Зміст інформації:

Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про припинення повноважень з 16.09.2015 року генерального директора ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Василика Вiталiя Валентиновича. Повноваження особи припинено за її власним бажанням. Особа володiє 406759 штуками простих iменних акцiй Товариства. Особа перебував на посадi з 11.02.2013р. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.(Згоди на розкриття паспортних даних немає)

16.09.2015

обрано

Голова Наглядової ради

Титаренка Сергiя Валентиновича

СК 175000
09.04.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський обл.

9.999

Зміст інформації:

Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" з 16.09.2015 р. Титаренка Сергiя Валентиновича. Паспорт серiї СК №175000, що виданий 09.04.1996р. Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський обл. Особа володiє 447 920 штуками простих iменних акцiй Товариства. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього Голови Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: член Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", заступник директора ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури ТОВ «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю

16.09.2015

призначено

Генеральний директор

Мар'янович Роман Олегович

СН 182791
25.04.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.999

Зміст інформації:

Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про призначення на посаду генерального директора Товариства Мар'яновича Романа Олеговича. Паспорт серiї СН №182791, що виданий 25.04.1996р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Особу обрано у зв'язку iз припиеням повноважень попереднього генерального директора. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", виконроб ТОВ «КОМПАНЬЙОН», виконроб ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Особа володiє 447 920 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.