Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 1. повне найменування та місцезнаходження товариства: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"  (09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, код ЄДРПОУ – 00385879) (далі – Товариство) повідомляє про проведення чергових річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори)
 2.  дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 19 квітня 2018р. об 11.00 годині за адресою: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул. Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора №1.
 3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів для участі у  Загальних зборах відбудеться в день їх проведення  та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.00.
 4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  Загальних зборах –    13 квітня 2018р.
 5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання Лічильної комісії зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка В.Л., Члени лічильної комісії: Вербов В.О., Бойчук Ю.О.

 

 1. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Мар'яновича Романа Олеговича, Секретарем зборів Титаренка Сергія Валентиновича.

 

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Форма та текст бюлетенів затверджені рішенням Наглядової ради. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення раєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариствакрім  проведення  кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу  товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні    членів    органу    акціонерного    товариства кумулятивним  голосуванням  голосування  проводиться   щодо   всіх кандидатів одночасно.      Обраними вважаються   ті  кандидати,  які  набрали  найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу  товариства   вважаються   обраними,   а   орган товариства   вважається  сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом  кумулятивного голосування.

Рішення з питання порядку денного «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції статуту Товариства» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення», якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину (або сукупна гранична ринкова вартість правочинів), становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

 

 1. Розгляд звіту Генерального директора за 2017 рік. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік. Розгляд та затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директора за 2017 рік, визнати роботу Генерального директора задовільною. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, визнати роботу Наглядової ради задовільною. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017рі, визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р.

Проект рішення:

Затвердити  річний  звіт Товариства за 2017 рік.

 

 1. Визначення   основних   напрямів  діяльності  Товариства на 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік, наведені  у звіті  Генерального директора Товариства.

 

 1. Розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за 2017 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Збиток Товариства за 2017 рік покрити за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

 

 1. Визначення кількісного складу Наглядової ради та Ревізійної комісії

Проект рішення:

        Визначити кількісний склад Наглядової ради – 3 члена, Ревізійної комісії – 3 члена. 

 

 1. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства

 Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства .

 

 1. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства

 Проект рішення:

Надати Голові Загальних зборів – Мар'яновичу Роману Олеговичу та Секретарю Загальних зборів – Титаренку Сергію Валентиновичу повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

11.Внесення змін до положень про загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. Затвердження положень про загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про   загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

       12. Про  схвалення  правочинів, які вчинялися Товариством

       Проект рішення:

        Схвалити  всі правочини, які вчинялись Товариством на протязі 2017 р. та у період з 01.01.2018 по 18.04.2018,  незалежно від характеру цих правочинів та їх граничної сукупної вартості .

 

13. Про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів;

                 Проект рішення:

 Попередньо схвалити надати згоду на вчинення  значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством на протязі періоду з 19.04.2018 р. по 19.04.2019 р., будь-якого  характеру,  в тому числі правочинів, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, депозитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави/іпотеки, договорів позики, в тому числі співробітникам Товариства, укладення договорів придбання та відчуження обладнання, договорів придбання та відчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорів продажу товарів, робіт послуг тощо, правочинів,  пов’язаних з укладенням мирових угод, правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, граничною сукупною вартістю не більш ніж 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень.

 

14. Про надання повноважень на укладання схвалених правочинів, та тих правочинів, на вчинення яких була попередньо надана згода.

Проект рішення:

Підтвердити повноваження Генерального директора або уповноважених ним осіб за довіреністю на укладання схвалених правочинів, незалежно від характеру цих правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надати генеральному директору Товариства або уповноваженим ним особам за довіреністю повноваження на протязі періоду з 19.04.2018 р. по 19.04.2019 р. здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, на які була надана згода відповідно до чинного законодавства, у тому числі і попередньо.

15. Про надання дозволу на продаж нежитлових будівель

Проект рішення:

Дозволити продаж нежитлових будівель що знаходяться за адресою Київська область, Тетіївський район, с Кашперівка, вул. Київська, 91 що належить товариству за свідоцтвом на право власності САЕ/119234/29.11.2012. в сумі не меншій ринкової вартості згідно грошової оцінки. Кошти отримані від реалізації нежитлових будівель направити на розвиток підприємства та поповнення обігових коштів.

 

5 1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://kbr.emitent.org.ua.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора №1 у робочі дні з 10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.   Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор   Мар’янович Роман Олегович.  Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 4479272 шт простих іменних акцій, з них 3718284 шт. голосуючих станом на 12.03.2018р.