Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,
код за ЄДРПОУ 00385879, місцезнаходження: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка,
вул. Леніна, буд. 15 (далі – Товариство)
Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради Товариства, 15 квітня 2016 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ)
1. Про обрання лічильної комісії;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік;
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;
8. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
10. Обрання членів Ревізійної комісії;
11. Про попереднє схвалення значних правочинів;
12. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»(тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

15683

8154

Основні засоби

2848

2961

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

688

2318

Сумарна дебіторська заборгованість

9615

2143

Грошові кошти та їх еквіваленти

279

47

Нерозподілений прибуток

5987

-1527

Власний капітал

4074

4074

Статутний капітал

1120

1120

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

4502

4487

Чистий прибуток (збиток)

7514

2700

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4479272

4479272

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

21

7

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 11 квітня 2016 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 10 год. 30 хв. 15.04.2016 року; закінчення – о 10 год. 55 хв. 15.04.2016 року.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора):

·         до дня проведення Загальних зборів –у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·         у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Мар’янович Роман Олегович, телефон (04560)533-63, адреса: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.

Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.

 

Генеральний директор

ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»                                                                                                                   Р. О. Мар’янович