Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Повідомлення про спростування розкритої недостовірної особливої інформації

I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП". 2. Код за ЄДРПОУ: 00385879. 3. Місцезнаходження: 09812, Київська область, село Кашперівка, вул. Леніна, буд.15. 4. Міжміський код, телефон та факс: 04560-533-63. 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: kbr.emitent.org.ua. II. Текст повідомлення: До оформлення протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» від 27.04.2017 року помилково 28 квітня 2017 року була розміщена на веб-сайті www.stockmarket.gov.ua та опублікована в Відомості «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №83 (2588) особлива інформація - Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Зазначена недостовірна інформація спростовується у повному обсязі.