Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

20.04.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Ленiна, 15

4. Код за ЄДРПОУ

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

04560-533-63 04560-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

20.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

19.04.2018

25000

18366.4

136.12

Зміст інформації:

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента. I. Загальнi вiдомостi. 1. Повне найменування емiтента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП". 2. Код за ЄДРПОУ: 00385879. 3. Мiсцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Ленiна, 15. 4. Мiжмiський код, телефон та факс: 04560-533-63 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: kbr.emitent.org.ua. 7. Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. II. Текст повiдомлення. Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв – 19.04.2018р, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: будь-якого характеру, в тому числi правочинiв, пов’язаних з укладенням та/або пролонгацiєю кредитних договорiв та/або внесенням змiн до умов кредитних договорiв, укладених Товариством, депозитних договорiв, договорiв про надання фiнансових та майнових порук, договорiв застави/iпотеки, договорiв позики, в тому числi спiвробiтникам Товариства, укладення договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, укладення договорiв продажу товарiв, робiт послуг тощо, правочинiв, пов’язаних з укладенням мирових угод, правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 25000 тис.грн.; вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 18366,4 тис. грн.; спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 136,12 %; загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 3718284 акцiй iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 2372053 акцiй iменних простих, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення – 2372053 акцiй iменних простих, та «проти» - 0 акцiй iменних простих. III. Пiдпис. 1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 2. Найменування посади: Генеральний директор Мар'янович Роман Олегович. 19.04.2018