Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" (місцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, код ЄДРПОУ – 00385879) (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 27 квітня 2017 р. о 11-00 за адресою: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул. Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора №1. Реєстрація акціонерів для участі у  Загальних зборах відбудеться в день їх проведення  та за місцем проведення зборів з 10-30 по 10-55. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  Загальних зборах –    21 квітня 2017.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування)  щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання Лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Бойчук Ю.О.

2.Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Мар'яновича Романа Олегович , Секретарем зборів Титаренка Сергія Валентиновича.

3.Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Рішення з питання № 9 порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та з питання № 11 порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання № 8 порядку денного «Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення»   приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від  їх  загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

4.Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, визнати роботу правління задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016рік.

 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити  річний  звіт Товариства за 2016 рік

6.Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2016 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2016 рік направити на розвиток виробництва. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати .

7.Визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, наведені  у звіті  генерального директора Товариства.

 

8.Попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Генеральним директором,  за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Вказані правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямків діяльності Товариства, обмеження граничної сукупної вартості складає 25 000 000 гривень.

 

9.Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне»

10.Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

 

11.Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції

 

12.Надання повноважень на підписання cтатуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  та Секретарю зборів.

 

13.Внесення змін до положень про загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положень про загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про   загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного: kbr.emitent.org.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора №1 у робочі дні з 10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.   Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор   Мар’янович Роман Олегович.  Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.