Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Протокол №1

річних Загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

(код за ЄДРПОУ 00385879)

15 квітня 2016 року, 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора

 

Річні Загальні збори акціонерів розпочинають свою роботу о 11 годині 00 хвилин.

Відкриває Загальні збори акціонерів генеральний директор Товариства Мар’янович Роман Олегович.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядовою радою (протокол №1 від 29.02.2016 року) публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом розсилки простих поштових листів 14.03.2016 року, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №45 (2299) від 09.03.2016 року із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного Загальних зборів та інших відомостей, публікація яких вимагається чинним законодавством. Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» проводяться 15 квітня 2016 року о 11 год. 00 хв. за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 29.02.2016 року), було призначено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб, а саме: Саада Шаді Мухамеда, Микитюк Тетяни Петрівни та Мурзи Марини Володимирівни. Головою Реєстраційної комісії було обрано Саада Шаді Мухамеда (протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2016 року.

Товариство є емітентом 4 479 272 (чотирьох мільйонів чотирьохста сімдесяти дев’яти тисяч двохста сімдесяти двох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп. кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 11 квітня 2016 року є 371 (триста сімдесят один) акціонер.

Відповідно до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 00 хвилин 11 квітня 2016 року загальна кількість голосуючих акцій становить 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят одна) шт.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 5 (п’ять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят одна) проста іменна акція Товариства і, відповідно, 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голосів на Зборах, що складає 100,0 (сто) відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. (протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії Саад Ш. М.: відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 29.02.2016 року), Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків Лічильна комісія.

 

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються відкритими.

Генеральний директор Товариства Мар’янович Р.О.: Наглядова рада Товариства при прийнятті рішення про скликання Зборів запропонувала до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,

призначених на 15 квітня 2016 року

1. Про обрання лічильної комісії;

2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів;

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік;

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік;

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік;

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;

8. Про розподіл прибутку і збитків  товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

10. Обрання членів Ревізійної комісії;

11. Про попереднє схвалення значних правочинів;

12. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

 

Інших пропозицій від акціонерів щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надійшло. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Генеральний директор Товариства Мар’янович Р.О. запропонував обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова лічильної комісії), Микитюк Тетяна Петрівна, Мурза Марина Володимирівна (члени лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у наступному складі: Саад Шаді Мухамед (голова лічильної комісії), Микитюк Тетяна Петрівна, Мурза Марина Володимирівна (члени лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Виступив Генеральний директор Товариства Мар’янович Р.О., який запропонував обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Микитюк Тетяну Петрівну.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Саада Шаді Мухамеда, секретарем Зборів – Микитюк Тетяну Петрівну.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення з питань порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Голова Зборів Саад Ш. М. відповідно до затверджених проектів рішень запропонував затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок проведення річних Загальних зборів акціонерів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

2) голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої Наглядовою радою Товариства форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Виступив член генеральний директор Товариства Мар’янович Роман Олегович, який доповів наступне:

Шановні акціонери та запрошені!

У звітному 2015 р. відбулися зміни у складі виконавчого органу Товариства. З вересня 2015 року виконавчий орган товариства діяв у складі генерального директора Мар’яновича Р.О.

Надається інформація щодо:

1) господарських та фінансових результатів роботи Товариства за 2015р.;

2) проведеної юридичної роботи із захисту прав та законних інтересів товариства;

3) організації роботи керівних органів Товариства;

4) проведення весняно-польових робіт;

5) проведення осінньо-польових робіт;

6) інших питань організаційного та управлінського характеру.

Більшість питань, які вирішувались Мар’яновичем Р.О. стосувались організації поновлення виробничої діяльності Товариства та забезпечення пов’язаних із цим технологічних процесів; підготовки технічної бази для безперебійної роботи Товариства протягом всього сезону роботи, впровадженню нових агротехнічних рішень, спрямованих на удосконалення виробництва та збільшення врожайності основних культур.

Прийняті з вказаних питань рішення в більшості виконані у заплановані строки.

Колектив працівників стабільний.

Все вищевказане дає підстави для оптимістичних прогнозів щодо відновлення повноцінної виробничої діяльності базового сільськогосподарського підприємства, а також щодо покращення умов роботи та побуту працівників Товариства.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт виконавчого органу Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Виступив голова Наглядової ради Титаренко С. В., який доповів наступне.

У 2015 році на засіданнях Наглядової ради розглядались та вирішувались питання щодо організації та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, припинення повноважень та призначення генерального директора Товариства тощо. Засідання Наглядової ради скликались членами Наглядової ради.

Протягом звітного періоду Наглядова рада в повній мірі виконувала свої обов’язки, визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

Голова Зборів Саад Ш. М. запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Виступив Голова Зборів Саад Ш. М., який доповів наступне:

Ревізійна комісія Товариства протягом 2015 р. засідань не проводила. Пропонується не затверджувати звіт Ревізійної комісії за 2015 рік у зв’язку з його відсутністю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік у зв’язку з його відсутністю. (Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

Виступив голова Наглядової ради Титаренко С.В., який запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Про розподіл прибутку і збитків товариства за 2015 рік з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голова Наглядової ради Титаренко Сергій Валентинович запропонував прийняти наступне рішення: дивіденди за 2015 рік не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2015 році, залишити в розпорядженні Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Дивіденди за 2015 рік не виплачувати. Прибуток, отриманий у 2015 році, залишити в розпорядженні Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Виступив генеральний директор Товариства Мар’янович Р.О., який, відповідно до затверджених проектів рішень,  доповів наступне: у зв’язку із закінченням терміну повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, пропонується припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

-              Євстiгнєєв Андрiй Сергiйович – голова Ревізійної комісії;

-              Сидоренко Вадим Анатолiйович – член Ревізійної комісії;

-              Янкiвський Микола Iванович – член Ревізійної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме:

-          Євстiгнєєв Андрiй Сергiйович – голова Ревізійної комісії;

-          Сидоренко Вадим Анатолiйович – член Ревізійної комісії;

-          Янкiвський Микола Iванович – член Ревізійної комісії.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії.

Голова Зборів Саад Шаді Мухамед: До Товариства у визначені Законом України «Про акціонерні товариства строки» надійшли заяви про обрання до Ревізійної комісії від наступних кандидатів:

  • Кравець Людмила Миколаївна;
  • Миколаєнко Ганна Миколаївна;
  • Швець Сергій Юрійович.

У зв’язку з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства пропонується обрати нових членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №10.

Результати голосування:

За кандидатуру Кравець Людмили Миколаївни:

«ЗА» - 2 766 281 голосів.

За кандидатуру Миколаєнко Ганни Миколаївни:

«ЗА» - 2 766 281 голосів.

За кандидатуру Швеця Сергія Юрійовича:

«ЗА» - 2 766 281 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Ревізійну комісію Товариства обрано у наступному складі:

  • Кравець Людмила Миколаївна;
  • Миколаєнко Ганна Миколаївна;
  • Швець Сергій Юрійович.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Про попереднє схвалення значних правочинів.

                Голова Зборів Саад Ш. М.: Пропонується попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 15.04.2016 р. по 14.04.2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів та обладнання, укладення договорів продажу товарів, робіт, послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 61,757% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

11. ВИРІШИЛИ:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 15.04.2016 р. по 14.04.2017 р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорів технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів та обладнання, укладення договорів продажу товарів, робіт, послуг тощо, правочини пов’язані з укладенням мирових угод, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинів.

Голова Зборів Саад Ш. М.: Пропонується надати генеральному директору Товариства за погодженням з Наглядовою радою або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 766 281 (два мільйона сімсот шістдесят шість тисяч двісті вісімдесят один) голос, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

 «проти» - 0 (нуль) голоси, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів, що становить 0%голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не приймало участі в голосуванні - 0 (нуль) голосів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

Надати генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства попередньо схвалених значних правочинів.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 17 квітня 2015 року о 12:05.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Річні Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються закритими.

 

 

 

Голова Зборів

Ш. М. Саад

 

 

 

 

 

Секретар Зборів

Т. П. Микитюк