Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

27.04.2017

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, село Кашперiвка, вул. Ленiна, буд.15

4. Код за ЄДРПОУ

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

04560-533-63 04560-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

28.04.2017

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№83 (2588) ВIДОМОСТI "НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ"

04.05.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

27.04.2017

25000000.00

13800000.00

181.16

Зміст інформації:

Згiдно рiшення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП" було прийнято рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Генеральним директором, за умови обов`язкового погодження з Наглядовою радою, протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Вказанi правочини можуть укладатися щодо будь-яких напрямкiв дiяльностi Товариства, обмеження граничної сукупної вартостi складає 25 000 000 гривень.