Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

26.12.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

(04560)-533-63 (04560)-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

26.12.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

26.12.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ з/п

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником)

Ознака типу відомостей про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, імя, по батькові (за наявності) - фізичної особи -власника (власників) пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

26.12.2018

50

Рабцун Олександр Iванович

 

0

71.1340

Зміст інформації:

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента. I. Загальнi вiдомостi. 1. Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП». 2. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00385879. 3. Мiсцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 15. Мiжмiський код, телефон та факс: (04560)-533-63 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: kbr.emitent.org.ua. 7. Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що дiють спiльно) з урахуванням кiлькостi акцiй, якi належать їй та її афiлiйованим особам, контрольного пакета акцiй. II. Текст повiдомлення. Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд особи, вiдповiдно до статтi 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi товариства»: 26.12.2018. Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття: 1,00 грн. за одну акцiю. Дата набуття пакета: 19.12.2018. Прiзвище, iм’я, по батьковi особи - власника акцiй: Рабцун Олександр Iванович. Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi, в загальнiй кiлькостi акцiй/ в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй (за наявностi iнформацiї): до набуття права власностi на такий пакет акцiй – iнформацiя вiдсутня; пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй - 71,1340/iнформацiя вiдсутня. Прiзвище, iм’я, по батьковi/Найменування юридичної особи, визначеної вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених статтями 65-65-1 Закону України «Про акцiонернi товариства»: Рабцун Олександр Iванович. III. Пiдпис. 1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 2. Найменування посади: Генеральний директор Мар'янович Роман Олегович. 26.12.2018