Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

27.12.2018

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

(04560)-533-63 (04560)-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.12.2018

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

27.12.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п

Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій

Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

1

27.12.2018

Титаренко Наталiя Валентинiвна

 

23.4798

0

Зміст інформації:

Повiдомлення про виникнення особливої iнформацiї емiтента. I. Загальнi вiдомостi. 1. Повне найменування емiтента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП». 2. Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 00385879. 3. Мiсцезнаходження: 09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 15. Мiжмiський код, телефон та факс: (04560)-533-63 (т/ф). 5. Електронна поштова адреса: kbr@emitent.org.ua. 6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується емiтентом для розкриття iнформацiї: kbr.emitent.org.ua. 7. Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй. II. Текст повiдомлення. Дата отримання емiтентом iнформацiї вiд Центрального депозитарiю цiнних паперiв – 27.12.2018. 1. Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Титаренко Наталiя Валентинiвна. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: пряме вiдчуження. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до вiдчуження - 23,4798% у вiдсотках до статутного капiталу та 28,2852% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля вiдчуження - 0% у вiдсотках до статутного капiталу та 0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та Iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: особи вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): вiдсутня.

2

27.12.2018

Рабцун Олександр Iванович

 

0

71.1340

 

Зміст інформації:

2. Прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: Рабцун Олександр Iванович. Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: пряме набуття. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй): до набуття - 0% у вiдсотках до статутного капiталу та 0% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй, пiсля набуття - 71,1340% у вiдсотках до статутного капiталу та 83,1893% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та Iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: особи вiдсутнi. Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): 19.12.2018. III. Пiдпис. 1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством. 2. Найменування посади: Генеральний директор Мар'янович Роман Олегович. 27.12.2018