Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

27.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, село Кашперiвка, вул. Ленiна, буд.15

4. Код за ЄДРПОУ

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

04560-533-63 04560-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№83 (2588) ВIДОМОСТI "НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ"

04.05.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2017

звільнено

Голова Наглядової ради

Титаренко Сергiй Валентинович

СК №175000
19.04.2004 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський обл

9.9999

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року звiльнено – Голова Наглядової ради Титаренко Сергiй Валентинович у зв`язку iз закiнченням термiну, на який було обрано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 9.9999%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014 року.

27.04.2017

звільнено

Член Наглядової ради

Титаренко Наталiя Валерiївна

СМ №147702
25.04.1996 Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

23.2001

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року звiльнено – Член Наглядової ради Титаренко Валерiївна у зв`язку iз закiнченням термiну, на який було обрано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 23,2001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014 року.

27.04.2017

звільнено

Член Наглядової ради

Петришин Олег Григорович

СН №237153
19.04.2002 Московське РУ ГУ МВС України в м. Києвi

9.9999

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року звiльнено – Член Наглядової ради Петришин Олег Григорович у зв`язку iз закiнченням термiну, на який було обрано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 9.9999%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014 року.

27.04.2017

звільнено

Член Наглядової ради

Шубович Ольга Валерiївна

СК №083823
19.04.2002 Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл

9.9998

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року звiльнено – Член Наглядової ради Шубович Ольга Валерiївна у зв`язку iз закiнченням термiну, на який було обрано. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi – 9.9998%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 11.04.2014 року.-

27.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Титаренко Сергiй Валентинович

СК №175000
25.04.1996 Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київський обл

9.9999

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року обрано (переобрано на новий термiн) - Голова Наглядової ради Титаренко Сергiй Валентинович. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 9,9999%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

27.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Титаренко Наталiя Валерiївна

СМ 147702
09.04.1996 Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

23.2001

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року обрано (переобрано на новий термiн) - Член Наглядової ради Титаренко Наталiя Валерiївна. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 23,2001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

27.04.2017

обрано

Член Наглядової ради

Шубович Ольга Валерiївна

СК №083823
19.04.2002 Вишгородське РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.

9.9998

Зміст інформації:

Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2017 року обрано (переобрано на новий термiн) - Член Наглядової ради Шубович Ольга Валерiївна. Строк, на який обрано особу – 3 роки. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi - 9,998%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.