Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00385879

4. Місцезнаходження

Київська, Тетiївський, 09812, село Кашперiвка, вулиця Ленiна. 15

5. Міжміський код, телефон та факс

04560-533-63 04560-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

ВIДОМОСТI "НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ" № 81 (2586)

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

27.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

 

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
1.Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, оскiльки пiдприємство не має лiцензiй (дозволiв).
2. Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств не наводяться, тому що Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
3. Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
4. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що згiдно з законодавством емiтент не потребує обов'язкового визначення рейтингової оцiнки емiтента та цiнних паперiв емiтента.
5. Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не зазначається, так як Товариство не здiйснювало випуску таких цiнних паперiв.
6. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, оскiльки Товариство у звiтному перiодi викупу та продажу власних акцiй не здiйснювало.
7. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнюється, тому що Товариство сертифiкати цiнних паперiв не видавало.
8. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому що такi цiннi папери не випускались. .
9. Емiтент не здiйснював випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi.
10. Вiдомостi про виникненя особливої iнформацiї не надаються так як така iнформацiя не виникала.
11. Товариство не випускало iпотечнi цiннi папери та сертифiкати ФОН.
12. Емiтент не є фiнансовою установою, тому звiт про корпоративне управлiння не заповнюється.
13. У емiтента вiдсутнiй поточний банкiвський рахунок у iноземнiй валютi.
14. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня, тому що такi рiшення не приймалися.
15. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня, тому що такi рiшення не приймалися.
16. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть вiдсутня, тому що такi рiшення не приймалися.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АВ №016140

3. Дата проведення державної реєстрації

16.12.1998

4. Територія (область)

Київська

5. Статутний капітал (грн)

1119818

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

27

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11 Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур

01.50 Змiшане сiльське господарство

01.61 Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСI БАНК"

2) МФО банку

325990

3) поточний рахунок

2600801008608

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 

5) МФО банку

 

6) поточний рахунок

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регiональне вiддiлення ФДМУ по Київськiй областi

19028107

01133Україна м. Київ бульвар Лесi Українки, буд.

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Титаренко Сергiй Валентинович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 175000 09.04.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський обл

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї, 2000 р., механiчний факультет.

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Заступник директора ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури ТОВ «КОМПАНЬЙОН».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.09.2015 3

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи виконуються згiдно Статуту Товариства. Винагорода не виплачувалась. Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015р., прийнято рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" з 16.09.2015 р. Титаренка Сергiя Валентиновича. Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень попереднього Голови Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. Протягом останнiх пяти рокiв обiймав посади: Заступник директора ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор ТОВ «КОМПАНЬЙОН», директор з будiвництва та архiтектури ТОВ «КОМПАНЬЙОН».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шубович Ольга Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СК 083823 19.04.2002 Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Київський нацiональний транспортний унiверситет, 2003 р., економiчний факультет

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «ВБК «КОМПАНЬЙОН», фiнансовий директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 три роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Особа обрана згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, особу обрано у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Загальний стаж роботи 24 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: фiнансового директора ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петришин Олег Григорович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 237153 19.04.2002 Московське РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка, 1996 рiк, слов’янськi мови та лiтератури, фiлолог-викладач

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «IЗОБУД», директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 три роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Особа обрана згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, особу обрано у зв'язку iз звязку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: директор ТОВ «IЗОБУД».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Титаренко Наталiя Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 147702 25.04.1996 Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

4) рік народження**

1975

5) освіта**

Нацiональна академiя управлiння, 1997 р., спецiальнiсть фiнанси i кредит

6) стаж роботи (років)**

25

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ДП «ТIВЕЙ УКРАЇНА».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

11.04.2014 три роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Особа обрана згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 11.04.2014 року, особу обрано у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: головний бухгалтер ДП «ТIВЕЙ УКРАЇНА».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кравець Людмила Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 415396 19.04.2002 Тетiївським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

 

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, магiстр права.

6) стаж роботи (років)**

5

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп», бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 три роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення обрати з 15.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП". Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 5 рокiв. За останнi пять рокiв обiймала посади:ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»- бухгалтер.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Миколаєнко Ганна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 415396 19.04.2002 Тетiївським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища базова, у 1992 роцi закiнчив Iллiнецький радгосп-технiкум

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Кашперiвська ЗОШ I-III ступенiв до 02.03.2015 року, секретар; з 02.03.2015 року - ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп».

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2019 три роки

9) Опис

Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення обрати з 15.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП". Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи 12 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв обiймала посади: Кашперiвська ЗОШ I-III ступенiв до 02.03.2015 року, секретар; з 02.03.2015 року - ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Швець Сергiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 946958 29.05.1998 Тетiївським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi

4) рік народження**

1988

5) освіта**

Вища, «Унiверситет економiки та права «Крок»

6) стаж роботи (років)**

4

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

менеджер ТОВ «Шанс»

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

15.04.2016 три роки

9) Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", якi вiдбулись 15.04.2016 р. (протокол №1 вiд 15.04.2016 р.), прийнято рiшення обрати з 15.04.2016 р. на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" Миколаєнко Ганну Миколаївну. Повноваження та обов’язки посадової особи визначенi Статутом Товариста. Винагорода не виплачувалась.Особу обрано у зв'язку iз припиненням повноважень членiв попереднього складу Ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: менеджер ТОВ «Шанс».

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мар'янович Роман Олегович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 182791 25.04.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Київський нацiональний унiверситет будiвництва та архiтектури, неповна вища освiта, факультет «Мiське будiвництво».

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" з 14.04.2014 року.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

16.09.2015 три роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи виконуються згiдно Статуту Товариства. Розмiр виплаченої нагороди за 2016 рiк – 36900,00 грн. Згiдно з Протоколом засiдання Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" №бн вiд 16.09.2015 р., прийнято рiшення про призначення на посаду генерального директора Товариства. Особу обрано у зв'язку iз припиеням повноважень попереднього генерального директора. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 17 рокiв. Протягом останнiх пяти рокiв перебував на посадах: директор ТОВ «IБК «КОМПАНЬЙОН», 14.04.2014 р. член Наглядової ради ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП".

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Титаренко Сергiй Валентинович

СК 175000 09.02.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський областi

447920

9.9999

447920

9.9999

0

 

Член Наглядової ради

Шубович Ольга Валерiївна

СК 083823 16.03.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський областi

424488

9.4767

424488

9.4767

0

0

Член Наглядової ради

Петришин Олег Григорович

СН 237153 28.06.1996 Московським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

447920

9.9998

447920

9.9998

0

0

Член Наглядової ради

Титаренко Наталiя Валерiївна

СМ 147702 15.12.1999 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський областi

1039194

23.2001

1039194

23.2001

0

0

Генеральний директор

Мар’янович Роман Олегович

СК 182791 25.04.1996 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi

447920

9.9999

447920

9.9999

0

0

Усього

2807442

62.6763

2807442

62.6763

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Титаренко Наталiя Валерiївна

 

1039194

23.2001

 

1039194

23.2001

0

0

Усього

1039194

23.2001

23.2001

23.2001

1039194

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

15.04.2016

Кворум зборів**

61.7574

Опис

Для участi у Загальних зборах зареєстровано 5 (п’ять) акцiонерiв та їх представникiв, яким сукупно належить 2 766 281 (два мiльйона сiмсот шiстдесят шiсть тисяч двiстi вiсiмдесят одна) проста iменна акцiя Товариства i, вiдповiдно, 2 766 281 (два мiльйона сiмсот шiстдесят шiсть тисяч двiстi вiсiмдесят один) голосiв на Зборах, що складає 100,0 (сто) вiдсотка вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства.
Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства за 2015 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
8. Про розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 рiк з урахуванням вимог, передбачених ЗУ «Про акцiонернi товариства».
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
10. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
12. Про надання повноважень на укладання попередньо схвалених значних правочинiв.
Iнших пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення додаткових питань до порядку денного не надiйшло.
Проведення зборiв iнiцiювала Наглядова рада Товариства.

       

 

 

VIII. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

 

0

Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату

 

 

 

 

Опис

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв було прийнято рiшення дивiденди за 2016 рiк не нараховувати та не виплачувати.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

0407 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

н/д

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

н/д

Дата видачі ліцензії або іншого документа

 

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

депозитарна дiяльнiсть

Опис

Мiж ПАТ "НДУ" та ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" був укладений договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ФАВОРИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23730178

Місцезнаходження

03067 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Гарматна, 6

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Серiя АЕ № 263378

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 458-14-09

Факс

(044) 458-05-45

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

-

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

16463676

Місцезнаходження

01042 Україна м. Київ Печерський м. Київ бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0218

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(044) 285-42-25

Факс

(044) 285-42-25

Вид діяльності

аудиторська дiяльнiсть

Опис

-

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.04.1999

59/10/1/99

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000140438

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

4479272

1119818

100

Опис

Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх ринках протягом звiтного перiоду не здiйснювалась. Вiдбулись операцiї купiвлi-продажу цiнних паперiв Товариства на вторинному ринку цiнних паперiв. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було. Додаткової емiсiї чи дострокового погашення цiнних паперiв не було.

 

 

XI. Опис бізнесу

Кашперiвський бурякорадгосп - створений в 1922 роцi на землях колишньої економiї, який має близько 3000 га землi. В 1930 роцi його передано заводу i створено Кашперiвський цукрокомбiнат.
В 1960 роцi с/г артiль – 3896 га землi i бурякорадгосп реорганiзували у Кашперiвський радгосп цукрокомбiнату. В 1975 р. Мармулiївський вiддiлок – 903 га землi i Коржихський – 900 га передано в колективнi господарства Володарського району. З 1995 р радгосп вiдокремився вiд заводу i створено Кашперiвський бурякорадгосп. З 09.12.1998 р. Кашперiвський бурякорадгосп перетворено у Вiдкрите акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп». 29.01.2013 року дiяльнiсть Товариства приведено у вiдповiднiсть вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та перейменовано у Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП". Протягом звiтного року реорганiзацiйних процесiв, таких як злиття, подiл, перетворення або видiл не вiдбувалось.

 

Про органiзацiйну структуру емiтента, дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли iз зазначенням найменування та мiсцезнаходження, ролi та перспектив розвитку, змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв. ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» знаходиться за адресою Київська область, Тетiївський район, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, 15 (за вказаною адресою знаходяться всi належнi Товариству основнi засоби). Органами управлiння Товариства є: вищий орган Товариства – Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, генеральний директор Товариства, Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя. ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. До складу органiзацiйної структури Товариства входять:
- адмiнiстративний корпус;
- критий тiк;
- матерiальнi склади;
- тракторно-рiльнича бригада;
- транспортний цех;
- ремонтна майстерня;
- столярний цех.
До перспектив розвитку Товариства можна вiднести збiльшення обсягiв виробництва за рахунок придбання обладнання, вирощування додаткових видiв зернових i технiчних культур тощо.
Протягом звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй структур не вiдбувалось.

 

За звiтний перiод середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу складає 27 осiб, позаштатних працiвникiв – немає, 2 особи працюють за сумiсництвом; працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня тижня) – немає. Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 296,6 тис. грн., що бiльше на 34,9 тис. за попереднiй рiк у зв’язку з збiльшенням числа працiвникiв на 5 осiб. Рiвень квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдає операцiйним потребам емiтента. Спецiальної кадрової програми емiтента спрямованої на пiдвищення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв пiдприємства немає.

 

Товариство не належить до об'єднань пiдприємств.

 

Товариство не продить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Бухгалтерський облiк в Товариствi ведеться по журнально-ордернiй формi рахiвництва згiдно з принципами та методами встановленими нацiональними Положеннями (стандартами) бух облiку, затвердженими Мiнфiном України. Запаси вiдображаються за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї основних засобiв ведеться за нормами та методами встановленими ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку пiдприємств» вiд 22.05.1997 року. Метод нарахування амортизацiї – прямолiнiйний. Метод оцiнки вартостi запасiв – метод iдентифiкованої собiвартостi. Дебiторська заборгованiсть за товарами, роботи та послуги на дату складання балансу вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю. Стан та рух власного капiталу вiдображається згiдно Плану рахункiв, затвердженого наказом Мiнфiна України № 291 вiд 30.11.1999 року.

 

Основним видом дiяльностi ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є вирощування зернових та технiчних культур. Загальна площа оброблюваної польової землi становить 937 га. з них пiд вирощуванням озимої пшеницi – 223.5 га., озимого ячменю – 66,5 га., соняшника – 345,6 га., сої – 66,41 га., овес-78 га,рiпак озимий – 154 га. У звiтному роцi валовий збiр за зерновими i технiчними культурами, що вирощує Товариство складає: озима пшениця – 13730 ц., ярий ячмiнь – 2787 ц., соняшник – 9702 ц., рiпак озимий – 3981 ц., соя – 3981ц., овес – 3890 ц.
Основними клiєнтами МТМ «Компаньйон» (соя, гiрчиця), ПАТ «МЗВКК» (соняшник) та ТОВ «Укрресурс» (озимий рiпак).
Товариство має налагодженi шляхи збуту продукцiї. Великий знак технiки, великi цiни та ПММ в значнiй мiрi впливають на становище в сiльському господарствi. Вирощування зернових культур находиться пiд впливом сезонних змiн наявна залежнiсть вiд погодних умов, що є основним ризиком у рослинництвi. Захист дiяльностi пiдприємства, розширення виробництва та ринкiв збуту полягає у вивченнi нових технологiй, постiйному покращеннi сiльськогосподарського виробництва. Сировина, яка використовується Товариством (мiнеральнi добрива, насiння, ПММ) є доступною завдяки її широкому асортименту та численним пропозицiям, проте спостерiгається постiйний рiст цiн.
Незаперечною конкурентною перевагою ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» є використання в своїй дiяльностi високотехнологiчної технiки: сiвалки Lemken Soliter (Германiя), трактор Jonn Deer (США), комбайн – Claas Zexion (Германiя).
Стан розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, характеризується постiйним зростанням, появою нових технологiй, використанням в роботi нових матерiалiв та обладнання. Високий рiвень впровадження нових технологiй та товарiв.
Особливiстю продукцiї емiтента є їх сезонний характер виробництва, висока якiсть та постiйне зростання собiвартостi внаслiдок збiльшення цiн на сировину i матерiали.
Перспективнi плани розвитку емiтента полягають у збiльшеннi обсягiв виробництва, вирощуваннi нових видiв зернових i технiчних культур, тощо.

 

1. Необоротнi активи (основнi засоби);
2. Оборотнi активи (запаси, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги за розрахунками, грошовi кошти).
За останнi п’ять рокiв змiнив розмiрi активiв вiдбувались в основному за рахунок змiн у складi необоротних активiв.
Надiйшло:
2012 рiк – 252,4 тис. грн., а саме машини та обладнання.
2015 рiк – 112 тис. грн., а саме машини та обладнання.
2016 рiк -550 тис. грн., а саме машини та обладнання.
Всi запаси використовуються в операцiйнiй дiяльностi пiдприємства i є швидкообертаючими.
Запаси, оформленi у заставу, переданi на комiсiю, на балансi Товариства не рахуються.
Протягом 2011 – 2016 рокiв списано дебiторську заборгованiсть 236,7 тис. грн..
Постiйно ведеться робота по погашенню дебiторської заборгованостi.
Найближчим часом значнi iнвестицiї або придбання, пов’язанi з господарською дiяльнiстю пiдприємства не планується.

 

У звiтному роцi правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, афiлiйованими особами емiтентом не укладалися.

 

Основнi принципи формування iнформацiї про основнi засоби та iншi необоротнi активи, порядок розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi визначаються положенням (стандартом) бухгалтерського облiку в Українi 7 «Основнi засоби».
До складу основних засобiв входять: будинки, споруди та передавальнi пристрої (адмiнiстративний корпус, критий тiк, матерiальний склад тракторна бригада, ремонтна майстерня); машини та обладнання (комбайни, сiвалки, трактори, оприскувач, глибокорозрихлювач); транспортнi засоби iнструменти, прилади, iнвентар.
Термiн та умови використання основних засобiв Товариства вiдображенi в облiковiй полiтицi ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп». Переоцiнка основних засобiв в 2016 роцi не проводилась.
Активи Товариства утримуються за рахунок власних коштiв.
На даний час Товариство не планує капiтальне будiвництво розширення та удосконалення основних засобiв.

 

Iстотними проблемами, що впливають на господарську дiяльнiсть є рiст цiн на ПММ, запаснi частини мiнеральнi добрива, посiвний матерiал. Дотацiйне фiнансування з боку держави вiдображає достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень.

 

Протягом звiтного року пiдприємством не сплачувались штрафнi санкцiї.

 

Фiнансово-господарська дiяльнiсть здiйснюється вiдповiдно до стратегiчних планiв, якi затверджуються вищим органом товариства – загальними зборами товариства акцiонерiв.
Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв (у звiтному роцi отримано 2604 тис. грн.)
Власного робочого капiталу Товариства достатньо для його поточних потреб.
Можливими шляхами покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента можуть бути:
- збiльшення об’ємiв виробництва та реалiзацiї продукцiї;
- введення нових видiв культур для вирощування;
- пошук резервiв зниження витрат виробництва (використання сучасного обладнання) тощо.

 

Укладених, але ще не виконаних договорiв або контрактiв не було.

 

Товариство планує пiдвищити обсяги виробництва продукцiї рослинництва за рахунок зменшення витрат на їх виробництво (використання сучасного обладнання) внесення мiндобрив, примiнення гербiцидiв та протруювання при вирощуваннi зернових та технiчних культур. У наступному роцi не планується розширення виробництва та реконструкцiї.

 

Протягом 2016 року Товариство не здiйснювало дослiджень та розробок.

 

У 2016 роцi судових справ, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента не вiдбувались

 

Протягом 2014 – 2016 рокiв ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» постiйно отримує свої доходи. Так, чистий дохiд вiд
реалiзацiї у 2016 роцi склав 13038 тис. грн. Дiяльнiсть товариства в 2016 роцi була досить стабiльна. Пiдприємство мало змогу вчасно i майже в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов’язаннями.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

2622

2316

0

0

2622

2316

будівлі та споруди

2143

1418

0

0

2143

1418

машини та обладнання

363

787

0

0

363

787

транспортні засоби

115

47

0

0

115

47

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1

1

0

0

1

1

2. Невиробничого призначення:

226

53

0

0

226

53

будівлі та споруди

226

53

0

0

226

53

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

2961

2369

0

0

2961

2369

Опис

Основнi засоби Товариства використовуються в повному обсязi. Орендованих засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

13800

11092

Статутний капітал (тис. грн.)

1120

1120

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1120

1120

Опис

Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Висновок

Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2016 р. складає 12680 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 9972 тис. грн. Вартiсть чистих активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу, тобто таке становище вiдповiдає вимогам законодавства, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

94

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

6052

X

X

Усього зобов'язань

X

6146

X

X

Опис:

Кредитами банкiв Товариство не користується.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Пшениця озима

13730

3121.3

21.3

13524

4721.1

37.7

2

Овес

3890

721.7

4.9

130

37.9

0.1

3

Соняшник

9702

6616.3

45

71485

1289.8

10.3

4

Соя

1550

1153

17.9

3759

3008.8

24.0

5

Рiпак озимий

3981

2291.9

15.7

3981

3388.3

27.7

6

Ячмiнь озимий

2787

726.2

5.0

228

73.7

0.2

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Мiнеральнi добрива

38.7

2

Пальне i мастильнi матерiали

7.8

3

Оплата послуг i робiт, що виконанi стороннiми органiзацiями

25.0

4

Орендна плата за земельнi паї

14.6

5

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

100

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

348 П 000348 29.01.2016 по 24.09.2020 року

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «БЛИСКОР ГАРАНТ»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

16463676

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01042, м. Київ, Печерський район, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0218 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

348 П 000348 29.01.2016 по 24.09.2020 року

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

Аудиторський висновок
(Звiт незалежних аудиторiв)
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»
станом на 31 грудня 2016 року


Власникам акцiй та керiвництву
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
Центральний територiальний департамент
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кашперiвський бурякорадгосп» (далi по тексту – Товариство або ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»), що додається, яка включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), Звiт про рух грошових коштiв, Звiт про власний капiтал, за рiк, що закiнчився на визначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання рiчної фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що дiяли на звiтну дату, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2014 року, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту вiдповiдно до Рiшення Аудиторської Палати України № 320/1 вiд 29 грудня 2015 року (далi - МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi Товариства, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом Товариства, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки
Часовi рамки призначення аудитора є такими, що вiн не мав змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю фiзичних запасiв.
В Примiтках до фiнансової звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., не розкрита iнформацiя у вiдповiдностi до МСФЗ 33 «Прибуток на акцiю».
УМОВНО-ПОЗИТВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питань, зазначених в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Кашперiвський бурякорадгосп» на 31.12.2016 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Окремий фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва ПрАТ «ГРАНДБУД» за 2015 рiк був перевiрений iншим аудитором, який висловив модифiковану думку щодо цiєї звiтностi 12 квiтня 2016 року.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
1. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам
Формування та сплата статутного капiталу
Згiдно Статуту в редакцiї, затвердженiй протоколом № 1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2013 р., Статутний капiтал Товариства складає 1 119 818 (один мiльйон сто дев'ятнадцять тисяч вiсiмсот вiсiмнадцять) гривень., розподiлений на 4 479 272 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 (нуль гривень, двадцять п’ять копiйок) грн.. кожна.
Випуск простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 1 119 818 грн. видане Товариству Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 26 сiчня 1999 р., реєстрацiйний № 59/10/1/99
Станом на 31.12.2016 року сума оплачених акцiонерами акцiй становить 1 119 818 грн.
Заборгованостi акцiонерiв перед Товариством по внесках до Статутного капiталу не встановлено.
Висновок.
Отже, розмiр сплаченого грошовими коштами Статутного капiталу ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп», станом на 31.12.2016 р. вiдповiдає установчим документам та пiдтверджується в сумi 1 119 818 грн.

2. Вiдповiднiсть розмiру вартостi чистих активiв встановленим вимогам
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2016 рiк наведенi нижче:

тис. грн.
Активи Зобов’язання Вартiсть чистих активiв
(гр. 1 – гр. 2)
1 2 3
19946 6146 +13 800
Результати порiвняння розмiру вартостi чистих активiв з розмiром статутного капiталу у вiдповiдностi до вимог статтi 155 Цивiльного кодексу України наведенi в таблицi нижче:

тис. грн.
Рiк Вартiсть чистих активiв Статутний капiтал Рiзниця
(гр. 2 – гр. 3)
1 2 3 4
2016 р. +13800 1 120 + 12 680
Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi вартiсть чистих активiв Товариства вища за розмiр Статутного капiталу.

3. Чистий прибуток (збиток)
Основним узагальнюючим показником фiнансових результатiв господарської дiяльностi Товариства є прибуток або збиток.
За перiод 01.01.2016 р. – 31.12.2016 р. фiнансовим результатом дiяльностi Товариства є прибуток в сумi 2 708 тис. грн.
Аналiз фiнансових результатiв Товариства за 2016 рiк порiвняно з попереднiм перiодом свiдчить про те, що основним фактором, який вплинув на прибутки, отриманi в сумi 2708 тис. грн. за результатами 2016 року, порiвняно з розмiром прибуткiв, отриманих в сумi 7432 тис. грн. за аналогiчний перiод попереднього року, є збiльшення цiн на паливо, запчастини до сiльгосптехнiки, мiнеральнi добрива, збiльшення чисельностi працiвникiв та вiдповiдне збiльшення заробiтної плати.

4. Вiдповiднiсть прийнятої керiвництвом Товариства облiкової полiтики вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та Мiжнародними стандартам фiнансової звiтностi
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 31 грудня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Прийнята керiвництвом Товариства облiкова полiтика вiдповiдає вимогам законодавства про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi.
Iнформацiйною базою для ознайомлення зi змiстом облiкової полiтики Товариства є наказ про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику №1 вiд 01 сiчня 2016 р. iз змiнами та доповненнями.

5. Формування резервiв
Згiдно Статтi 5 Статуту, в Товариствi створюється резервний фонд в розмiрi 15% статутного капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку Товариства за рiк.
Розподiл чистого прибутку 2015 року до резервного фонду в сумi 372 тис. грн. не було проведено та затверджено Загальними зборами акцiонерiв Товариства.

6. Стан корпоративного управлiння
Корпоративне управлiння ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» ( здiйснюється згiдно вимог чинного законодавства України.
Так, в Статутi Товариства (редакцiя, затверджена протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.01.2013 р.) закрiпленi мета дiяльностi Товариства, права акцiонерiв та умови їх дотримання, функцiї органiв Товариства, система монiторингу та контролю за дiяльнiстю Товариства, функцiї посадових осiб Товариства, порядок розкриття iнформацiї про Товариство, умови iснування Товариства в суспiльствi.
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» дотримується затверджених процедур та правил власної корпоративної поведiнки, закрiплених у зазначеному вище Статутi.
Отже, наявнiсть та функцiонування корпоративного управлiння пiдтверджується:
– статутними документами;
– протоколами зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї
– Положеннями Про загальнi збори акцiонерiв, Про Наглядову раду, Про Ревiзiйну комiсiю, Про Виконавчий орган (Дирекцiю), Про порядок придбання та Про вiдчуження акцiй Товариства;
– iснуванням органiв, а саме: Загальних зборiв, Наглядової ради, Дирекцiї, Ревiзiйної комiсiї;
– наявнiстю iнформацiї про дiяльнiсть Товариства i його фiнансовi результати, яка затверджуються щорiчно Ревiзiйною комiсiєю й аудиторською фiрмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акцiонерiв з розмiщенням у ЗМI та мережi Iнтернет;
– iншими документами, пов’язаними з фiнансово-господарською дiяльнiстю.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння аудитор дiйшов висновку про те, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту.

7. Виконання значних правочинiв
Статутом Товариства (в редакцiї, затвердженiй протоколом №1 Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.01.2013 р.) пп.11.3.22 визначенi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, а саме: ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Товариство виконувало значнi правочини у 2016 роцi, суми яких перевищували 25 вiдсоткiв вiд вартостi його активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (3900 тис. грн.) вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства».
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi прийняття рiшення Наглядовою радою про вчинення всiх значних правочинiв, та дiйшов висновку, що Товариство дотримувалося вимог законодавства з виконання значних правочинiв.

8. Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства
За результатами аудиторської перевiрки аудитор вважає, що отриманi аудиторськi докази є незалежними та достатнiми i надають пiдстави для висловлення думки про те, що подiї пiсля дати балансу до дати Аудиторського висновку, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» станом на 31.12.2016 р., вiдсутнi.
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати Аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства.


9. Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть юридичної особи в майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу
9.1. Iнформацiя щодо активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях України, та їх вiдображення у фiнансовiй звiтностi
Увагу аудитора не привернув жодний факт, який дає пiдстави вважати, що у складi активiв Товариства станом на 31.12.2016 року є активи, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях України.
9.2 Розмiр прострочених зобов’язань Товариства та його клiєнтiв
Станом на 31.12.2016 р. у складi зобов’язань Товариства вiдсутнi простроченi зобов’язання перед пов'язаними особами та його клiєнтами.

10. Можливiсть (спроможнiсть) Товариства безперервно здiйснювати свою дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв:
Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть його дiяльностi, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що ПАТ ««Кашперiвський бурякорадгосп» (здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi.

11. Iнформацiя про дiї, що визначенi частиною першою ст. 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»
Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» розкрита в таблицi нижче:


з/п Перелiк подiй,
що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2016 роцi
1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу
не було
2. Прийняття рiшення про викуп власний акцiй не було
3. Факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi не було
4. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не отримувались
5. Змiна складу посадових осiб Товариства не вiдбулося змiн
у складi Дирекцiї
6. Змiна власникiв часток, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу не було
7. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
8. Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу не було
9. Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не було
10. Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента не було
Iншi елементи
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА
Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп»
Скорочене найменування ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
Код за ЄДРПОУ 00385879
Мiсцезнаходження 09812, Київська область, Тетiївський район, с. Кашперiвка, вул. Ленiна ,15
Види дiяльностi за КВЕД 01.11 Сiльське господарство
Генеральний Директор Мар’янович Роман Олегович
Дата останнiх змiн до Сатуту 11.02.2013 р.
Облiкова кiлькiсть працюючих на 31.12.2016 27

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

Повна найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА
«БЛИСКОР ГАРАНТ»
Iдентифiкацiйний код, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв 16463676
Мiсцезнаходження 01042, м. Київ, Печерський район,
бульвар Марiї Приймаченко, 1/27
Дата державної реєстрацiї 29.11.1993 р.
Свiдоцтво АПУ Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0218, виданого згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. за № 98, дiя якого подовжена до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24.09.2015 р.
Свiдоцтво НКЦПФР
Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер свiдоцтва 348 серiя та номер Свiдоцтва П 000348,
строк дiї Свiдоцтва: з 29.01.2016 р. по 24.09.2020 р.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Дата та номер договору на проведення аудиту
Договiр № 19-03/03-17 вiд 19.03.2017 р.

Дата початку i дата закiнчення аудиту
Аудит розпочатий 20.03.2017 р. та закiнчений 20.04.2017 р.

Дата видачi Аудиторського висновку: 20 квiтня 2017 року
Київ, Україна
Генеральний директор Вавiлова В. В.
Сертифiкат АПУ серiї А № 004056 вiд 24.12.1999 р.

-

-

-

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

1

0

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Бюлетенями (вiдкрите голосування)

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): -

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

4

членів наглядової ради - акціонерів

 

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

1

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

3

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

Нi

 

-

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

2

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтети у складi Нагляджової ради не створювались.

Інші (запишіть)

-

 

-

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

 

Інше (запишіть)

-

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть): Згiдно дiючого законадавства.

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Так

Так

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

 

Положення про наглядову раду

X

 

Положення про виконавчий орган

X

 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

 

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

-

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Так

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Так

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Так

Так

Так

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

-

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

-

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

X

 

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

-

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 11.04.2017 ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

- 

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

 

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

01.11

Середня кількість працівників

27

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

2766

2360

0

первісна вартість

1011

10829

11379

0

знос

1012

8063

9019

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

2766

2360

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1157

11340

0

Виробничі запаси

1101

444

1437

0

Незавершене виробництво

1102

469

872

0

Готова продукція

1103

244

9031

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

1785

1473

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

9514

4570

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

101

155

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

279

48

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

279

48

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

12836

17586

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

15602

19946

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1120

1120

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

4074

4074

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

5898

8606

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

11092

13800

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

2452

2377

0

за розрахунками з бюджетом

1620

105

94

 

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

25

23

0

за розрахунками з оплати праці

1630

36

37

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

8

7

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1884

3608

0

Усього за розділом IІІ

1695

4510

6146

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

15602

19946

0

 

Примітки

-

Керівник

Мар'янович Роман Олегович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

13038

18508

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 8754 )

( 13265 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


4284


5243

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

3

54

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 392 )

( 250 )

Витрати на збут

2150

( 263 )

( 202 )

Інші операційні витрати

2180

( 0 )

( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


3632


4845

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

59

2604

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 983 )

( 17 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


2708


7432

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


2708


7432

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

2708

7432

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

8927

10845

Витрати на оплату праці

2505

387

297

Відрахування на соціальні заходи

2510

90

110

Амортизація

2515

1029

307

Інші операційні витрати

2520

350

120

Разом

2550

10783

11679

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

4479272

4479272

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

4479272

4479272

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.60

1.66

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.60

1.66

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Мар'янович Роман Олегович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


21197


16121

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

273

371

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

5

4

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 18570 )


( 12131 )

Праці

3105

( 412 )

( 239 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 98 )

( 110 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 787 )

( 503 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 1814 )

( 3270 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 25 )

( 11 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-231

232

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 0 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-231

232

Залишок коштів на початок року

3405

279

47

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

48

279

 

Примітки

-

Керівник

Мар'янович Роман Олегович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Мар'янович Роман Олегович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

 

(найменування)

 

 

 

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

1120

0

4074

0

5898

0

0

11092

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

1120

0

4074

0

5898

0

0

11092

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

2708

0

0

2708

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

2708

0

0

2708

Залишок на кінець року

4300

1120

0

4074

0

8606

0

0

0

 

Примітки

-

Керівник

Мар'янович Роман Олегович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"
Примiтки до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Звiт про прибутки та збитки
та iнший сукупний дохiд за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Примiтка Рiк, що закiнчився 31 грудня
2016 2015
1 2 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.1 13038 18508
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 5.2 (8754) (13265)
Iншi операцiйнi доходи 5.3 3 54
Адмiнiстративнi витрати 5.4 (392) (250)
Витрати на збут (-) (-)
Iншi операцiйнi витрати 5.3 (263) (202)
Iншi доходи 5.3 59 2604
Фiнансовi витрати (-) (-)
Iншi витрати 5.3 (983) (17)
Прибуток до оподаткування 2708 7432
Витрати з податку на прибуток
ПРИБУТОК ЗА РIК 2708 7432
Iншi сукупнi прибутки - -
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РIК 2708 7432

Звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2016 року
Примiтка 31 грудня 2016 31 грудня 2015
1 2 3 4
АКТИВИ
Непоточнi активи
Основнi засоби 5.5 2360 2766
Поточнi активи
Запаси 5.6 11340 1157
Поточнi бiологiчнi активи 5.7 1473 1785
Торговельна дебiторська заборгованiсть 5.8 4570 9514
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5.8 155 101
Грошовi кошти та їх еквiваленти 5.9 48 279
ВСЬОГО АКТИВИ 19946 15602
Власний капiтал
Статутний капiтал 5.11 1120 1120
Додатковий капiтал 5.11 4074 4074
Резервний капiтал - -
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 5.11 8606 5898
Всього власний капiтал 13800 11092
Поточнi зобов`язання та забезпечення
Короткостроковi кредити банкiв - -
Торговельна кредиторська заборгованiсть 5.10 2377 2452
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками 5.10 154 166
Поточнi забезпечення 5.10 7 8
Iншi поточнi забезпечення 5.10 3608 1884
Всього зобов'язання 6146 4510
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 19946 15602

Звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року (примiтка 9,1)
Статутний капiтал Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподi
ленi прибутки Всього
власний капiтал
1 2 3 4 5 6
Залишок на 31 грудня 2014 року 1120 4074 - (1534) (3660)
Чистий прибуток 2015 року 7432 7432
Усього сукупний прибуток за рiк - - - 7432 11092
Залишок на 31 грудня 2015 року 1120 4074 - 5898 11092
Чистий прибуток 2016 року 2708 2708
Усього сукупний прибуток за рiк - - - 2708
2708
Залишок на 31 грудня 2016 року 1120 4074 - 8606 13800

Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року

Прим. Рiк, що закiнчився 31 грудня
2016 2015
1 2 3 4
Операцiйна дiяльнiсть
Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 21197 16121
Повернення податкiв i зборiв - -
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв - -
Надходження вiд повернення авансiв 273 371
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - -
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) - -
Iншi надходження 5 4
Витрачання на оплату:
товарiв, робiт, послуг (18570) (12131)
працi (412) (239)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи (98) (110)
зобов'язань з податкiв та зборiв (787) (503)
авансiв (-) (-)
Повернення авансiв (1814) (3270)
iншi витрачання (25) (11)
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi -231 232
Iнвестицiйна дiяльнiсть - -
Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв - -
Витрачання на придбання необоротних активiв - -
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi - -
Фiнансова дiяльнiсть - -
Отримання позики - -
Погашення позики - -
Витрати на оплату вiдсоткiв - -
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi - -
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод -231 232
Залишок коштiв на початок перiоду 5.9 279 47
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - -
Залишок коштiв на кiнець перiоду 5.9 48 279
1. IНФОРМАЦIЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кашперiвський бурякорадгосп» зареєстровано 16 грудня 1998 року.
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кашперiвський бурякорадгосп»
Скорочене найменування: ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп»
Код за ЄДРПОУ: 00385879
Мiсцезнаходження: 09812, Київська область, Тетiївський район, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд.15.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Кашперiвський бурякорадгосп» (надалi по тексту - «Товариство») створене 16.12.1998 р. у формi вiдкритого акцiонерного товариства зi статутним капiталом 1119818 грн. У 2013 роцi змiнено найменування у зв’язку з приведенням у вiдповiднiсть Закону України «Про акцiонернi товариства» на Публiчне акцiонерне товариство «Кашперiвський бурякорадгосп».
ПАТ «Кашперiвський бурякорадгосп» у 2016 роцi був платником єдиного податку 4 групи.
Товариство не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.
Зараз головний напрямок дiяльностi Товариства – Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур
Загальна кiлькiсть працiвникiв Товариства становила 27 чоловiк на 31.12.2016 р. та 21 чоловiк на 31.12.2015 р. вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2016 р. акцiї Товариства розподiлялись наступним чином:
Акцiонери Товариства 31.12.2016 31.12.2015
% %
Юридична особа - нерезидент України 3,648851 3,648851
Фiзичнi особи - резиденти України (371 особа) 96,3512 96,3512
Разом 100,0 100,0

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
2.1. Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Товариство вперше застосувало МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за 2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2011 року. Остання фiнансова звiтнiсть Товариства у вiдповiдностi до НС(П)БО була складена за рiк, що закiнчився 31 грудня 2011.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2016 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалось також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих статей, врахованих за справедливою або дисконтованою вартiстю.

2.2. МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
Стандарти та поправки до них
Основнi вимоги
Ефективна дата
Достроко- ве застосу- вання Застосування у фiнансовiй
звiтностi за 2016 рiк
Вплив поправок
МСФЗ (IFRS) Введено пятиступеневу мо- 01.01.2018 р. Нi Не застосовано Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного впливу цих змiн на фi- нансову звiт- нiсть
15 «Виручка вiд дель визнання виручки. Вели-
контрактiв з клi- чина виручки визначається у
єнтами» сумi очiкуваної оплати за пе-
реданий товар або надану по-
слугу (а не за справедливою
вартiстю вiдшкодування).
МСФЗ (IFRS) 9
«Фiнансовi iн- струменти» Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена мо- дель облiку операцiй хеджу- вання, нова модель знецiнен- ня фiнансових iнструментiв на основi очiкуваних збиткiв 01.01.2018 р. Нi Не застосовано Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного впливу цих змiн на фi- нансову звiт- нiсть
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» Новий пiдхiд до порядку облiку оренди з боку орендаря, згiдно з яким орендар визнає активи i
зобов'язання вiдносно прав i обов'язкiв, що виникають з договорiв оренди (з обмеженим числом виключень), а також розширення вимог до розкриття iнформацiї про оренду.
01.01.2019 Нi Не застосовано Керiвництво розглядає можливостi потенцiйного впливу цих змiн на фi- нансову звiт- нiсть

13 сiчня 2017 р. Верховна Рада України оприлюднила новий стандарт – МСФЗ16 «Оренда». Новий стандарт буде застосовуватися для рiчних перiодiв, що починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 року. Можливе й бiльш раннє його застосування, але з одночасним використанням МСФЗ 15, який ще не опублiкований.

Керiвництво Товариства прийняло рiшення при складаннi фiнансової звiтностi за 2016 рiк керуватися стандартом 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», стандарт 9 «Фiнансовi iнструменти» почати застосовувати з дати набрання його чинностi.
2.3. Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
2.4. Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.5. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску керiвництвом Товариства 28.02.2017 року.
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена з метою оприлюднення на засiданнi Зборiв акцiонерiв Товариства, якi вiдбудуться 27 квiтня 2017 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не будуть мати права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження з метою оприлюднення.
2.6. Звiтний перiод фiнансової звiтностi
Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2016 року.

3. СУТТЄВI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
3.1. Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком окремих фiнансових iнструментiв, врахованих за методом участi в капiталi. Керiвництво припускає, що балансова вартiсть всiх основних засобiв та нематерiальних активiв приблизно порiвняна з їх справедливою вартiстю.
Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облiкової полiтики не слiд застосовувати, коли вплив їх застосування несуттєвий.
3.2. Загальнi положення щодо облiкових полiтик
3.2.1. Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики – конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ.
3.2.2. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.


3.2.3. Форма та назви фiнансових звiтiв
Формат фiнансової звiтностi МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» не встановлює єдиного формату фiнансових звiтiв, у стандартi наводиться перелiк показникiв, якi необхiдно наводити в кожнiй з форм звiтностi та у примiтках.
Перелiк, форми та назви фiнансової звiтностi Товариства застосованi вiдповiдно НП(С)БО 1 «Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi».
Статтi фiнансової звiтностi за МСФЗ вписанi в найбiльш доречнi рядки форм фiнансових звiтiв, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України. Розкриття додаткової iнформацiї, як це передбачено МСФЗ/МСБО, здiйснюється у примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
3.2.4. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно МСБО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в п. 5.2 - 5.6 цих Примiток.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.

3.3. Облiковi полiтики щодо нематерiальних активiв та основних засобiв
3.3.1. Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю в момент придбання з урахуванням витрат на їх доведення до робочого стану.
Товариством обраний альтернативний пiдхiд вiдносно подальшої балансової оцiнки об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування згiдно МСФО 16 – переоцiнена вартiсть, за вирахуванням нарахованої амортизацiй i накопичених збиткiв в результатi знецiнення.
Переоцiнка об'єктiв нерухомостi, машин i устаткування здiйснюється лiцензованими оцiнювачами зазвичай раз в 5 рокiв. Коли їх справедлива вартiсть змiнюється iстотно за коротшi iнтервали часу, переоцiнка проводиться в коротшi термiни.
Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного використання.
Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв:
Будiвлi не менше 240 мiсяцiв
Машини та обладнання не менше 24 мiсяцiв
Транспортнi засоби не менше 60 мiсяцiв
Господарський iнвентар не менше 48 мiсяцiв
Iншi не менше 144 мiсяцiв
Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки, вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку збiльшення вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та збитки за перiод.
Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй мiрi, в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої переоцiнки даного активу.
Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний доход). При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу вiдповiдний позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки активiв, переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку.
Товариством встановлене граничне значення в розмiрi 6000,00 грн., й активи, що придбанi, нижче цього розмiру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточнi витрати в момент їх придбання.
У складi основних засобiв враховуються витрати на їх придбання та ремонти з урахуванням процентних витрат на позики.
3.3.2. Фiнансовi iнструменти
Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли Товариство стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти, торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання,.
Фiнансовi зобов’язання включають обумовленi договорами зобов’язання надати грошовi кошти або фiнансовi активи iншому Товариству,
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань здiйснюється за їх справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що не вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Товариство класифiкує фiнансовi активi й фiнансовi зобов’язання як довгостроковi або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що обмежують можливостi Товариства, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов’язань протягом 12 мiсяцiв з дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Товариство передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть – це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб’єкта господарювання.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу стану дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.
Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Дебiторська заборгованiсть може бути не скасовно призначена як така, що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнколи називають «неузгодженiстю облiку»), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов’язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.
Зобов'язання.
Поточнi зобов’язання – це зобов’язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених ознак:
Ø Товариство сподiвається погасити зобов’язання або зобов’язання пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
Ø Товариство не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Поточнi зобов’язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання зобов’язань.
Вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi визначається за допомогою методу ефективної процентної ставки.
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи можуть бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.

Залiк фiнансових активiв i зобов’язань
Фiнансовий актив i фiнансове зобов’язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан) вiдображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично закрiплене право здiйснити залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й виконати зобов’язання одночасно.


Знецiнення фiнансових iнструментiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об’єктивних ознак знецiнення фiнансових активiв або зобов’язань. Фiнансовий актив або зобов’язання вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi свiдчення знецiнення в результатi однiєї чи бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання та здiйснили вплив, якiй пiддається надiйнiй оцiнцi
3.3.3. Запаси
Матерiальнi запаси при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання.
Матерiальнi запаси оцiнюються на дату звiтностi по найбiльш низькiй цiнi, нiж: цiна придбання (собiвартiсть) та їх чиста цiна реалiзацiї.
При використаннi матерiальних запасiв застосовується метод FIFO.
3.4. Облiковi полiтики щодо iнших активiв та зобов’язань
3.4.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
3.4.2. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
3.4.3. Пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до українського законодавства, Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до Пенсiйного фонду (у складi єдиного соцiального внеску). Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
3.5. Iншi застосованi облiковi полiтики, що є доречними для розумiння фiнансової звiтностi
3.5.1. Доходи
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов’язань.
При продажу продукцiї, товарiв i матерiалiв доходи визнаються тодi, коли всi iстотнi ризики й вигоди вiд володiння цими товарами переходять до Товариства (що обмовляється умовами договорiв, угод).
Доходи оцiнюються на основi справедливої цiни реалiзованої продукцiї, товарiв i послуг, без урахування непрямих податкiв (акциз i податок на додану вартiсть) i наданих пiльг i знижок.
Курсовi рiзницi (чистi) вiд змiни валютних курсiв, пов'язанi з грошовими коштами, торговою дебiторською заборгованiстю i зобов'язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, включаються в звiт про фiнансовi результати в момент виникнення, розглядаються як «iншi доходи/ (збитки) вiд дiяльностi» i наводяться на нетто-основi.


3.5.2. Витрати
Витрати – це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов’язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати майбутнiх перiодiв вiдкладаються до визнання їх у складi поточних витрат за перiод, впродовж якого виконуються договори, до яких вони вiдносяться.

3.5.3. Умовнi зобов'язання та активи.
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.
3.5.4. Статутний капiтал
Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, що безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй, як зменшення власних коштiв акцiонерiв
Дивiденди за простими акцiями вiдображаються як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Дивiденди, що оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiї пiсля звiтної дати, iнформацiя про них розкривається вiдповiдним чином.
3.5.5. Резерви
Резервний фонд
Згiдно з положеннями Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку й Статуту Товариство зобов'язане сформувати «Резервний фонд», причому джерелами фонду можуть бути:
- не менше 5% суми чистого прибутку, який вiддiляється до досягнення коштiв у фондi розмiру 15 % статутного капiталу або бiльшої частини, визначеної рiшенням загальних зборiв акцiонерiв;
- засоби, отриманi понад номiнальної вартостi акцiй при їх випуску (премiальний резерв);
- iншi джерела, що передбачаються рiшенням загальних зборiв.
Засоби фонду можуть використовуватися тiльки для покриття рiчних збиткiв i збиткiв попереднiх рокiв. Якщо засоби у фондi досягнуть визначеного в Статутi мiнiмального розмiру, засоби, що перевищують цю суму, можуть бути використанi для збiльшення акцiонерного капiталу.
Резерв вiдпусток
На дату кожного рiчного фiнансового звiту Товариством створюється резерв забезпечення витрат на оплату вiдпусток працiвникам. Величина забезпечення витрат на оплату вiдпусток визначається як видобуток фактично нарахованої працiвникам заробiтної плати i норми резервування. Норма резервування визначається як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального рiчного планового фонду оплати працi.
Резерв переоцiнки основних засобiв
Резерв переоцiнки – по нерухомостi, машинам та обладнанню – формується з:
• позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, машин, обладнання та їх справедливою вартiстю на дату проведення кожної переоцiнки;
й
• позитивної рiзницi мiж балансовою вартiстю нерухомостi, що враховується у складi групи «нерухомiсть для використання у власнiй дiяльностi» та її справедливою вартiстю на дату переводу в групу «iнвестицiйна нерухомiсть».
3.5.6. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються у вiдповiдностi з вимогами податкового законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному перiодi нараховується з урахуванням розмiру оподаткованого прибутку, визначеного за правилами оподаткування, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ).
Нарахування поточного податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображається в тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть.
3.5.7. Операцiйнi сегменти
Облiковий сегмент є обмежуваним компонентом Товариства, який вiдображає виробництво певного продукту/товару або послуги (бiзнес-сегмент) або виробництво певного продукту/товару або послуги в/для певної економiчної областi (географiчний сегмент), i який є носiєм ризикiв i вигод, що вiдрiзняються вiд iнших сегментiв.
Товариство повiдомляє додаткову iнформацiю про кожний сегмент, в якому доходи вiд продажiв, загальна балансова вартiсть активiв i загальнi витрати за перiод, здiйсненi на придбання активiв, складають 10 % або бiльше, нiж вiдповiднi загальнi вартiснi показники.
3.5.8. Подiї пiсля дати балансу
Товариство коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими, що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов’язанi з пiдтвердженням або спростуванням обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.
Вiдповiдно, Товариство розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї не коригованих подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати.

4. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
4.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
Ø подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
Ø вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
Ø є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
Ø є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
Ø вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
Ø визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2. Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi».
4.3. Судження визнання економiки у станi гiперiнфляцiї, вiдповiдно до положень МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними.
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать, що кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки наблизився та перевищiв 100%. Цей показник незначно вище за 100% i складає лише 101,2% на кiнець 2016 року. Ми очiкуємо, що за результатами 2017 року рiвень iнфляцiї зменшиться. Нацiональний банк України прогнозує рiвень iнфляцiї на 2017 рiк – 9,1 %, на 2018 рiк – 6%. Мiжнародний валютний фонд прогнозує рiвень iнфляцiї в Українi на 2017 рiк у розмiрi 8,5 %. При цьому, за попереднi роки рiвень iнфляцiї складав: за 2014 рiк – 24,9 %, за 2015 рiк – 43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде перевищувати 100%.
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка України є гiперiнфляцiйною, а саме:
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти;
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є коротким.
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з цим Стандартом, є питанням судження управлiнського персоналу пiдприємства.
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, Товариство дiйшло висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом Товариства було прийняте рiшення не застосовувати за результатами 2016 року норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок показникiв фiнансової звiтностi.
Але, поряд з тим, пiдприємство буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2017 та наступних рокiв, враховуючи, що функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня.
Такими чином, управлiнський персонал вважає, що МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» до фiнансової звiтностi ПАТ «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» не застосовується.


5. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ, ЩО ПIДТВЕРДЖУЄ СТАТТI ПОДАНI У ФIНАНСОВИХ ЗВIТАХ
5.1. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ

2016 рiк 2015 рiк
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї 13038 18508
Всього доходи вiд реалiзацiї 13038 18508
5.2. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ

2016 рiк 2015 рiк
Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї (добрива, запчастини, паливо, зарплата) 8754 13265
Всього 8754 13265
5.3. IНШI ДОХОДИ, IНШI ВИТРАТИ

Iншi доходи 2016 рiк 2015 рiк
Дохiд вiд отриманих банкiвських вiдсоткiв 3 -
Дохiд вiд повернення податку на додану вартiсть 59 2658
Всього 62 2658
Iншi витрати
Амортизацiя невиробничих основних засобiв 977 -
Судовi витрати 161 -
Визнаннi штрафи 72 17
Iншi операцiйнi витрати 36
202
Всього 1246 219
5.4. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ

2016 рiк 2015 рiк
Витрати на персонал 149 96
Витрати на охорону 42 -
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 52 54
Витрати ПММ 70 52
Консультацiйнi послуги 19 9
Послуги зв’язку 4 6
Витрати на опалення, освiтлення, водопостачання
26 18
Оплата семiнарiв 5 4
Страхування 25 11
Всього адмiнiстративних витрат 392 250
5.5. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Земля Будiвлi Машини та обладнання Транспортнi засоби Господарський iнвентар Iншi Капiтальнi iнвестицiї
Всього
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2015 8894 1457 446 33 10829
Прибуття 550 550
Вибуття
На 31.12.2016 8894 2006 446 33 11379
Накопичена амортизацiя:
На 31.12.2015 6525 1176 331 31 8063
Нарахування за 2016 рiк 835 52 68 1 956
Вибуття
На 31.12.2016
7360 1228 399 32 9019
Чиста балансова вартiсть:
На 31.12.2015 2369 281 115 2 2766
На 31.12.2016 1534 778 47 1 2360
5.6. ЗАПАСИ
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Виробничi запаси (за iсторичною собiвартiстю) 1 437 444
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 872 469
Готова продукцiя (за iсторичною собiвартiстю) 9031
244
Всього запаси 11 340 1 157

5.7. БIОЛОГIЧНI АКТИВИ
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Мiнеральнi добрива 1 473 1 785
Всього запаси 1 473 1 785

5.8. ТОРГОВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Торговельна дебiторська заборгованiсть 4570 9514
Iнша дебiторська заборгованiсть 155 101
Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 4725 9615

Аналiз дебiторської заборгованостi за строками погашення представлено наступним чином:
31 грудня 2016 31 грудня 2015
До 30 днiв 1662
754
31- 91 днiв 2212 7825
91- 180 днiв 825 917
180 – 365 днiв 26 18
Бiльше 365 днiв - -
Всього 4725 9514
В тому числi контрагенти-боржники: 2016 2015
Титаренко С.В. 1903,16 -
ТОВ Ясенсвiт 250,920 -
Марянович Р.О. 1241,2 -
ГРУП МАНГО 175 -
Арбiтражний керуючий Левицький 87,66 -
ТОВ ШАНС 101,24 -
ТОВ МТМ Компаньйон 687,474 -
ТОВ IБК Компаньон 274,7 -
Всього 4721,354 -
5.9. ГРОШОВI КОШТИ
31.12.2016 31.12.2015
в тис. грн. в тис. грн.
Готiвковi кошти в касi - -
Поточнi банкiвськi рахунки в укр. грн. - -
Поточнi банкiвськi рахунки в валютi 48 279
Всього грошових коштiв: 48 279

Найменування банкiвських установ: 31.12.2016 31.12. 2015
«УКРСИББАНК», м. Київ 48 279
Всього 48 279

5.10. ПОТОЧНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
31.12.2016 31.12.2015
в тис. грн. в тис. грн.

Торговельна кредиторська заборгованiсть 2377 2452
Заборгованiсть перед бюджетом 94 105
Заборгованiсть по зарплатi 37 36
Заборгованiсть за розрахунками зi страхування 23 25
Поточнi забезпечення (в т.ч. нарахований резерв вiдпусток ) 7 8
Iнша поточна заборгованiсть 3608 1884

Всього iнших зобов’язань 6146 4510

Заборгованiсть перед постачальниками:
в т.ч. за Контрагентами: 2016 2015
ТОВ ЛТД ОЙЛ ГРУП ЛТД 7,7 -
ТОВ Смарт Люджiстiк сервiс 84,2 -
Титаренко Н.В. 1857,944 -
ТОВ Валентина 32,252 -
ФОП Герун 14,602 -
Всього 1996,698 -

5.11. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ
Нижче наведена таблиця з кiлькiстю випущених й повнiстю сплачених простих акцiй станом на 31.12.2016 та 31.12.2015 в загальнiй сумi 10 992 тис. грн.:
31.12.2016 31.12.2016
шт. шт.
На початок року 4479272 4479272
Випуск простих акцiй -

На кiнець року 4479272 4479272
Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос. Дивiденди в 2016 та 2015 роках не оголошувались i не виплачувались.

5.12. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
Звiт грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та не операцiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть – це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть – це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є вiдє’мне значення грошових коштiв в сумi –231 тис. грн.

5.12. ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Товариство складає Звiт про власний капiтал де iнформує про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО 1. Звiт про власний капiтал за 2016 р. включає таку iнформацiю:
- загальний сукупний прибуток / збиток за перiод;
- змiни власного капталу в результатi отриманого прибутку (збитку), проведення оцiнки основних засобiв станом на 01.04.2016 р.
До статей власного капiталу в балансi Товариства входять:
31 грудня 2016 31 грудня 2015
Статутний капiтал 1120 1120
Додатковий капiтал 4074 4074
Резервний капiтал - -
Нерозподiленi прибутки / непокритi збитки 8606 5898
Всього власний капiтал 13800 11092
Змiни по статтi "Нерозподiленi прибутки (непокритi збитки)" на загальну суму 2708 тис. грн. вiдбулись в наслiдок:
- отриманого за результатами 2016 року прибутку в сумi 2708 тис. грн.
6. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.
6.1. Судовi позови
Проти Товариства клiєнтами не подано жодних судових позовiв.
6.2. Бiзнес середовище
Всi свої операцiї Товариство здiйснює на територiї України. Як наслiдок, Товариство може бути пiддане ризикам, що характернi для економiчних та фiнансових ринкiв України, яким притаманнi ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство продовжує розвиватися, тому характеризується наявнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з iншими законодавчими та податковими бар’єрами накладає додатковi складностi на компанiї, якi здiйснюють дiяльнiсть в Українi.
6.3. Оподаткування
Податкова система України продовжує розвиватись й характеризується частими змiнами законодавчих норм, офiцiйних роз’яснень та судових рiшень, що допускає їх неоднозначне тлумачення рiзними податковими органами. Правильнiсть нарахування податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом останнiх трьох рокiв. Останнiм часом склалась така практика, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiї та вимог дотримання податкового законодавства. Данi обставини можуть привести до того, що податковi ризики в України будуть набагато вищими, нiж в iнших країнах.
Керiвництво Товариства, виходячи зi свого розумiння застосування українського законодавства, офiцiйних роз’яснень, вважає, що податковi зобов’язання вiдображенi в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень вiдповiдними органами може бути iншим та, у разi якщо вони зможуть довести правомiрнiсть своєї позицiї, це може значно вплинути на фiнансову звiтнiсть.
6.4. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
6.5. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
У данiй фiнансовiй звiтностi пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює органiзацiю або контролюється нею, або разом з органiзацiєю є об'єктом спiльного контролю. Пов’язанi сторони можуть вступати в угоди, якi не проводилися б мiж незв’язаними сторонами, цiни i умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд угод i умов мiж незв’язаними сторонами.
Перелiк пов’язаних сторiн протягом 2016 року:
Група № запису Повна назва юр. особи власника (акцiонера, учасника)
Товарсивта чи П.I.Б фiз. особи – власника (акцiонера, учасника) та посадової особи Компанiї
Частка в
Статутному капiталi Товариства, %
1 2 3 4
А Акцiонери Товариства – фiзичнi та юридичнi особи
1 Фiзична особа - Титаренко Н.В. 23,20%
2 Юридична особа (нерезидент) 3,648851%
Б Керiвники Товариства – фiзична особа
3 Марянович Р. О.
Загальнi результати таких операцiй у 2016 роцi наданi в таблицi нижче:
в т.ч.
Операцiї з пов'язаними сторонами
Всього
1 2 3
Дебiторська заборгованiсть 1241 4570
Кредиторська заборгованiсть 1 858 2 377
Короткостроковi виплати працiвникам (управлiнському персоналу) 37 387

7. ЦIЛI ТА ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити. Основною метою даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Пiдприємства. Також Пiдприємство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як: торгова дебiторська заборгованiсть, iнша поточна дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi.
Основнi ризики включають: кредитний ризик, ризик лiквiдностi. Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

7.1 Кредитний ризик
Дiяльнiсть, яка веде до появи кредитного ризику i пов'язаної з ним максимальної схильностi кредитному ризику, включає надання дебiторської заборгованостi клiєнтам. Максимальна схильнiсть кредитному ризику дорiвнює балансовiй вартостi вiдповiдних фiнансових активiв.
Для нiвелювання кредитного ризику Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попередньої оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. На 31 грудня 2015р. по укладенню керiвництва вiрогiднiсть невиконання контрагентами своїх зобов'язань була низькою.

7.2 Ризик лiквiдностi
Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки гро¬шових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Iнформацiя щодо не дисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Короткостроковi позики банка - - - - - -
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть
754 4457 935 - - 6146
Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - - - - - -
Всього 754 4457 935 - - 6146
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Короткостроковi позики банка - - - - - -
Торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть 1662 2212 636 - - 4510
Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - - - - - -
Всього 1662 2212 636 - - 4510
7.3 Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення таких цiлей, як збереження спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для її учасникiв та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щоквартальнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
Результати розрахунку вартостi чистих активiв Товариства за 2016 рiк наведенi нижче:
тис. грн.
Активи Зобов’язання Власний капiтал
(гр. 1 – гр. 2)
19946 6146 13800
Як вбачається, за результатами господарської дiяльностi у 2016 роцi вартiсть чистих активiв Товариства менша за розмiр Статутного капiталу.

8. ОПЕРАЦIЙНI СЕГМЕНТИ
Протягом 2016 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сегментi, отже Додаток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» не готувався

9. IНФОРМАЦIЯ ПРО ПОДIЇ ПIСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства та подiї якi могли б вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв – вiдсутнi.
На зборах учасникiв Товариства 27 квiтня 2017р. будуть визначенi порядок покриття збиткiв 2016 року

Генеральний директор Мар»янович Р.О.

Головний бухгалтер Мар»янович Р.О.