Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Протокол №1

Загальних зборів акціонерів

відкритого акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

(код ЄДРПОУ 00385879)

29 січня 2013 року, 13 год. 00 хв., Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, приміщення сільського будинку культури, актова зала

Відкриває Загальні збори акціонерів виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович.

Виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович: Шановні акціонери! Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», рішення акціонерів, які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій (протокол №1 від 03.12.2012 року) відкритого акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (далі за текстом – «Товариство») було прийнято рішення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі за текстом скорочено – Загальні збори, Збори).

Про проведення Загальних зборів всі акціонери Товариства були повідомлені персонально способом, передбаченим чинною редакцією Статуту Товариства – шляхом відправлення 26.12.2012 року простих поштових листів, крім того, загальне повідомлення було надруковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №247 (1500) від 25.12.2012 року із зазначенням часу, місця проведення, порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також інших відомостей, публікація яких вимагається Законом України «Про акціонерні товариства».

Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» проводяться 29 січня 2013 року за адресою: 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, приміщення сільського будинку культури, актова зала.

Для проведення реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах акціонерів, та на виконання рішення акціонерів, які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства (протокол №1 від 03.12.2012 року), акціонерами, які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, був укладений договір №ІК-87/13 від 08 січня 2013 року зі зберігачем – товариством з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ», ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року (ТОВ «ГРАД-ЦП»), про передачу останньому повноважень із здійснення функцій реєстраційної комісії.

Відповідно до вимог абзацу четвертого частини третьої статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», умов договору №ІК-87/13 від 08 січня 2013 року, рішення акціонерів, які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства (протокол №1 від 03.12.2012 року), було створено Реєстраційну комісію у складі 3-х осіб: Саад Шаді Мухамед, Єфремов Всеволод Юрійович, Салімова Лєйля Талятівна. Головою Реєстраційної комісії призначено Саада Шаді Мухамеда.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, слово надається голові Реєстраційної комісії Сааду Шаді Мухамеду.

Голова Реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складений станом на 24 годину 00 хвилин 23 січня 2013 року. Товариство є емітентом 4 479 272 (чотирьох мільйонів чотирьохста сімдесяти дев’яти тисяч двохста сімдесяти двох) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна, власниками яких згідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 23 січня 2013 року є 376 (триста сімдесят шість) акціонерів.

Обліковуються на рахунку емітента в депозитарії 157 274 акції, що становить 3,5112% від загальної кількості простих іменних акцій Товариства, які не беруть участі в голосуванні та визначенні кворуму на Зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєстровано 10 (десять) акціонерів та їх представників, яким сукупно належить 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) простих іменних акцій Товариства і, відповідно, 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів у Зборах (окрім питань, що передбачають кумулятивне голосування), що складає 72,7122% від голосуючої кількості акцій Товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства зібраний, Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

(Протокол Реєстраційної комісії №1 додається).

Виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович: Відповідно до рішення акціонерів, які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства (протокол №1 від 03.12.2012 року) та умов договору №ІК-87/13 від 08 січня 2013 року, Реєстраційній комісії доручено вести підрахунок голосів акціонерів при голосуванні на Зборах до моменту, поки не буде обрана та не приступить до виконання своїх обов’язків лічильна комісія.

Загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» оголошуються відкритими. Загальні збори акціонерів Товариства розпочинають свою роботу о 13 годині 00 хвилин.

Виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович: Акціонери Товариства, які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, при прийнятті рішення про скликання Загальних зборів акціонерів запропонували до розгляду наступний порядок денний:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

«КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП», призначених на 29 січня 2013 року

1.         Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2.         Про обрання лічильної комісії.

3.         Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

4.         Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5.         Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

6.         Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

7.         Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

8.         Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рік.

9.         Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рік та плану розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

10.      Зміна найменування ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

11.      Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

12.      Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

13.      Обрання членів Наглядової ради.

14.      Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

15.      Обрання членів Ревізійної комісії.

16.      Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.

17.      Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов’язаних із зміною найменування Товариства.

Інших пропозицій від акціонерів щодо доповнення порядку денного Зборів не надходило. Отже, приступаємо до розгляду питань порядку денного.

 

1. СЛУХАЛИ: Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору з зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

Виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович запропонував прийняти таке рішення:

·         передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року);

·         затвердити договір №ІК-88/13 від 08 січня 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений акціонерами, які сукупно є власниками більш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, з ТОВ «ГРАД-ЦП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №1.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

1. ВИРІШИЛИ:

Передати повноваження лічильної комісії зберігачу – товариству з обмеженою відповідальністю «ГРАД-ЦІННІ ПАПЕРИ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37045775, ліцензія серії АВ №533951 на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видана за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2010 року строком (терміном) дії по 20 травня 2015 року). Затвердити договір №ІК-88/13 від 08 січня 2013 року про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, укладений акціонерами, що володіють у сукупності більш ніж 10 відсотками акцій Товариства, з ТОВ «ГРАД-ЦП».

(Протокол Реєстраційної комісії №2 додається).

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

Виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович запропонував обрати лічильну комісію у складі співробітників зберігача ТОВ «ГРАД-ЦП» - Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Салімової Лєйли Талятівни (члени Лічильної комісії).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №2.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

2. ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію у складі співробітників зберігача – Саада Шаді Мухамеда (голова Лічильної комісії), Єфремова Всеволода Юрійовича, Салімової Лєйли Талятівни (члени Лічильної комісії).

(Протокол Реєстраційної комісії №3 додається).

 

3. СЛУХАЛИ: Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович запропонував обрати головою Зборів Василика Віталія Валентиновича, секретарем Зборів – Титаренка Сергія Валентиновича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №3.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

3. ВИРІШИЛИ:

Обрати головою Зборів Василика Віталія Валентиновича, секретарем Зборів – Титаренка Сергія Валентиновича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Головою Зборів запропоновано затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої акціонерами, які володіють у сукупності більш ніж 10% простих іменних акцій Товариства, форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої акціонерами, які володіють у сукупності більш ніж 10% простих іменних акцій Товариства, форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №4.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

4. ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний регламент Загальних зборів:

1) голосування по всім питанням порядку денного, окрім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, проводити відкрито, іменними бюлетенями для голосування затвердженої акціонерами, які володіють у сукупності більш ніж 10% простих іменних акцій Товариства, форми;

2) голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводити відкрито, бюлетенями для кумулятивного голосування затвердженої акціонерами, які володіють у сукупності більш ніж 10% простих іменних акцій Товариства, форми;

3) основна доповідь – до 10 хвилин;

4) співдоповідь – до 5 хвилин;

5) виступи в дебатах – до 5 хвилин;

6) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;

7) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;

8) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

5. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Виступив виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович, який доповів наступне:

Шановні акціонери та запрошені! Звітуючи про роботу Правління Товариства за 2012 рік, можна сказати наступне.

Виконавчий орган діяв у складі в. о. Голови правління Василика В. В., призначеного Спостережною Радою. Буде надаватись інформація щодо:

1) Господарських та фінансових результатів роботи Товариства за 2012 рік;

2) Проведеної юридичної роботи (звернення в правоохоронні органи звернення з численними судовими позовами) щодо повернення активів товариства виведених незаконно з товариства фізичною особою, членом спостережної ради Романенком І. М., громадянином Литвином В. І., громадянином Кравцем В.; а саме повернення самовільно зайнятих земельних ділянок, які перебувають в оренді Товариства, повернення викраденої техніки, повернення викраденої сільгосппродуккції.

3) Організації роботи керівних органів товариства;

4) Проведених осінньо-польових робіт;

5) Соціальної відповідальності Товариства;

6) Проведеної інвентаризації рухомого та нерухомого майна;

7) Вжитих заходів щодо повернення з незаконного володіння ТОВ «Шанс»  майнового комплексу цегельного та родовищу корисних копалин;

8) Розгляд інших питань організаційного характеру.

Більшість питань, які вирішував в. о. Голови правління та його заступник Янквіський М. І, стосувалась саме правового захисту майна та інтересів товарства стосувалася практичного вирішення конкретних завдань, пов’язаних із забезпеченням технологічних процесів виробництва, підготовки технічної бази для безперебійної роботи Товариства на протязі всього сезону роботи, різного роду агротехнічних рішень.

Прийняті з цього приводу рішення в основному виконані в достатньому обсязі і в установлені строки.

Аналізуючи господарську та фінансову діяльність Товариства, можна сказати, що незважаючи перебування товариства в процесі банкрутства внаслідок неякісного менеджменту.

В плані соціальної політики правління Товариства приділяє достатньо уваги для створення належних умов праці та побуту працівників.

Колектив працівників стабільний, плинності кадрів немає.

Підсумовуючи вищесказане, впевнено можна сказати, що трудовий потенціал є, економічний є, отже, підприємство працює, живе, впевнено долає труднощі, нарощує обсяги.

Правління Товариства разом з трудовим колективом буде й у 2012 році потенційно досягати кращих трудових здобутків, покращувати рівень життя працівників та здійснювати розвиток виробництва.

Пріоритетом діяльності на 2012 рік є повернення цілісного майнового цегельного заводу.

Закінчити введення в експлуатацію зернової сушарки.

Голова Зборів: Пропонується затвердити звіт Правління ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №5.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 022 797 (два мільйони двадцять дві тисячі сімсот дев’яносто сім) голосів акціонерів, що становить 64,3667% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 119 821 (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять один) голос акціонерів, що становить 35,6333% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

5. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

6. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Виступив голова Наглядової ради Товариства Петришин О. Г., який доповів наступне.

З 01 березня 2008 р. по 29 січня 2013 р. чинний склад Наглядової ради ВАТ «Кашперівський бурякорадгосп» скликався, а засідання проводились сім разів. На засіданнях Наглядової ради Товариства вирішувались, в тому числі, такі питання:

  1. Засідання Наглядової ради, що було проведене 02.10.2011 р., на якому було прийнято рішення про: визнання нечинним рішення Наглядової ради без дати, яким було незаконно призначено в. о. голови Правління Романенка І. М.; призначення в. о. голови Правління Василика В. В.
  2. Засідання Наглядової ради, що було проведене 03.11.2011 р., на якому було затверджено попереднє рішення Наглядової ради від 02.10.2011 р. щодо повноважень та правомочностей в. о. голови Правління Василика В. В.
  3. Засідання Наглядової ради, що було проведене 13.03.2012 р., на якому прийнято рішення про порядок скликання засідань Наглядової ради та порядок повідомлень членів Наглядової ради про наступні засідання, прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства в бездокументарну форму, про припинення обслуговування випуску цінних паперів Товариства у документарній формі, про припинення дії договору на ведення реєстру №01-12/Р від 20.01.2012 р., укладеного з ТОВ «РКФ «Акціонер», обрано депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України», обрано зберігачем на ведення та обслуговування рахунків у цінних паперах ТОВ «ГРАД-ЦП».
  4. Засідання Наглядової ради, що було проведене 18.06.2012 р., на якому прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів ВАТ «Кашперівський бурякорадгосп».
  5. Засідання Наглядової ради, що було проведене 31.10.2012 р., на якому прийнято рішення про нескликання та не проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Кашперівський бурякорадгосп» у зв’язку з відсутністю в Товаристві коштів на їх проведення.

Засідання Наглядової Ради скликались її головою, участь у всіх засіданнях приймали члени Наглядової ради: Тимченко А. А., Гринчук С. А. та Петришин О. Г. Інші члени Наглядової ради: Романенко І. М. та уповноважений представник РВ ФДМУ по Київській області – на жодне засідання не з’являлись, хоча про дату та час проведення засідань повідомлялись завчасно.

Голова Зборів: Пропонується затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №6.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 022 797 (два мільйони двадцять дві тисячі сімсот дев’яносто сім) голосів акціонерів, що становить 64,3667% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 119 821 (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять один) голос акціонерів, що становить 35,6333% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

6. ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

7. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Виступив в. о. голови Правління Товариства Василик В. В., який доповів, що Ревізійна комісія Товариства протягом останніх 5 років засідань не проводила, звітів не складала, у зв’язку з чим в. о. голови Правління запропонував не затверджувати звіт Ревізійної комісії ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік у зв’язку з його відсутністю.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №7.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

7. ВИРІШИЛИ:

Не затверджувати звіт Ревізійної комісії ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік у зв’язку з його відсутністю.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

8. СЛУХАЛИ: Затвердження річного звіту та балансу ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рік.

Виступив виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович, який запропонував затвердити річний звіт та баланс ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рік.

Голова Зборів: Пропонується затвердити річний звіт та баланс ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №8.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

8. ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рік.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

9. СЛУХАЛИ: Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» за 2011 рік та плану розподілу прибутку Товариства на 2012 рік.

Виступив виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович, який запропонував у зв’язку з наявністю збитку за 2011 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. За умови наявності прибутку у 2012 році винести розгляд питання про розподіл прибутку на наступні річні Збори.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №9.

Результати відкритого голосування:

«за» - 2 022 797 (два мільйони двадцять дві тисячі сімсот дев’яносто сім) голосів акціонерів, що становить 64,3667% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 1 119 821 (один мільйон сто дев’ятнадцять тисяч вісімсот двадцять один) голос акціонерів, що становить 35,6333% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

9. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з наявністю збитку за 2011 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. За умови наявності прибутку у 2012 році винести розгляд питання про розподіл прибутку на наступні річні Збори.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

10. СЛУХАЛИ: Зміна найменування ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович запропонував прийняти рішення про зміну найменування відкритого акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» на публічне акціонерне товариство «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у зв’язку з приведенням найменування Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова Зборів: У зв’язку з приведенням найменування Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується змінити найменування відкритого акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» на публічне акціонерне товариство «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

10. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з приведенням найменування Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» змінити найменування відкритого акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» на публічне акціонерне товариство «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП».

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

11. СЛУХАЛИ: Внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту.

Виступив виконуючий обов’язки голови Правління Товариства Василик Віталій Валентинович, який запропонував прийняти рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Голова Зборів: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи прийняття Зборами рішення щодо зміни найменування Товариства, пропонується внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №11.

Рішення приймається більшістю у ¾ голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

11. ВИРІШИЛИ:

11.1. У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи прийняття Зборами рішення щодо зміни найменування Товариства, внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11.2. Надати повноваження голові та секретарю Зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

12. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Голова Зборів: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи прийняття Зборами рішення щодо викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, пропонується прийняти рішення щодо припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства з метою обрання нового складу Наглядової ради.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №12.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

12. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Наглядової ради, а саме:

  • Петришин Олег Григорович – голова Наглядової ради;
  • Гринчук Сергій Анатолійович – член Наглядової ради;

·         Тимченко Андрій Анатолійович – член Наглядової ради;

·         Романенко Ігор Миколайович – член Наглядової ради;

·         Регіональне відділення ФДМУ по Київській області.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

13. СЛУХАЛИ: Обрання членів Наглядової ради.

Голова Зборів: У зв’язку з затвердженням Зборами нової редакції Статуту Товариства та припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства пропонується встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства, члени якої обираються, у кількості 5 осіб, та обрати таких членів Наглядової ради Товариства:

·         Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, в особі представника Галунова Дмитра Володимировича;

·         Титаренко Сергій Валентинович;

·         Шубович Ольга Валеріївна;

·         Мар’янович Роман Олегович;

·         МЕRKS Developments LTD, в особі представника Петришина Олега Григоровича.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №13.

Результати голосування:

За кандидатуру Регіонального відділення ФДМУ по Київській області, в особі представника Галунова Дмитра Володимировича:

«ЗА» - 7 621 902 голоси.

За кандидатуру Титаренка Сергія Валентиновича:

«ЗА» - 2 022 797 голосів.

За кандидатуру Шубович Ольги Валеріївни:

«ЗА» - 2 022 797 голосів.

За кандидатуру Мар’яновича Романа Олеговича:

«ЗА» - 2 022 797 голосів.

За кандидатуру МЕRKS Developments LTD, в особі представника Петришина Олега Григоровича:

«ЗА» - 2 022 797 голосів.

Наглядову раду Товариства обрано у наступному складі:

·         Регіональне відділення ФДМУ по Київській області, в особі представника Галунова Дмитра Володимировича;

·         Титаренко Сергій Валентинович;

·         Шубович Ольга Валеріївна;

·         Мар’янович Роман Олегович;

·         МЕRKS Developments LTD, в особі представника Петришина Олега Григоровича.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

14. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Голова Зборів: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи прийняття Зборами рішення щодо викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, пропонується прийняти рішення щодо припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №14.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

14. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Ревізійної комісії, а саме: Веремійчук А. С. (голова Ревізійної комісії), Федченко М. А., Кравець Л. М. (члени Ревізійної комісії).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

15. СЛУХАЛИ: Обрання членів Ревізійної комісії.

Голова Зборів: У зв’язку з затвердженням Зборами нової редакції Статуту Товариства та припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства пропонується встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства, члени якої обираються, у кількості 3 осіб, та обрати таких членів Ревізійної комісії Товариства:

·         Янківський Микола Іванович;

·         Сидоренко Вадим Анатолійович;

·         Євстігнєєв Андрій Сергійович.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для кумулятивного голосування №15.

Результати голосування:

За кандидатуру Янківського Миколи Івановича:

«ЗА» - 2 022 797 голосів.

За кандидатуру Сидоренка Вадима Анатолійовича:

«ЗА» - 2 022 797 голосів.

За кандидатуру Євстігнєєва Андрія Сергійовича:

«ЗА» - 2 022 797 голосів.

Ревізійну комісію Товариства обрано у наступному складі:

·         Янківський Микола Іванович;

·         Сидоренко Вадим Анатолійович;

·         Євстігнєєв Андрій Сергійович.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

16. СЛУХАЛИ: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Правління.

Голова Зборів: У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», враховуючи прийняття Зборами рішення щодо викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, пропонується прийняти рішення щодо припинення повноважень членів Правління Товариства, а саме: Примак М. А. (голова Правління), Схаб В. В., Кайдаш К. М., Перевалова Л. М., Пільганчук О. П. (члени Правління).

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №16.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

16. ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» припинити повноваження членів Правління Товариства, а саме: Примак М. А. (голова Правління), Схаб В. В., Кайдаш К. М., Перевалова Л. М., Пільганчук О. П. (члени Правління).

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

17. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із реєстрацією нової редакції Статуту та здійсненням дій, пов’язаних із зміною найменування Товариства.

Голова Зборів: Враховуючи прийняття Зборами рішення про зміну найменування Товариства, а також щодо викладення та затвердження Статуту Товариства у новій редакції, пропонується прийняти рішення щодо надання повноважень виконавчому органу Товариства вчинити всі дії, пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №17.

Результати відкритого голосування:

«за» - 3 142 618 (три мільйони сто сорок дві тисячі шістсот вісімнадцять) голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«утримались» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

17. ВИРІШИЛИ:

Доручити виконавчому органу Товариства вчинити всі дії, пов'язані із реєстрацією нової редакції Статуту та зміною найменування Товариства.

(Протокол про підсумки голосування додається).

 

Порядок денний вичерпаний. Загальні збори акціонерів Товариства закінчили роботу 29 січня 2013 року о 14:05.

Заяв про проведення аудіо- та/або відеофіксації Зборів від учасників Зборів не надходило. Скарг та зауважень щодо ведення Загальних зборів акціонерів не надходило. Порушень законодавства щодо ведення Загальних зборів не встановлено.

Загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

 

Голова Зборів                                                                                                                                 В. В. ВАСИЛИК

 

Секретар Зборів                                                                                                                             С. В. ТИТАРЕНКО