Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

21.03.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Ленiна, 15

4. Код за ЄДРПОУ

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

04560-533-63 04560-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.03.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

54 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"

20.03.2018

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

21.03.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

16.03.2018

фiзична особа

 

23.2001

23.4798

Зміст інформації:

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента. I. Загальнi вiдомостi. 1. Повне найменування емiтента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП". 2. Код за ЄДРПОУ: 00385879. 3. Мiсцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Ленiна, 15. 4. Мiжмiський код, телефон та факс: 04560-533-63 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: kbr.emitent.org.ua. 7. Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. II. Текст повiдомлення. Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента, складеного ПАТ «НДУ» 14.03.2018р. станом на 12.03.2018р. та отриманого емiтентом 16.03.2018р., вiдбулись наступнi змiни: Розмiр частки власника «фiзична особа», до змiн складав 23,2001% у загальнiй кiлькостi акцiй та 27,9482% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля змiн складає 23,4798% у загальнiй кiлькостi акцiй та 28,2852% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. III. Пiдпис. 1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 2. Найменування посади: Генеральний директор Мар'янович Роман Олегович. 19.03.2018