Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар’янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00385879

4. Місцезнаходження

Київська, Тетiївський р-н, 09812, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

5. Міжміський код, телефон та факс

(04560)533-63 (04560)533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

21.04.2016

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" №76(2330)

 

20.04.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

21.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

1. "н/д" - означає "немає даних".
2. Вказання в текстi звiту дати "01.01.1900" означає, що подiї не вiдбувалось.
3. Товаритсво не отримувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
4. Товариство не користується послугами рейтингового агенства.
5. Товариство не приймало участi у створеннi юридичних осiб.

     

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ №016140

3. Дата проведення державної реєстрації

16.12.1998

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

1119818

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

21

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

01.50 Змiшане сiльське господарство

01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Вiддiлення №10 ПАТ "Дiамантбанк" м. Києва

2) МФО банку

320854

3) поточний рахунок

2600831012699

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

н/д

5) МФО банку

н/д

6) поточний рахунок

н/д

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря

Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря

1

2

3

01.01.1900

01.01.1900

н/д

Опис

Посада корпоративного секретаря вiдсутня.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi

19028107

01133Україна м. Київ б-р Лесi Українки, буд. 26

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Титаренко Сергiй Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї, 2000 р., механiчний факультет.

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.09.2015 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" з 16.09.2015 р. Титаренка Сергiя Валентиновича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього Голови Наглядової ради. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: член Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", заступник директора ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури ТОВ «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Повноваження та обов'язки посадової особи виконуються згiдно Статуту Товариства та Законiв України. Винагорода не виплачується.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шубович Ольга Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Н/д Н/д Н/д

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Київський нацiональний транспортний унiверситет, 2003 р., економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», фiнансовий директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю. Займає посаду фiнансового директора ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петришин Олег Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, 1996 рiк, слов’янськi мови та лiтератури, фiлолог-викладач

6) стаж роботи (років)**

19

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «IЗОБУД», директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Титаренко Наталiя Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Нацiональна академiя управлiння, 1997 р., спецiальнiсть фiнанси i кредит

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП «ТIВЕЙ УКРАЇНА», головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Євстiгнєєв Андрiй Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, магiстр права.

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвокатське об’єднання «Адвокатська контора «Василик i Євстiгнєєв», адвокат, партнер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

04.03.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Янкiвський Микола Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища базова, у 1992 роцi закiнчив Iллiнецький радгосп-технiкум

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Тетiївська РДА, начальник управлiння агропромислового розвитку.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидоренко Вадим Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища, «Унiверситет економiки та права «Крок»

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Адвокатське об’єднання «Адвокатська контора «Василик i Євстiгнєєв», юрист.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.01.2013 3 роки

9) Опис

Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Посадова особа не являється державним службовцем, не має непогашених судимостей за злочини проти власностi, службовi чи господарськi злочини, не позбавлена судом права займати посади та займатися фiнансовою або комерцiйною дiяльнiстю.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар'янович Роман Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

н/д н/д н/д

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури, неповна вища освiта, факультет «Мiське будiвництво».

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН», Директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.09.2015 3 роки

9) Опис

Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про призначення на посаду генерального директора Товариства Мар'яновича Романа Олеговича. Особу обрано у зв'язку iз припиеням повноважень попереднього генерального директора. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Голова Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", виконроб ТОВ «КОМПАНЬЙОН», виконроб ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Особа володiє 447 920 штуками простих iменних акцiй Товариства. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. Повноваження та обов'язки посадової особи виконуються згiдно Статуту Товариства та Законiв України. Загальний стаж роботи 16 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Титаренко Сергiй Валентинович

н/д н/д н/д

447920

9.9998

447920

0

0

0

Генеральний директор

Мар’янович Роман Олегович

н/д н/д н/д

447920

9.9999

447920

0

0

0

Член Наглядової ради

Шубович Ольга Валерiївна

н/д н/д н/д

424488

9.4767

424488

0

0

0

Член Наглядової ради

Петришин Олег Григорович

н/д н/д н/д

447920

9.9998

447920

0

0

0

Член Наглядової ради

Титаренко Наталiя Валерiївна

н/д н/д н/д

1039194

23.2001

1039194

0

0

0

Усього

2807442

62.6763

2807442

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Титаренко Наталiя Валерiївна

н/д н/д н/д

1039194

23.2001

1039194

0

0

0

Усього

1039194

23.2001

1039194

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

17.04.2015

Кворум зборів**

69.95

Опис

Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї;
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв;
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв;
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2014 рiк;
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2014 рiк;
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2014 рiк;
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк;
8. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 рiк з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства»;
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв;
10. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинiв.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило.
По питаннях №1-8, 10 порядку денного рiшення було прийнято простою бiльшiстю голосiв.
По питанню №9 було прийнято рiшення бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

       

Дата виплати дивідендів

       

Опис

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулись 17 квiтня 2015 року,прийнято рiшення дивiденди за 2014 рiк не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2014 роцi залишити в розпорядженнi Товариства.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37045775

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ провулок Лабораторний , буд.1, кiм. 286-287

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ №286546

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

08.10.2013

Міжміський код та телефон

(044)585-61-20

Факс

(044)585-71-20

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Мiж ТОВ "ГРАД-ЦП" та ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" укладено договiр Е-3/12 про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах вiд 18.05.2012р.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський р-н м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

н/д

Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

24095382

Місцезнаходження

01103 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ бул. Дружби народiв, № 6-б

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№1425

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.02.2001

Міжміський код та телефон

(044) 564-07-42

Факс

(044) 564-07-42

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань оподаткування

Опис

Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1425 вiд 23 лютого 2001 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26 листопада 2015 року, дiйсне до 26 листопада 2020 року;
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР: Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 332; Серiя та номер Свiдоцтва: П 000332; Строк дiї Свiдоцтва: з 14.07.2014 року до 26.11.2020 року.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.01.1999

59/10/1/99

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000140438

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

4479272

1119818.00

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Вiдбулись операцiї купiвлi-продажу цiнних паперiв Товариства на вторинному ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

XI. Опис бізнесу

Кашперiвський бурякорадгосп - створений в 1922 роцi на землях колишньої економiї, який має близько 3000 га землi. В 1930 роцi його передано заводу i створено Кашперiвський цукрокомбiнат.
В 1960 роцi с/г артiль – 3896 га землi i бурякорадгосп реорганiзували у Кашперiвський радгосп цукрокомбiнату. В 1975 р. Мармулiївський вiддiлок – 903 га землi i Коржихський – 900 га передано в колективнi господарства Володарського району. З 1995 р радгосп вiдокремився вiд заводу i створено Кашперiвський бурякорадгосп. З 09.12.1998 р. Кашперiвський бурякорадгосп перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп». 29.01.2013 року дiяльнiсть Товариства приведено у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП". Протягом звiтного року реорганiзацiйних процесiв, таких як злиття, подiл, перетворення або видiл не вiдбувалось.

 

Про органiзацiйну структуру емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi та перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв. ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» знаходиться за адресою Київська область, Тетiївський район, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, 15 (за вказаною адресою знаходяться всi належнi Товариству основнi засоби). Органами управлiння Товариства є: вищий орган Товариства – Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, генеральний директор Товариства, Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя. ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. До складу органiзацiйної структури Товариства входять:
- адмiнiстративний корпус;
- критий тiк;
- матерiальнi склади;
- тракторно-рiльнича бригада;
- транспортний цех;
- ремонтна майстерня;
- столярний цех.
До перспектив розвитку Товариства можна вiднести збiльшення обсягiв виробництва за рахунок придбання обладнання, вирощування додаткових видiв зернових i технiчних культур тощо.
Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структур не вiдбувалось.

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу складає19 осiб, позаштатних працiвникiв – немає, 2 особи працюють за сумiсництвом; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня тижня) – немає. Фонд оплати працi за 2015 рiк склав 296,6 тис. грн., що бiльше на 34,9 тис. за попереднiй рiк у зв’язку з збiльшенням числа працiвникiв на 12 осiб. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спецiальної кадрової програми емiтента спрямованої на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства немає.

 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

 

Товариство не продить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться по журнально-ордернiй формi рахiвництва згiдно з принципами та методами встановленими нацiональними Положеннями (стандартами) бух облiку, затвердженими Мiнфiном України. Запаси вiдображаються за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї основних засобiв ведеться за нормами та методами встановленими ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» вiд 22.05.1997 року. Метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв – метод iдентифiкованої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товарами, роботи та послуги на дату складання балансу вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю. Стан та рух власного капiталу вiдображається згiдно Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiна України № 291 вiд 30.11.1999 року.

 

Основним видом дiяльностi ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є вирощування зернових та технiчних культур. Загальна площа оброблюваної польової землi становить 937 га. з них пiд вирощуванням озимої пшеницi – 100 га., озимого рiпаку 60 – га., ярої пшеницi – 50 га. ярого ячменю – 14 га., кукурудзи – 16 га., соняшника – 159 га., сої – 455 га. гiрчицi – 83 га. У звiтному роцi валовий збiр за зерновими i технiчними культурами, що вирощує Товариство складає: озима пшениця – 4725 ц., яра пшениця – 1530 ц., ярий ячмiнь – 660 ц., кукурудза на зерно – 1440 ц., соняшник – 3750 ц., рiпак озимий – 2230 ц., соя – 5799 ц., гiрчиця – 1548 ц.
Основними клiєнтами МТМ «Компаньйон» (соя, гiрчиця), ПАТ «МЗВКК» (соняшник) та ТОВ «Укрресурс» (озимий рiпак).
Товариство має налагодженi шляхи збуту продукцiї. Великий знак технiки, великi цiни та ПММ в значнiй мiрi впливають на становище в сiльському господарствi. Вирощування зернових культур находиться пiд впливом сезонних змiн наявна залежнiсть вiд погодних умов, що є основним ризиком у рослинництвi. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi сiльськогосподарського виробництва. Сировина, яка використовується Товариством (мiнеральнi добрива, насiння, ПММ) є доступною завдяки її широкому асортименту та численним пропозицiям, проте спостерiгається постiйний рiст цiн.
Незаперечною конкурентною перевагою ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є використання в своїй дiяльностi високотехнологiчної технiки: сiвалки Lemken Soliter (Германiя), трактор Jonn Deer (США), комбайн – Claas Zexion (Германiя).
Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв та обладнання. Високий рiвень впровадження нових технологiй та товарiв.
Особливiстю продукцiї емiтента є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали.
Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, вирощуваннi нових видiв зернових i технiчних культур, тощо.

 

До складу активiв Товариства належать:
1. Необоротнi активи (основнi засоби);
2. Оборотнi активи (запаси, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за розрахунками, грошовi кошти).
За останнi п’ять рокiв змiнив розмiрi активiв вiдбувались в основному за рахунок змiн у складi необоротних активiв.
Надiйшло:
2012 рiк – 252,4 тис. грн., а саме машини та обладнання.
2015 рiк – 112 тис. грн., а саме машини та обладнання.
Всi запаси використовуються в операцiйнiй дiяльностi пiдприємства i є швидкообертаючими.
Запаси, оформленi у заставу, переданi на комiсiю, на балансi Товариства не рахуються.
Протягом 2011 – 2015 рокiв списано дебiторську заборгованiсть – 30,7 тис. грн..
Постiйно ведеться робота по погашенню дебiторської заборгованостi.
Найближчим часом значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiстю пiдприємства не планується.

 

У звiтному роцi правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, афiлiйованими особами емiтентом не укладалися.

 

Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi визначаються положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 «Основнi засоби».
До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої (адмiнiстративний корпус, критий тiк, матерiальний склад тракторна бригада, ремонтна майстерня); машини та обладнання (комбайни, сiвалки, трактори, оприскувач, глибокорозрихлювач); транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар.
Термiн та умови використання основних засобiв Товариства вiдображенi в облiковiй полiтицi ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп». Переоцiнка основних засобiв в 2015 роцi не проводилась.
Активи Товариства утримуються за рахунок власних коштiв.
На даний час Товариство не планує капiтальне будiвництво розширення та удосконалення основних засобiв.

 

Iстотними проблемами, що впливають на господарську дiяльнiсть є рiст цiн на ПММ, запаснi частини мiнеральнi добрива, посiвний матерiал. Дотацiйне фiнансування з боку держави вiдображає достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень.

 

Протягом звiтного року пiдприємством не сплачувались штрафнi санкцiї.

 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до стратегiчних планiв, якi затверджуються вищим органом товариства – загальними зборами товариства акцiонерiв.
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв (у звiтному роцi отримано 2604 тис. грн.)
Власного робочого капiталу Товариства достатньо для його поточних потреб.
Можливими шляхами покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можуть бути:
- збiльшення об’ємiв виробництва та реалiзацiї продукцiї;
- введення нових видiв культур для вирощування;
- пошук резервiв зниження витрат виробництва (використання сучасного обладнання) тощо.

 

Укладених, але ще не виконаних договорiв або контрактiв не було.

 

Товариство планує пiдвищити обсяги виробництва продукцiї рослинництва за рахунок зменшення витрат на їх виробництво (використання сучасного обладнання) внесення мiндобрив, примiнення гербiцидiв та протруювання при вирощуваннi зернових та технiчних культур. У наступному роцi не планується розширення виробництва та реконструкцiї.

 

Протягом 2015 року Товариство не здiйснювало дослiджень та розробок.

 

Н/д

 

Протягом 2013 – 2015 рокiв ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» постiйно нарощує свої доходи. Так, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у грошовому еквiвалентi у 2013 р. – 2193 тис. грн.., 2014 р. – 6360 тис. грн.., що майже в 3 рази перевищує показник 2013 року.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї у 2015 роцi склав 18508 тис. грн.. тобто збiльшення до 2013 року у 8 разiв.
Дiяльнiсть товариства в 2015 роцi була досить стабiльна. Пiдприємство мало змогу вчасно i майже в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2723

2622

0

0

2723

2622

будівлі та споруди

2266

2143

0

0

2266

2143

машини та обладнання

312

363

0

0

312

363

транспортні засоби

143

115

0

0

143

115

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

2

1

0

0

2

1

2. Невиробничого призначення:

238

226

0

0

238

226

будівлі та споруди

238

226

0

0

238

226

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2961

2848

0

0

2961

2848

Опис

Основнi засоби Товариства використовуються в повному обсязi. Орендованих основних засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

11092

3660

Статутний капітал (тис. грн.)

1120

1120

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1120

1120

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 11092 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 9972 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

105

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

4405

X

X

Усього зобов'язань

X

4510

X

X

Опис:

Кредитами банкiв Товариство не користується.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пшениця озима

462.9

942.6

8.5

79.8

1005.3

5.4

2

Кукурудза

144.0

302.4

2.6

499.1

1142.2

6.2

3

Соняшник

375.0

2875

25

615.3

5336.9

29

4

Соя

579.9

4330

37

726.4

6373.2

34.7

5

Рiпак озимий

223.0

1290.7

11.2

223.0

1548.3

8.4

6

Гiрчиця

154.8

1315.8

11.5

154.8

2398.4

13.1

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Мiнеральнi добрива

23.6

2

Пальне i мастильнi матерiали

7.9

3

Оплата послуг i робiт, що виконанi стороннiми органiзацiями

28.3

4

Орендна плата за земельнi паї

13.8

5

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

100

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

17.04.2015

18.03.2015

Відомості про проведення загальних зборів

16.09.2015

17.09.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24095382

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, № 6-б

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

№1425 23.02.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

332 П 000332 14.07.2014 до26.11.2020 р.

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" за 2015 рiк (з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.)

м. Київ «12» квiтня 2016 р.
Адресат:
- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;
- Керiвництво, Загальнi збори, Наглядова Рада, Акцiонери ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" (далi – Товариство)
Скорочене найменування ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
код за ЄДРПОУ 00385879
Мiсцезнаходження 09812, Київська обл., Тетiївський район, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15
Дата державної реєстрацiї 16.12.1998 року
Дата та номер запису в ЄДР Дата запису: 18.05.2005 р.
Номер запису: 1 349 120 0000 000145
Вид дiяльностi за КВЕД 01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур (основний);
01.50 Змiшане сiльське господарство;
01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi;
01.63 Пiсляурожайна дiяльнiсть;
02.20 Лiсозаготiвлi;
10.41 Виробництво олiї та тваринних жирiв;
10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi;
10.73 Виробництво макаронних виробiв i подiбних борошняних виробiв
Лiцензiї (дозволи) на здiйснення дiяльностi Вiдсутнi
Розмiр статутного капiталу 1 119 818,00 грн. (один мiльйон сто дев’ятнадцять тисяч вiсiмсот вiсiмнадцять гривень 00 копiйок), Статутний капiтал Товариства подiляється на 4 479 272 (чотири мiльйони чотириста сiмдесят дев’ять тисяч двiстi сiмдесят двi) штуки простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна, форма iснування – бездокументарна
Iнформацiя про акцiонерiв, якi володiють 10 та бiльше % Резидент України, фiзична особа, Титаренко Наталiя Валерiївна, мiсцезнаходження: 07300, Україна,Київська область, м. Вишгород, вул. Набережна, 2-197, кiлькiсть акцiй: 1039194 шт., 23.2001% вiд загальної кiлькостi, що становить 259 798,50 грн.
Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) Мар'янович Роман Олегович, мiсцезнаходження: 03083, Україна, м. Київ, район Печерський, провулок Самбурський буд. 9
Чисельнiсть працiвникiв на 31.12.2015 р. 21 особа
Телефон / факс 04560-533-63, (044) 390-18-97
Вiдокремленi пiдроздiли Вiдсутнi

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", що додається, яка включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року (форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3), Звiт про власний капiтал (форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та застосованої вiдповiдної облiкової полiтики, що надає достовiрну та справедливу iнформацiю вiдповiдно до зазначених нормативно-правових актiв, i за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi - МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, якi стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, яка надає достовiрну та справедливу iнформацiю, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Складання аудиторського висновку (звiту) щодо комплекту фiнансової звiтностi регламентується МСА, зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора».
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов’язання наявнi.
В зв’язку з наведеним вище, аудиторський висновок буде модифiковано вiдповiдним чином.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на 31 грудня 2015 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Не змiнюючи нашої думки стосовно фiнансової звiтностi ми звертаємо увагу на ймовiрнiсть ризикiв подальшого функцiонування Товариства. Наразi такi ризики обумовленi зовнiшнiми чинниками, якi пов’язанi з загальною полiтичною ситуацiєю в державi, з проведенням антитерористичної операцiї на територiї Донецької та Луганської областей, з економiчною ситуацiєю в свiтi та Українi, з можливою змiною законодавства у сферах регулювання господарської дiяльностi та оподаткування; iншими чинниками. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан Товариства i не мiстить посилання, якi могли б мати мiсце, якби Товариство не змогло продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому.

Основнi вiдомостi про аудитора
Суб’єкт аудиторської дiяльностi в Українi, незалежна ТОВ АФ «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС», згiдно з договором № 16рз-60 вiд 10 березня 2016 року, провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству та встановленим нормативам.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС» на пiдставi чинного законодавства, iснуючих Мiжнародних стандартiв аудиту, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, умов договору та вiдповiдно до Статуту фiрми самостiйно визначає форми, методи та масштаб аудиторської перевiрки.
Незалежна аудиторська перевiрка була розпочата 10.03.2016 р., та закiнчена 12.04.2016 р.
Аудитор не несе вiдповiдальностi щодо ефективностi внутрiшнього контролю на ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв.
Аудитор пiдтверджує, що виконав усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi та не знаходиться в станi залежностi вiд перевiреного нами Товариства.
Аудиторська перевiрка була спланована та проведена з метою забезпечення достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не має iстотних викривлень. Аудит включає дослiдження застосованих принципiв бухгалтерського облiку та суттєвий вплив облiкових оцiнок i суджень, здiйснених керiвництвом Товариства, а також оцiнювання надання бухгалтерської звiтностi в цiлому. Аудит передбачає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у бухгалтерських звiтах Товариства.
Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська Фiрма «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС»
Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 24095382
Мiсцезнаходження 01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народiв, № 6-б
Телефон/факс (044) 564-07-42
Реєстрацiйнi данi Зареєстровано 08.02.1996 р. Печерською районною державною адмiнiстрацiєю мiста Києва;
номер запису в ЄДР 1 070 120 0000 036965
Номер та дата видачi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1425 вiд 23 лютого 2001 року, продовжено рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26 листопада 2015 року, дiйсне до 26 листопада 2020 року
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого НКЦПФР Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 332;
Серiя та номер Свiдоцтва: П 000332;
Строк дiї Свiдоцтва: з 14.07.2014 року до 26.11.2020 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва Нацкомфiнпослуг про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 0077;
Дата включення: Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 22 жовтня 2013 року № 3740;
Строк дiї Свiдоцтва: з 22.10.2013 року до 27.01.2016 року, продовжено до 26 листопада 2020 року;
Дата видачi Свiдоцтва: 12 сiчня 2016 року
Номер та дата видачi Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системi контролю якостi Номер Свiдоцтва: 0337;
Дата видачi: Рiшення АПУ вiд 28.02.2013 року №265/4
Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi Сертифiката аудитора, виданого АПУ Димарчук Сергiй Миколайович
сертифiкат серiя А №000565 вiд 25.01.1996 р., виданий вiдповiдно до рiшення Аудиторської палати України № 41 вiд 25 сiчня 1996 р., продовжений рiшенням Аудиторської палати України № 303/2 вiд 27 листопада 2014 р., дiйсний до 25 сiчня 2020 року
Електронна адреса uaservice@ukr.net

Директор
ТОВ АФ «Унiверсал аудит сервiс» ___________________ С.М. Димарчук
(Сертифiкат аудитора Серiї А №000565, виданий рiшенням АПУ
вiд 25 сiчня 1996р. № 41, дiйсний до 25 сiчня 2020 року)

Дата аудиторського висновку (звiту) - 12.04.2016 р.

м. Київ

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

2

1

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): н/д

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування).

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): У 2015 роцi позачерговi збори акцiонерiв не проводились.

Так

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

4

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Самооцiнка не проводилась.

 

Самооцiнка не проводилась.

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

3

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

Н/д

 

Оцiнка не проводилась.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

Н/д

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Н/д

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 4

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Ні

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

Київська обл.., Кашперівський р-н

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників

21

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15, тел. 5-33-63

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

   

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2961

2766

0

первісна вартість

1011

10717

10829

0

знос

1012

7756

8063

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

2961

2766

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

2318

1157

0

Виробничі запаси

1101

315

444

0

Незавершене виробництво

1102

0

469

0

Готова продукція

1103

2003

244

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

685

1785

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

2143

9514

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

101

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

47

279

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

47

279

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

5193

12836

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

8154

15602

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1120

1120

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

4074

4074

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1534

5898

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

3660

11092

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2220

2452

0

за розрахунками з бюджетом

1620

95

105

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

15

25

0

за розрахунками з оплати праці

1630

8

36

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

7

8

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

2149

1884

0

Усього за розділом IІІ

1695

4494

4510

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

8154

15602

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Мар'янович Р. О.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

18508

6360

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 13265 )

( 4237 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


5243


2123

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

54

920

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 250 )

( 194 )

Витрати на збут

2150

( 0 )

( 0 )

Інші операційні витрати

2180

( 202 )

( 149 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


4845


2700

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

2604

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 17 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


7432


2700

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


7432


2700

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

7432

2700

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

10845

4152

Витрати на оплату праці

2505

297

262

Відрахування на соціальні заходи

2510

110

115

Амортизація

2515

307

276

Інші операційні витрати

2520

120

168

Разом

2550

11679

4973

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4479272

4479272

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4479272

4479272

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.66

0.60

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

1.66

0.60

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Мар'янович Р. О.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


16121


5190

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

371

72

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

4

2

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 12131 )


( 3723 )

Праці

3105

( 239 )

( 197 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 110 )

( 160 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 503 )

( 159 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 1 )

( 2 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 502 )

( 157 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 3270 )

( 1011 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 11 )

( 1 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

232

13

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

232

13

Залишок коштів на початок року

3405

47

34

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

279

47

 

Примітки

Н/д

Керівник

Мар'янович Р. О.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

   

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

   

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) вiдсутнiй.

Керівник

Н/д

Головний бухгалтер

Н/д

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

   

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1120

0

4074

0

-1534

0

0

3660

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1120

0

4074

0

-1534

0

0

3660

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

7432

0

0

7432

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

7432

0

0

7432

Залишок на кінець року

4300

1120

0

4074

0

5898

0

0

11092

 

Примітки

Н/д

Керівник

Мар'янович Р. О.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2015 РIК
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»
1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп» зареєстровано 16 грудня 1998 року.
Повне найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп»
Скорочене найменування: ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
Код за ЄДРПОУ: 00385879
Мiсцезнаходження: 09812, Київська область, Тетiївський район, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд.15.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кашперiвський бурякорадгосп» (надалi по тексту - «Товариство») створене 16.12.1998 р. у формi вiдкритого акцiонерного товариства зi статутним капiталом 1119818 грн. У 2013 роцi змiнено найменування у зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть Закону України «Про акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп».
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» у 2015 роцi був платником єдиного податку 4 групи.
Основним видом дiяльностi ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є вирощування зернових та технiчних культур. Загальна площа оброблюваної польової землi становить 937 га. з них пiд вирощуванням озимої пшеницi – 100 га., озимого рiпаку 60 – га., ярої пшеницi – 50 га. ярого ячменю – 14 га., кукурудзи – 16 га., соняшника – 159 га., сої – 455 га. гiрчицi – 83 га. У звiтному роцi валовий збiр за зерновими i технiчними культурами, що вирощує Товариство складає: озима пшениця – 4725 ц., яра пшениця – 1530 ц., ярий ячмiнь – 660 ц., кукурудза на зерно – 1440 ц., соняшник – 3750 ц., рiпак озимий – 2230 ц., соя – 5799 ц., гiрчиця – 1548 ц.
2. УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Вирощування зернових культур находиться пiд впливом сезонних змiн наявна залежнiсть вiд погодних умов, що є основним ризиком у рослинництвi. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi сiльськогосподарського виробництва. Сировина, яка використовується Товариством (мiнеральнi добрива, насiння, ПММ) є доступною завдяки її широкому асортименту та численним пропозицiям, проте спостерiгається постiйний рiст цiн.
Кашперiвський бурякорадгосп - створений в 1922 роцi на землях колишньої економiї, який має близько 3000 га землi. В 1930 роцi його передано заводу i створено Кашперiвський цукрокомбiнат. В 1960 роцi с/г артiль – 3896 га землi i бурякорадгосп реорганiзували у Кашперiвський радгосп цукрокомбiнату. В 1975 р. Мармулiївський вiддiлок – 903 га землi i Коржихський – 900 га передано в колективнi господарства Володарського району. З 1995 р радгосп вiдокремився вiд заводу i створено Кашперiвський бурякорадгосп. З 09.12.1998 р. Кашперiвський бурякорадгосп перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп».
У зв'язку з приведенням найменування Товариства у вiдповiднiсть з нормами закону України «Про акцiонернi товариства», змiнити найменування вiдкритого акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп» на публiчне акцiонерне товариство « Кашперiвський бурякорадгосп» на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiдкритого акцiонерного товариства «Кашперiвський бурякорадгосп» протокол № 1 вiд 29 сiчня 2013 року.
Протягом звiтного року реорганiзацiйних процесiв, таких як злиття, подiл, перетворення або видiл не вiдбувалось.
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» знаходиться за адресою Київська область, Тетiївський район, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, 15 (за вказаною адресою знаходяться всi належнi Товариству основнi засоби).
Органами управлiння Товариства є: вищий орган Товариства – Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада, генеральний директор Товариства, Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя.
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
До складу органiзацiйної структури Товариства входять:
- адмiнiстративний корпус;
- критий тiк;
- матерiальнi склади;
- тракторно-рiльнича бригада;
- транспортний цех;
- ремонтна майстерня;
- столярний цех.
До перспектив розвитку Товариства можна вiднести збiльшення обсягiв виробництва за рахунок придбання обладнання, вирощування додаткових видiв зернових i технiчних культур тощо.
За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу складає 21 особи, позаштатних працiвникiв – немає, 2 особи працюють за сумiсництвом; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня тижня) – немає. Фонд оплати працi за 2015 рiк склав 296,6 тис. грн., що бiльше на 34,9 тис. за попереднiй рiк у зв’язку з збiльшенням числа працiвникiв на 12 осiб. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам. Спецiальної кадрової програми емiтента спрямованої на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства немає.
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями пiдприємствами, установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
Основним видом дiяльностi ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є вирощування зернових та технiчних культур. Загальна площа оброблюваної польової землi становить 937 га. з них пiд вирощуванням озимої пшеницi – 100 га., озимого рiпаку 60 – га., ярої пшеницi – 50 га. ярого ячменю – 14 га., кукурудзи – 16 га., соняшника – 159 га., сої – 455 га. гiрчицi – 83 га. У звiтному роцi валовий збiр за зерновими i технiчними культурами, що вирощує Товариство складає: озима пшениця – 4725 ц., яра пшениця – 1530 ц., ярий ячмiнь – 660 ц., кукурудза на зерно – 1440 ц., соняшник – 3750 ц., рiпак озимий – 2230 ц., соя – 5799 ц., гiрчиця – 1548 ц.
Основними клiєнтами МТМ «Компаньйон» (соя, гiрчиця), ПАТ «МЗВКК» (соняшник) та ТОВ «Укрресурс» (озимий рiпак).
Товариство має налагодженi шляхи збуту продукцiї. Незаперечною конкурентною перевагою ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є використання в своїй дiяльностi високотехнологiчної технiки: сiвалки Lemken Soliter (Германiя), трактор Jonn Deer (США), комбайн – Claas Zexion (Германiя).
Особливiстю продукцiї ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали.
До складу активiв Товариства належать:
1. Необоротнi активи (основнi засоби);
2. Оборотнi активи (запаси, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за розрахунками, грошовi кошти).
За останнi п’ять рокiв змiнив розмiрi активiв вiдбувались в основному за рахунок змiн у складi необоротних активiв.
Надiйшло:
2012 рiк – 252,4 тис. грн., а саме машини та обладнання.
2015 рiк – 112 тис. грн., а саме машини та обладнання.
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп». Переоцiнка основних засобiв в 2015 роцi не проводилась.
Активи Товариства утримуються за рахунок власних коштiв.
Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до стратегiчних планiв, якi затверджуються вищим органом товариства – загальними зборами товариства акцiонерiв.
Власного робочого капiталу Товариства достатньо для його поточних потреб.
Станом на звiтну дату Товариство не має укладенi, але не виконанi договори.
Товариство планує пiдвищити обсяги виробництва продукцiї рослинництва за рахунок зменшення витрат на їх виробництво (використання сучасного обладнання) внесення мiндобрив, використання гербiцидiв та протруювання при вирощуваннi зернових та технiчних культур.
Протягом 2013 – 2015 рокiв ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» постiйно нарощує свої доходи. Так, чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї у грошовому еквiвалентi у 2013 р. – 2193 тис. грн., 2014 р. – 6360 тис. грн., що майже в 3 рази перевищує показник 2013 року.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї у 2015 роцi склав 18508 тис. грн., тобто збiльшення до 2013 року у 8 разiв.
Дiяльнiсть товариства в 2015 роцi була досить стабiльна. Пiдприємство мало змогу вчасно i майже в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов’язаннями.
3. ПЕРЕХIД НА МIЖНАРОДНI СТАНДАРТИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПРИ ПЕРШОМУ ЗАСТОСУВАННI
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi. Представлена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi по тексту – МСФЗ), звiтнiсть враховує всi прийнятi i дiючi в звiтному перiодi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi та iнтерпретацiї Комiтету з МСФЗ, i повнiстю їм вiдповiдає. Представлена фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю товариства.
Рiчна звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року вiдповiдає вимогам МСФЗ. Ведення бухгалтерського облiку в Товариствi здiйснювалось за нацiональними стандартами, а фiнансова iнформацiя за МСФЗ була пiдготовлена шляхом трансформацiї.

Продовження тексту приміток

4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Облiкова полiтика – це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Положення облiкової полiтики, описанi нижче, застосовувались послiдовно в усiх звiтних перiодах, наведених в цiй фiнансовiй звiтностi.
Суттєвi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики. Складання
фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд керiвного персоналу товариства застосування певних суджень та бухгалтерських оцiнок, якi впливають на поданi суми активiв та зобов’язань, а також розкриття iнформацiї щодо умовних активiв та зобов’язань на звiтну дату.
4.1.Доходи i витрати
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв, або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) вiд продажу товарiв, робiт, послуг у ходi звичайної фiнансово- господарської дiяльностi оцiнюється за справедливою вартiстю отриманого, або такого, що пiдлягає отриманню, за мiнусом повернень i всiх наданих знижок. Виручка вiд продажу товарiв, робiт, послуг визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всi iстотнi ризики i вигоди, якi з права власностi, переходять до Товариства до покупця (замовника);
- Товариство не зберiгає за собою нi подальших управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом власностi, нi реального контролю над реалiзованими
товарами, робами, послугами;
- сума виручки може бути надiйно оцiнена;
- iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з операцiєю;
- витрати, якi були понесенi або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можуть бути надiйно оцiненi.
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.
До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в банках, проценти нарахованi по отриманим векселям. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення. Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, процентний дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Цей метод точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
4.2 Основнi засоби
Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються з метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг, здавання в оренду iншим особам, або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.
Пiсля визнання активом об’єкт основних засобiв облiковується за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Витрати на поточний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а компоненти, що були замiненi, списуються.
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визначається шляхом зiставлення отриманої виручки з балансовою вартiстю вiдповiдних активiв i вiдображається на рахунку прибуткiв i збиткiв.
При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Товариство враховувало:
- очiкуване використання об'єкта з урахуванням його потужностi або продуктивностi;
- фiзичний та моральний знос, що передбачається;
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єкта та iншi фактори.
Мiнiмальнi строки (рокiв) корисного використання основних засобiв по групам наведенi нижче в таблицi:
Група основних засобiв рокiв
Будiвлi 20
Споруди 15
Передавальнi пристрої 10
Машини та обладнання 5
Офiсне обладнання : електронно-обчислювальнi машини, машини для автоматичного оброблення iнформацiї, пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми, iншi iнформацiйнi системи, комутатори, модеми, маршрутизатори, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телефони ( в тому числi стiльниковi)
2
Транспортнi засоби 5
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 5
Iншi основнi засоби 3-5
Амортизацiя - це систематичний розподiл суми активу, що амортизується, протягом строку його корисної експлуатацiї. Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть активу являє собою оцiнку суми, яку Товариство могло б отримати в даний момент вiд продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що вiк активу та його технiчний стан вже вiдповiдають очiкуваному в кiнцi строку його корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх корисного використання переглядаються i при необхiдностi коректуються станом на кожну звiтну дату.
Керiвництво оцiнює залишковий строк корисного використання основних засобiв вiдповiдно з поточним технiчним станом основних засобiв та оцiнкою перiоду, протягом якого основнi засоби будуть приносити економiчнi вигоди Товариству. Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Витрати на ремонт i техобслуговування вiдносяться на витрати по мiрi їх здiйснення. Прибуток або збиток вiд списання або вибуття основних засобiв вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв.
4.3 Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив (НА) – це немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Пiсля первiсного визнання НА вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи групуються за категорiями. Рiзнi об`єкти нематерiальних активiв мають рiзнi моделi облiку: або за собiвартiстю , або по переоцiненiй вартостi. По об'єктах нематерiальних активiв, за якими Товариство вибрало модель облiку за собiвартiстю, пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
По всiх об’єктах НА Товариство встановило лiквiдацiйну вартiсть рiвною нулю.
Строк використання нематерiальних активiв визначається Товариством самостiйно, виходячи з досвiду роботи з подiбними активами, сучасних тенденцiй в галузi технiки i програмних продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, експлуатацiйних характеристик. При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) нематерiальних активiв Товариство враховувало:
- очiкуване використання об'єктiв з урахуванням їх потужностi або продуктивностi;
- правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об'єктiв та iншi фактори.
Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта НА переглядається в разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
Пiсля списання нематерiальних активiв їхня первiсна вартiсть, разом з вiдповiдними сумами накопиченої амортизацiї, вилучається з облiкових записiв.
4.4 Фiнансовi iнструменти
Класифiкацiя. Вiднесення фiнансових iнструментiв до тiєї чи iншої категорiї залежить вiд їх особливостей та мети придбання, i вiдбувається в момент їх прийняття до облiку.
Фiнансовi iнструменти розподiляються за такими облiковими категорiями:
1) фiнансовi активи та зобов`язання, якi облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (прибутки або збитки);
2) фiнансовi активи та зобов'язання, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Первiсне визнання. Залежно вiд класифiкацiї фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї.
Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах. Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, суб'єкт господарювання встановлює справедливу вартiсть, застосовуючи метод оцiнювання
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування..
Фiнансовi iнструменти, що вiдображаються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на рахунок прибуткiв i збиткiв (або у iншому сукупному доходi), спочатку вiдображаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс понесенi витрати по угодi. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток враховується в момент первiсного визнання тiльки в тому випадку, якщо мiж справедливою вартiстю та цiною угоди iснує рiзниця, яка може бути пiдтверджена iншими спостережуваними в даний момент на ринку угодами з аналогiчним фiнансовим iнструментом або оцiночним методом, в якому в якостi вхiдних змiнних використовуються виключно фактичнi данi ринкiв. Купiвля або продаж фiнансових активiв, передача яких передбачається у строки, встановленi законодавчо або правилами даного ринку (купiвля i продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство прийняло на себе зобов'язання передати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання визнаються, коли товариство стає стороною договору щодо даного фiнансового iнструменту. Для активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, змiну справедливої вартостi визнають у прибутку чи збитку або в iншому сукупному доходi, вiдповiдно до параграфа 5.7.1 МСФО 9.
Облiк фiнансових активiв за методом участi у капiталi. Метод участi в капiталi – це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiя Товариства первiсно визнається за собiвартiстю, а потiм коригується вiдповiдно до змiни частки Товариства, як iнвестора в чистих активах об’єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток або збиток iнвестора включає частку iнвестора в прибутку чи збитку об’єкта iнвестування.
Припинення визнання. Товариство припиняє визнавати фiнансовi активи, 1) коли цi активи погашенi або права на грошовi потоки, пов'язанi з цими активами, минули, або 2) коли Товариство передало права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклало угоду про передачу i при цьому також передало всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, або не передало їх i не зберегло всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цими активами, але втратило право контролю щодо даних активiв. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй третiй сторонi без необхiдностi накладення додаткових обмежень на продаж.
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється у разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн до умов iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про фiнансовi результати.
4.5 Запаси
Запаси - це активи Товариства, якi:
1) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
2) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або,
3) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi послуг.
Запаси включають в себе сировину (матерiали), готову продукцiю, напiвфабрикати, незавершене виробництво i товари.
Запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу. Собiвартiсть запасiв визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФIФО). Собiвартiсть готової продукцiї включає в себе вартiсть сировини i матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих робiтникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну частку виробничих накладних витрат (розраховану на основi нормативного використання виробничих потужностей) i не включає витрати за позиковими коштами. Чиста цiна продажу запасiв - це розрахункова цiна можливого продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням витрат на завершення виробництва i витрат з продажу.
4.6 Дебiторська заборгованiсть та аванси
Дебiторська заборгованiсть визнається Компанiєю в разi виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. У складi дебiторської заборгованостi Компанiя вiдображає такi активи:
- дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi;
- торгова дебiторська заборгованiсть;
- дебiторська заборгованiсть за розрахунками з акцiонерами;
- iнша дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть з основної дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть, строк погашення якої бiльше одного року, облiковуються за амортизованою вартiстю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Аванси виданi Товариством вiдображаються у звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Аванси виданi класифiкуються як довгостроковi, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, що належать до них, перевищує один рiк або якщо аванси вiдносяться до активу, який буде вiдображений в облiку як необоротнi при первiсному визнаннi. Попередня оплата послуг включається до витрат перiоду або у вартiсть активiв у мiру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, пов'язанi з авансами виданими, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв виданих пiдлягає зменшенню, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається у прибутку або збитку за рiк у складi рядка «iншi операцiйнi витрати» .
4.7 Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти в касi та кошти на рахунках у банках. Грошовi кошти на рахунках у банках включають грошовi кошти на поточних рахунках та депозити в банках. Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на знецiнення.
4.8 Акцiонерний капiтал
Непохiднi фiнансовi iнструменти – простi iменнi акцiї, випущенi Товариством, класифiкуються як власний капiтал. Простi акцiї - це пайовi фiнансовi iнструменти. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, вiдображаються в капiталi Товариства як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi Товариства. Дивiденди за випущеними акцiями не нараховуються та не сплачуються, оскiльки вiдповiдно до статтi 21 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та статуту, прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її засновниками (учасниками).
4.9 Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на землю, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство є орендарем землi для товарного виробництва. Строки використання орендованої землi визначаються за термiном оренди, зазначеним у договорi.
Прийнята в оперативну оренду земля на пiдставi договорiв, на балансових рахунках бухгалтерського облiку в Товариствi не оприбуткована. Надана Товариству в оперативну оренду земля використовується для товарного сiльськогосподарського виробництва. Товариство не надає землю в оперативну суборенду. Оренднi платежi орендодавцям нараховуються раз у рiк до 31 грудня та вiдображаються у складi загальновиробничих витрат.
4.10 Кредити та позики
Кредити i позики при первiсному визнаннi облiковуються за справедливою вартiстю за вирахуванням будь-яких витрат на здiйсненню кредитної (позикової) угоди. Фiнансовi зобов'язання згодом облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективного вiдсотку. Вся рiзниця мiж справедливою вартiстю отриманих коштiв (за вирахуванням витрат по угодi) i сумою до погашення вiдображається як вiдсотки до сплати протягом строку, на який видано позику. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий строк погашення не перевищує дванадцять мiсяцiв вiд звiтної дати.
4.11 Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть
Зобов`язання вiдображається в балансi, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому внаслiдок його погашення. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, i облiковується за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.

4.12 Взаємозалiки.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
4.13 Резерви майбутнiх витрат i платежiв
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем точностi. Сума, визнана в якостi резерву, являє собою найбiльш точну оцiнку виплат, необхiдних для погашення зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги ризики i невизначенiсть, пов’язанi iз зобов’язанням. Товариством нараховується резерв на виплату вiдпусток працiвникам.
4.14 Витрати на персонал Товариства та вiдповiднi вiдрахування
Заробiтна плата, єдиний соцiальний внесок, щорiчнi вiдпускнi виплати та виплати за лiкарняними листками, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому перiодi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової практики, зобов’язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат.
4.15 Дивiденди
Дивiденди акцiонерам Товариства визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично обґрунтованою. Дивiденди за випущеними акцiями не нараховуються та не сплачуються, оскiльки вiдповiдно до статтi 21 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» та статуту, прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її засновниками (учасниками).
4.16 Звiтнiсть за сегментами
Вiдповiдно до концепцiї розвитку системи управлiнського облiку в Товариствi можуть видiлятись наступнi сегменти бiзнес-напрямкiв: послуги суб’єктам господарювання, послуги фiзичним особам, операцiї з цiнними паперами, та iншi операцiї, в розрiзi яких вирiшуються управлiнськi задачi планування, контролю та аналiзу. В основу для розподiлу доходiв/витрат та активiв/зобов’язань за сегментами дiяльностi покладено управлiнський облiк Товариства.
Доходами та витратами звiтного сегмента є доходи та витрати, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальнi адмiнiстративнi витрати. На пiдставi пiдрахунку долi сегмента в доходах та витратах встановленi пропорцiї.
Дiяльнiсть Товариства у звiтному перiодi здiйснювалась в одному операцiйному сегментi. Товариство здiйснювало дiяльнiсть по наданню послуг на фондовому ринку. Таким чином, у звiтному роцi долi сегментiв в сукупних доходах були наступними: реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї – 100,0%.
Витрати, розподiленi за сегментами, становили у звiтному перiодi наступнi пропорцiї: реалiзацiя сiльськогосподарської продукцiї – 100,0%.
Активами та зобов’язаннями звiтного сегмента є активи та зобов’язання, якi безпосередньо вiдносяться до сегмента. До нерозподiлених активiв вiднесено балансову вартiсть основних засобiв та поточнi та вiдстроченi податковi активи. До нерозподiлених зобов’язань - поточнi та вiдстроченi податковi зобов’язання.

Продовження тексту приміток

5. КЛЮЧОВI БУХГАЛТЕРСЬКI ОЦIНКИ ТА ПРОФЕСIЙНI СУДЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННI ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Товариство використовує оцiнки i робить припущення, якi впливають на суми активiв та зобов’язань, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження постiйно аналiзуються i ґрунтуються на минулому досвiдi керiвництва та iнших факторах, включаючи очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуваннi принципiв бухгалтерського облiку, крiм згаданих оцiнок, керiвництво також використовує певнi судження. При визначеннi суми резервiв Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв та iснуючi суми невиплачених вiдшкодувань. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi умови i громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцiнку резервiв Товариства.
Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариству обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства України, змiн у податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами. Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма невикористаним податковим збиткам в тiй мiрi, в якiй є ймовiрним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зарахованi податковi збитки.
У випадках коли справедливу вартiсть фiнансових iнвестицiй неможливо визначити на пiдставi даних активних ринкiв, вони вiдображаються на дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi iнвестицiї. Визначення суми збиткiв вiд зменшення корисностi потребує певну частку судження. Судження включають облiк таких вихiдних даних як ризик лiквiдностi i кредитний ризик. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на вартiсть фiнансових iнвестицiй, якi наведено у звiтi про фiнансовий стан.
6. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ I ЗМIНЕНИХ СТАНДАРТIВ I IНТЕРПРЕТАЦIЙ
Мiжнароднi стандарти, якi були виданi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства, перерахованi нижче по тексту. У даний перелiк мiжнародних стандартiв включенi стандарти та роз'яснення, якi, як обґрунтовано вважає Товариство, можуть впливати на розкриття iнформацiї, фiнансовий стан або фiнансовi показники, якi застосовуються в майбутньому. Товариство має намiр прийняти данi мiжнароднi стандарти, коли вони набудуть чинностi.
- МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi - Подання статей iншого сукупного доходу". Поправки до IAS 1 вносять змiни в груповання статей, представлених у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi будуть перекласифiкованi (або вiдновленi) до складу прибутку або збитку в який-небудь момент у майбутньому (наприклад, при припиненнi визнання або погашеннi), повиннi будуть представлятися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi. Дана поправка впливає тiльки на подання i тим самим не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi показники Товариства. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2012 року або пiсля цiєї дати.
- МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток - Вiдшкодування активiв, що лежать в основi вiдкладеного податку". Дана поправка пояснює визначення вiдкладеного податку по об'єкту iнвестицiйної нерухомостi, переоцiнюваного за справедливою вартiстю. Поправка вводить спростовне припущення про те, що вiдкладений податок по об'єкту iнвестицiйної нерухомостi, який переоцiнюється за справедливою вартiстю згiдно моделi в стандартi IAS 40, повинен визнаватися на основi припущення про вiдшкодування балансової вартостi даної iнвестицiйної нерухомостi за допомогою її продажу. Поправкою також вводиться вимога про те, що вiдкладений податок по активам, що не амортизуються, оцiнюваним з використанням моделi переоцiнки з МСФЗ (IAS) 16, завжди повинен оцiнюватися на основi припущення про вiдшкодування їх балансової вартостi за допомогою продажу. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2012 року або пiсля цiєї дати.
- МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiї - Припинення визнання" Вимоги до розкриття iнформацiї. Поправка вимагає розкриття додаткової iнформацiї щодо фiнансових активiв, якi були переданi, але визнання яких не було припинено, щоб дозволити користувачевi фiнансової звiтностi Товариства зрозумiти вiдносини мiж тими активами, визнання яких припинене, та належних до них зобов'язань. Крiм цього, поправка вимагає розкриття iнформацiї про продовження участi у фiнансових активах, визнання яких припинене, щоб дозволити користувачевi оцiнити характер i ризики, пов'язанi з продовженням участi пiдприємства у фiнансових активах, визнання яких припинене. Поправка набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2011 року або пiсля цiєї дати. Дана поправка впливає тiльки на розкриття iнформацiї i не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi показники Товариства.
- МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: Класифiкацiя та оцiнка". Стандарт IFRS 9 вiдображає перший етап роботи Ради IASB по замiнi Стандарту IAS 39 i застосовується до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, як визначено в Стандартi IAS 39. Даний стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 року або пiсля цiєї дати. На наступних етапах Рада IASB розгляне облiк хеджування та знецiнення фiнансових активiв. Завершення цього проекту очiкується на 2011 рiк або першу половину 2012 року. Застосування першого етапу стандарту IFRS 9 фактично не вплинуло на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв Компанiї, та не впливає на класифiкацiю та оцiнку фiнансових зобов'язань.
- МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi". Стандарт IFRS 13 представляє собою єдине джерело рекомендацiй в рамках МСФЗ щодо всiх оцiнок справедливої вартостi. Стандарт IFRS 13 не вводить новi вимоги про те, "коли" товариства повиннi використовувати справедливу вартiсть. Замiсть цього стандарт визначає, "як" слiд оцiнювати справедливу вартiсть в тих випадках, коли оцiнка за справедливою вартiстю необхiдна або допускається згiдно МСФЗ. В даний час Товариство оцiнює вплив, який цей стандарт зробить на її фiнансовий стан та фiнансовi показники. Даний стандарт набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 або пiсля цiєї дати.
- МСБО (IАS) 19 "Виплати працiвникам" (у новiй редакцiї). Рада з МСФЗ опублiкувала кiлька поправок до IАS 19. Вони варiюються вiд фундаментальних змiн (наприклад, виключення механiзму коридору i поняття очiкуваної прибутковостi активiв програми) до простих роз'яснень та змiн формулювання. Нова редакцiя стандарту набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року. Поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
- МСБО (IАS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" (в редакцiї 2011 р.)
В результатi опублiкування (IFRS)11 "Угоди про спiльну дiяльнiсть" та (IFRS)12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших компанiях" МСБО (IАS) 28 отримав нову назву (IАS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" i тепер описує застосування методу участi не тiльки у вiдношеннi iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, але також у вiдношеннi iнвестицiй в спiльнi пiдприємства. Стандарт в новiй редакцiї набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 року.
- МСБО (IАS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань"
В рамках поправок до (IАS) 32 роз'яснюється значення фрази "в даний момент володiє юридичним закрiпленим правом на здiйснення взаємозалiку". Передбачається, що дана поправка не вплине на фiнансовий стан або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 року або пiсля цiєї дати.

Продовження тексту приміток

7. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛIТИЧНI ДАНI ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Валюта подання звiтностi. Нацiональною валютою України є українська гривня (надалi по тексту – гривня, або грн.), i ця ж валюта є функцiональною валютою Товариства. Форми i примiтки звiтностi базуються на даних бухгалтерського облiку Товариства.
Бухгалтерський облiк Товариства веде в нацiональнiй валютi України - гривнi. Одиницi вимiру у яких подається фiнансова звiтнiсть – тисячi гривень без десяткового знаку.
Примiтки до Звiту про фiнансовий стан. Товариство розподiляє активи на оборотнi та необоротнi, а зобов’язання на короткостроковi та довгостроковi. Активи та зобов`язання представленi окремо один вiд одного, без взаємозалiку. Товариство не має активiв чи зобов`язань, розрахунки за якими будуть здiйсненi пiзнiше нiж 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Основнi засоби. Протягом звiтного перiоду товариством придбано та введено в експлуатацiю основнi засоби на загальну суму 112,0 тис.грн. Списання основних засобiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Обмежень на права власностi до наявних основних засобiв немає. Переданих в заставу для забезпечення зобов`язань основних засобiв немає. Iнших контрактних зобов`язань, пов`язаних з придбанням основних засобiв немає. Втрачених або вiдданих основних засобiв, а також компенсацiї вiд третiх сторiн за об`єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася протягом звiтного перiоду не було.
Основнi засоби за видами На 01.01.2015 (тис.грн.) На 31.12.2015 (тис.грн.)
Сiльське господарство
Первiсна вартiсть 9862 9974
Знос 7298 7577
Залишкова вартiсть на звiтну дату 2564 2397
Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 74% 75,14%

Дороги, житловi будiвлi
Первiсна вартiсть 855 855
Знос 458 486
Залишкова вартiсть на звiтну дату 397 369
Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв 53,56% 56,84%
Амортизацiя. Протягом звiтного перiоду амортизацiя основних засобiв склала 307,0 тис.грн. Амортизацiя нематерiальних активiв -0 тис.грн.
Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками. Основнi фiнансовi iнструменти включають торгову кредиторську заборгованiсть та цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй компанiї. Основнi ризики включають: кредитний ризик та ризик лiквiдностi.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик - компанiя укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за справедливою вартiстю, ризик пов’язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi – товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Дебiторська заборгованiсть.
Найменування показника На 01.01.2015 (тис.грн.) На 31.12.2015 (тис.грн.) у т. ч. за строками непогашення
до 12 мiсяцiв вiд 12 до 18 мiс. вiд 18 до 36 мiс.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1408,2 9716,6 9716,6 - -
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами - - - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 101,0 101,0 - -
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначена як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному перiодi Товариство не нарахувало резерв сумнiвних боргiв у зв`язку з вiдсутнiстю пiдстав для нарахування.
Грошовi кошти
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.

Найменування грошових статей На 01.01.2015 (тис. грн.) На 31.12.2015 (тис. грн.)
Готiвковi кошти в касi - -
Поточнi рахунки у банку 0,4 232,7
Депозитний рахунок у банку - -
Загалом грошових коштiв 0,4 232,7
Грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi немає.
Зареєстрований капiтал.
Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 4479272 штук акцiй простих iменних без документарної форми iснування, номiнальною вартiстю 00,25 грн. (сот грн. 25 коп.) кожна . Загальна сума випуску –1119818,00 грн., розмiщення акцiй – приватне виключно за грошовi кошти, лiстинг не проводився. Випуск внесено до реєстру кодiв випускiв цiнних паперiв за кодом.
№ п/п
Найменування статтi Кiлькiсть акцiй, штук Простi iменнi
акцiї, штук Номiнальна вартiсть акцiй (тис. грн.)
1 Залишок на початок дня 01.01.2015р. 4479272 4479272 0,25
2 Випуск власних акцiй у звiтному перiодi - - -
3 Залишок на кiнець дня 31.12.2015р. 4479272 4479272 0,25
Протягом звiтного року змiн в акцiонерному капiталi не було. Станом на 31.12.2015р. власникiв iстотної участi у капiталi (у тому числi 10% та бiльше).
Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 10 %:
№ п/п ФIО фiзичної особи – акцiонера Розмiр частки що належить акцiонеру, кiлькiсть акцiй (шт.) Вiдсоток, який становлять акцiї у статутному капiталi
1 Титаренко Наталiя Валерiївна 23.2% 23,2%
Резервний капiтал, капiтал у дооцiнках, нерозподiлений прибуток Товариства
№ п/п
Найменування статей власного капiталу Капiтал у дооцiнках (тис.грн.) Додатковий капiтал
(тис.грн.) Нерозпо
дiлений прибуток
(тис.грн.)
1 Залишки на початок дня 01.01.2014р. 1120,0 4074,0 (4234,0)
2 Дооцiнка (уцiнка) - -
3 Поповнення капiталу, отримання прибутку (збитку) - - 2700,0
4 Залишки на початок дня 01.01.2015р. 1120,0 4074,0 (1534,0)
5 Дооцiнка (уцiнка) - - -
6 Поповнення капiталу, отримання прибутку (збитку) - - 7432,0
7 Залишки на кiнець дня 31.12.2015р. 1120,0 4074,0 5898,0
Додатковий капiтал. В додатковому капiталi вiдображається сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу. У разi якщо iнформацiя про розмiр емiсiйного доходу та накопичених курсових рiзниць вiдповiдає ознакам суттєвостi, вона розкривається у додаткових статтях «Емiсiйний дохiд» та «Накопиченi курсовi рiзницi». До пiдсумку балансу включається загальна сума додаткового капiталу.
Управлiння капiталом Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:
1) дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором,
2) забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства.
Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом емiсiї нових акцiй. На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу – це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Протягом звiтного перiоду Товариство дотримувалось всiх зовнiшнiх вимог до капiталу.
Поточнi зобов`язання та забезпечення. Представлена поточна кредиторська заборгованiсть та в складi поточних забезпечень вiдображено нарахування та використання резерву на виплату вiдпусток працiвниками товариства.
Податок на прибуток – Товариство не є платником податку на прибуток, так як є платником єдиного податку 4 групи.
Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». В 2015 роцi Товариство мало статус платника спецiального режиму. Українське податкове адмiнiстрування поступово посилюється, у тому числi пiдвищується ризик перевiрок операцiй, якi не мають чiткої фiнансово-господарської мети або виконаних за участю контрагентiв, якi не дотримуються вимог податкового законодавства. Вiдповiднi органи мають право перевiряти податковi питання у фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх завершення. За певних обставин перевiрки можуть охоплювати бiльш тривалий перiод.
Подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, наразi вiдсутнi.
Примiтки до звiту про прибутки та збитки.
Доходи Товариства
№ п/п Найменування статтi доходу 2014 рiк (тис. грн.) 2015 рiк (тис. грн.)
1 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт та послуг 2123 5243
2 Доходи вiд участi в капiталi - -
3 Отриманi вiдсотки за розмiщення коштiв на депозитному рахунку (iншi фiнансовi доходи) - -
4 Iншi доходи 17 2604
Фiнансовим результатом вiд звичайної дiяльностi у звiтному перiодi є прибуток у сумi 7432,0 тис. грн.
Реструктуризацiя дiяльностi не вiдбувалась. Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.
Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались.
Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до МСФЗ:
дооцiнка основних засобiв (МСБО 16 «Основнi засоби») — не здiйснювалась;
рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання») — цi подiї не вiдбувались.

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати
До адмiнiстративних та iнших витрат вiдносяться всi витрати, якi не залежать вiд обсягу реалiзованих послуг, наданих Товариством за перiод. Розкриття iнформацiї рiк у тисячах гривень:

№ п/п Найменування статтi 2014 рiк (тис. грн.) 2015 рiк (тис. грн.)
1 Витрати на оплату працi 262 297
2 Вiдрахування на соцiальнi заходи 115 110
3 Амортизацiя 276 222
4 Iншi операцiйнi витрати (загалом), в тому числi: 153,0 370,0
- послуги банку 7 8
- послуги зв’язку 3 2
- операцiйна оренда
- господарськi потреби (МБП, матерiали та послуги) 14 20
- iнформацiйно-консультацiйнi послуги, аудит
- витрати на вiдрядження
- сертифiкацiя спецiалiстiв та навчання 1 1
- програмне забезпечення та захист iнформацiї 2 3
- послуги стороннiх органiзацiй та iншi витрати 126 336
5 Витрати вiд участi в капiталi - -
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв Товариства за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. Протягом звiтного перiоду придбання необоротних активiв становить 112 тис.грн.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
В статi iншi надходження та статтi iншi витрачання вiдображено рух грошових коштiв, що не належать Товариству, а пов`язаних з резервуванням грошових коштiв торговцями цiнними паперами для забезпечення розрахункiв за укладеними на бiржi контрактами, якi у вiдповiдностi до п. 8 Глави I Положення про функцiонування фондових бiрж здiйснюються без виконання принципу «поставка цiнних паперiв проти оплати». В цьому випадку органiзатор торгiвлi забезпечує через обслуговуючий його банк проведення грошових розрахункiв мiж своїми учасниками - торговцями цiнними паперами за укладеними ними на цьому органiзаторi торгiвлi договорами щодо цiнних паперiв.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 232 тис. грн. (видаток). Чистий рух грошових коштiв вiд неоперацiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -0 тис. грн. (видаток).
Розкриття iнформацiї щодо операцiй з пов'язаними сторонами
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони» зв'язана сторона – це фiзична або юридична особа, пов'язанi з суб'єктом господарювання, що складає свою фiнансову звiтнiсть. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень.
Пов’язаними особами для Товариства: є особи, якi мають суттєвий вплив на неї, зокрема
фiзична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною iз Товариством, якщо така особа:
• контролює її, або здiйснює спiльний контроль над нею; має суттєвий вплив на Товариство;
• є членом провiдного управлiнського персоналу Товариства, або материнського пiдприємства.
Суб’єкт господарювання є пов’язаним iз Товариством, якщо виконується будь-яка з таких умов:
• суб’єкт господарювання та Товариство, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов’язанi одне з одним);
• один суб’єкт господарювання є асоцiйованим товариством або спiльним товариством iншого суб’єкта господарювання (чи асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством члена групи, до якої належить iнший суб’єкт господарювання);
• обидва суб’єкти господарювання є спiльними товариствами однiєї третьої сторони;
• один суб’єкт господарювання є спiльним товариством третього суб’єкта господарювання, а iнший суб’єкт господарювання є асоцiйованим товариством цього третього суб’єкта господарювання;
У цьому Стандартi зв'язаними сторонами не вважаються:
- два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спiльного керiвника або iншого члена провiдного управлiнського персоналу, або тому, що член провiдного управлiнського персоналу одного суб'єкта господарювання має суттєвий вплив на iнший суб'єкт господарювання;
- просто тому, що вони мають звичайнi вiдносини з суб'єктом господарювання (навiть якщо вони можуть обмежувати свободу дiї суб'єкта господарювання або брати участь у процесi прийняття рiшень цим суб'єктом господарювання);
- два контролюючi учасники, лише тому, що вони здiйснюють спiльний контроль за дiяльнiстю спiльного товариства;
- особи, що надають фiнансування.
Операцiя зi зв'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'єктом господарювання, що звiтує, та пов'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна.
Протягом звiтного перiоду управлiнському персоналу Компанiї нараховувалась i виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Сума нарахованої заробiтної плати за звiтний перiод керiвнику складає 28 тис. грн. Заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду по заробiтнiй платi вiдсутня. Компенсацiї, бонуси та iншi додатковi виплати керiвництву Компанiї, iншому управлiнському персоналу не здiйснювались.


Генеральний директор _____________________ Р.О.Мар'янович

Головний бухгалтер _____________________ посада не передбачена