Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Мар'янович Роман Олегович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

   

М.П.

 

29.01.2019

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, село Кашперiвка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 15

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

00385879

5. Міжміський код та телефон, факс

(04560)-533-63 (04560)-533-63

6. Електронна поштова адреса

kbr@emitent.org.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.01.2019

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

   
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

29.01.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

29.01.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Титаренко Сергiй Валентинович

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження – Голова Наглядової ради Титаренко Сергiй Валентинович, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2017.

29.01.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Рабцун Олександр Iванович

 

71.13399

Зміст інформації:

Обрано – Голова Наглядової ради Рабцун Олександр Iванович, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Паспорт СВ № 252151, виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл., 22.08.2000. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 71,13399. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: виконавчий директор ТДВ «СК Роксолана». Особа є акцiонером.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Шубович Ольга Валерiївна

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження – Член Наглядової ради Шубович Ольга Валерiївна, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2017.

29.01.2019

обрано

Член Наглядової ради

Рабцун Дмитро Олександрович

 

0

Зміст інформації:

Обрано – Член Наглядової ради Рабцун Дмитро Олександрович, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Паспорт СЮ № 027279 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 04.01.2007р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: тимчасово не працює
Особа є представником акцiонера Рабцуна Олександра Iвановича.

29.01.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Титаренко Наталiя Валерiївна

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження – Член Наглядової ради Титаренко Наталiя Валерiївна, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 27.04.2017

29.01.2019

обрано

Член Наглядової ради

Рабцун Iрина Георгiївна

 

0

Зміст інформації:

Обрано – Член Наглядової ради Рабцун Iрина Георгiївна, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Паспорт СА № 329700 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 13.11.1996р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: менеджер по страхуванню ТДВ «СК Роксолана»; внутрiшнiй аудитор ТДВ «СК Роксолана». Особа є представником акцiонера Рабцуна Олександра Iвановича.

29.01.2019

припинено повноваження

Голова Ревiзiйної комiсiї

Кравець Людмила Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження – Голова Ревiзiйної комiсiї Кравець Людмила Миколаївна, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 15.04.2016.

29.01.2019

обрано

Голова Ревiзiйної комiсiї

Левченко Вiталiй Васильович

 

0

Зміст інформації:

Обрано – Голова Ревiзiйної комiсiї Левченко Вiталiй Васильович, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Паспорт СЮ № 118443 виданий Жовтневим РВ ГУМВС України в Запорiзькiй областi 14.03.2009р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника юр.вiддiлу ПАТ «Запорiжкокс», заступник директора-начальник юр.вiддiлу «ТОВ «Аудиторська фiрма «Партнер».

29.01.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Миколаєнко Ганна Миколаївна

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження – Член Ревiзiйної комiсiї Миколаєнко Ганна Миколаївна, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 15.04.2016.

29.01.2019

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Приймак Нiна Василiвна

 

0

Зміст інформації:

Обрано – Член Ревiзiйної комiсiї Приймак Нiна Василiвна, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Паспорт СА № 156162 виданий Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.03.1996р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний бухгалтер ТДВ «СК Роксолана».

29.01.2019

припинено повноваження

Член Ревiзiйної комiсiї

Швець Сергiй Юрiйович

 

0

Зміст інформації:

Припинено повноваження – Член Ревiзiйної комiсiї Швець Сергiй Юрiйович, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi - з 15.04.2016.

29.01.2019

обрано

Член Ревiзiйної комiсiї

Очкань Олена Олександрiвна

 

0

Зміст інформації:

Обрано – Член Ревiзiйної комiсiї Очкань Олена Олександрiвна, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Паспорт СВ № 036648 виданий Заводським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 02.11.1999р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi, у вiдсотках – 0. Строк, на який призначено (обрано) особу – 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юр.вiддiлу ТДВ «СК Роксолана».