Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

19.12.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

(04560)-533-63 (04560)-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.12.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

19.12.2018
 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.12.2018

звільнено

Генеральний директор

Мар'янович Роман Олегович

 

0

Зміст інформації:

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента. I. Загальнi вiдомостi. 1. Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП». 2. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00385879. 3. Мiсцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 15. Мiжмiський код, телефон та факс: (04560)-533-63 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: kbr.emitent.org.ua. 7. Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента. II. Текст повiдомлення. Назва уповноваженого органу емiтента, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: Наглядова рада. Дата прийняття рiшення – 19.12.2018. Змiст такого рiшення iз зазначенням пiдстав: Звiльнення Генерального директора за власним бажанням та призначення нової особи на цю посаду на пiдставi рiшення Наглядової ради. Звiльнено з 03.01.2019 – Генеральний директор Мар'янович Роман Олегович, за власним бажанням на пiдставi рiшення наглядової ради. Паспорт Серiя СН №182791, виданий 25.04.1996 р. Печерським РВ ГУ МВС України в мiстi Києвi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 16.09.2015.

19.12.2018

призначено

Генеральний директор

Капустян Iгор Вячеславович

 

0

Зміст інформації:

Призначено з 04.01.2019 – Генеральний директор Капустян Iгор Вячеславович. Паспорт МТ № 175736, виданий Богодухiвським РВ ГУ МВС України в Харкiвськiй обл., 04.08.2011. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – до переобрання. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний директор ТОВ «Крим». III. Пiдпис. 1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 2. Найменування посади: Генеральний директор Мар'янович Роман Олегович. 19.12.2018