Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів 29.01.2019, підготовлені наглядовою радою:

  1. Обрання лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії: Волошка Володимир Леонідович Члени лічильної комісії: Бойчук Юлія Остапівна, Вербов Володимир Олександрович.

2.Припинити повноваження лічильної комісії зборів  з моменту закриття даних зборів.

2. Обрання Голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів Рабцуна Олександра Івановича, Секретарем зборів – Капустяна Ігора Вячеславовича.

   3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:

Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень  для  голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для  якого видається зазначений бюлетень.

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариствакрім  проведення  кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера  помножується  на  кількість  членів органу  товариства,  що  обираються,  а  акціонер  має  право  віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При обранні    членів    органу    акціонерного    товариства кумулятивним  голосуванням  голосування  проводиться   щодо   всіх кандидатів одночасно.      Обраними вважаються   ті  кандидати,  які  набрали  найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу  товариства   вважаються   обраними,   а   орган товариства   вважається  сформованим  виключно  за  умови  обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом  кумулятивного голосування.

Рішення з питання «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Зі всіх питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій.

  1. Припинення повноважень  Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження  Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голова Наглядової ради - Титаренко Сергiй Валентинович

член Наглядової ради - Шубович Ольга Валерiївна

член Наглядової  ради - Титаренко Наталiя Валерiївна

  1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів у члени Наглядової ради Товариства – Рабцун Олександр Іванович, Рабцун Дмитро Олександрович, Рабцун Ірина Георгіївна.

  1. Обрання голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати - Голова Наглядової  радиТовариства -  Рабцун Олександр Іванович.

  1. Припинення повноважень  Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження  Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

Голова Ревізійної комісії - Кравець Людмила Миколаївна;

член Ревізійної комісії - Миколаєнко Ганна Миколаївна;

член Ревізійної комісії - Швець Сергiй Юрiйович.

  1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймається кумулятивним голосуванням. Перелік кандидатів у члени Ревізійної комісії Товариства -  Левченко Віталій Васильович, Гавриш Ліна В`ячеславівна, Пушкарьов Сергій Валерійович.

  1. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати - Голова Ревізійної комісії Товариства -  Левченко Віталій Васильович

  1. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

  1. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції  Голові зборів  Рабцуну Олександру Івановичу та Секретарю зборів Капустяну Ігору Вячеславовичу

  1. Внесення змін до положень  Товариства шляхом викладення їх у новій редакції

Проект рішення:

Внести зміни до положень про   загальні збори,  наглядову раду, виконавчий  орган  та  ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.