Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 1. повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТОВАРИСТВО "КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"  (09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, код ЄДРПОУ – 00385879) (далі – Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – збори)
 2.  дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 29 січня 2019р. об 11:00 годині за адресою: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул. Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора №1.
 3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: Реєстрація акціонерів для участі у  Загальних зборах відбудеться в день їх проведення  та за місцем проведення зборів з 10.30 до 11.00.
 4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у  Загальних зборах –    23 січня 2019р.
 5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

 1. Обрання лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.

2.Припинити повноваження лічильної комісії зборів  з моменту закриття даних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Рабцуна Олександра Івановича, Секретарем зборів – Капустяна Ігора Вячеславовича.

   3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариствакрім  проведення  кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу  товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні    членів    органу    акціонерного    товариства кумулятивним  голосуванням  голосування  проводиться   щодо   всіх кандидатів одночасно.      Обраними вважаються   ті  кандидати,  які  набрали  найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу  товариства   вважаються   обраними,   а   орган товариства   вважається  сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом  кумулятивного голосування.

Рішення з питання «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

 1. Припинення повноважень  Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження  Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Титаренко Сергiй Валентинович

член Наглядової ради - Шубович Ольга Валерiївна

член Наглядової  ради - Титаренко Наталiя Валерiївна

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів у члени Наглядової ради ТоваристваРабцун Олександр Іванович, Рабцун Дмитро Олександрович, Рабцун Ірина Георгіївна.

 1. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати - Голова Наглядової  радиТовариства -  Рабцун Олександр Іванович.

 1. Припинення повноважень  Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження  Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Кравець Людмила Миколаївна;

член Ревізійної комісії - Миколаєнко Ганна Миколаївна;

член Ревізійної комісії - Швець Сергiй Юрiйович.

 1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства -  Левченко Віталій Васильович, Гавриш Ліна В`ячеславівна, Пушкарьов Сергій Валерійович.

 1. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати - Голова Ревізійної комісії Товариства -  Левченко Віталій Васильович

 1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

 1. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Рабцуну Олександру Івановичу та Секретарю зборів Капустяну Ігору Вячеславовичу

 1. Внесення змін до положень  Товариства шляхом викладення їх у новій редакції

Проект рішення:

Внести зміни до положень про   загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

 

5 1) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://kbr.emitent.org.ua.

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства: 09812, Київська обл., Тетіївський район, село Кашперівка, вул.Леніна, будинок 15, кабінет генерального директора №1 у робочі дні з 10:00 до 16:00, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.   Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генеральний директор   Мар’янович Роман Олегович.  Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.

7) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.