Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Код за ЄДРПОУ

00385879

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

4. Міжміський код, телефон та факс

0456053363 0456053363

5. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

kbr.emitent.org.ua

7. Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

   

II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 15.04.2016 р. голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Євстiгнєєва Андрiя Сергiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Євстiгнєєв А.С. перебував на посадi голови Ревiзiйної комiсiї з 04.03.2013 р. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 15.04.2016 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Янкiвського Миколи Iвановича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Янкiвський М.I. перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 29.01.2013р. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення про припинення повноважень з 15.04.2016 р. члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Сидоренка Вадима Анатолiйовича. Повноваження особи припинено у зв’язку з закiнченням строку дiї повноважень. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Сидоренко В.А. перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з 29.01.2013р. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення обрати з 15.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Кравець Людмилу Миколаївну. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iнших вiдомостей не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення обрати з 15.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Миколаєнко Ганну Миколаївну. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Кашперiвська ЗОШ I-III ступенiв до 02.03.2015 року, секретар; з 02.03.2015 року - ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп». До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення обрати з 15.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Швеця Сергiя Юрiйовича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: ТОВ «Шанс», iнших вiдомостей не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувався. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

Ревiзiйною комiсiєю ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", засiдання якої вiдбулось 15.04.2016 року, протоколом №1 прийнято рiшення про призначення з 15.04.2016 року на посаду голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Кравець Людмили Миколаївни. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Особу обрано строком на 3 роки. Iнших вiдомостей не надано. До кримiнальної вiдповiдальностi не притягувалась. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Простими iменними акцiями Товариства не володiє. Змiни у персональному складi посадових осiб обґрунтованi вимогами чинного законодавства та виробничою необхiднiстю.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Мар’янович Роман Олегович

Генеральний директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

   

М.П.

 

18.04.2016

(дата)