Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Василик Вiталiй Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.03.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00385879

1.4 Місцезнаходження емітента

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, 15

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

380(4560)533-63 380(4560)533-63

1.6 Електронна поштова адреса емітента

kbr@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.03.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

18.03.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
Iнших вiдомостей та iнформацiї, окрiм наданих у звiтi, немає у зв'язку з службовою недбалiстю посадових осiб, якi здiйснювали оперативне управлiння дiяльнiстю Товариства у звiтний перiод.


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

ААБ №327995

3.3. Дата державної реєстрації

16.12.1998

3.4. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка, вул. Ленiна, 15

3.5. Статутний капітал (грн.)

1119818.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

7

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур, 15.41.0 Вирощування нерафiнованих олiй та жирiв, 01.30.0 Змiшане сiльське господарство

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

25.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

В Товариствi згiдно зi Статутом iснують наступнi органи управлiння: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства. Склад - всi акцiонери Товариства, що є в реєстрi акцiонерiв Товариства станом на дату, визначену вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства, в тому числi: - визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї) - затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв) - затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу або бюджету - обрання та вiдкликання голови правлiння - обрання та вiдкликання членiв правлiння - обрання та вiдкликання голови Наглядової ради - обрання та вiдкликання членiв Наглядової ради - обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї - прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння - прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй - прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй 2. Наглядова рада. Склад - 5 осiб. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства. 3. Ревiзiйна комiсiя. Склад - 3 особи. Функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Голова Спостережної ради Петришин Олег Григорович Член Спостережної ради Гринчук Сергiй Анатолiйович Член Спостережної ради Тимченко Андрiй Анатолiйович Член Спостережної ради Романенко Iгор Миколайович Член Спостережної ради Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi в особi представника Павлова Олексiя Борисовича В. о. голови Правлiння - Василик Вiталiй Валентинович Голова Ревiзiйної комiсiї - Кравець Людмила Миколаївна Член Ревiзiйної комiсiї - Федченко Микола Андрiйович Член Ревiзiйної комiсiї - Веремiйчук Андрiй Сергiйович

3.12. Засновники емітента

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi, код ЄДРПОУ 19028107

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Товариство є учасником корпорацiї "КИЇВЦУКОР". 04050, м. Київ, вул. Кравченка, буд. 17, кв. 73


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

26.01.1999

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

59/10/1/99

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Управлiння ДКЦПФР в мiстi Києвi та Київськiй областi

Кількість простих іменних акцій (штук)

4479272

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Документарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

1119821

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕЄСТРАЦIЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "АКЦIОНЕР"

6.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23730267

6.4. Місцезнаходження

04209, м. Київ, вул. Героїв Днiпра, буд. 41

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ №362068

6.6. Дата видачі ліцензії

24.07.2007

6.7. Міжміський код та телефон

(044) 467-74-55

6.8. Факс

(044) 467-74-55

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

6.10. Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЕЄСТРАЦIЙНО-КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА "АКЦIОНЕР" здiйснює обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства у документарнiй формi iснування. Послугами iнших осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, Товариство протягом звiтного перiоду не користувалось.


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Товариство створене у 1992 роцi на землях, що мають площу близько 3 тис. га. В 1930 роцi передано заводу i створено "Кашперiвський цукрокомбiнат". В 1960 роцi сiльськогосподарська артiль (3896 га) i бурякорадгосп реорганiзували у "Кашперiвський радгосп" цукрокомбiнату. З 1975 року два пiдроздiли радгоспу передано в колективнi господарства Володарського району. З 1993 року радгосп вiдокремився вiд заводу, створено "Кашперiвський бурякорадгосп". На протязi цих рокiв потужнiсть радгоспу постiйно зростає. В 195 роцi виробництво зерна склало 1186 т., в 1960 роцi - 5258 т., в 1974 роцi - 9065 т., в 1989 роцi - 6888 т. Побудовано молочний комплекс на 1200 чол., корiвник, свинарники, майстернi по ремонту технiки, цегельний завод, школу, дитячий садок на 90 мiсць. Незважаючи на всi прийнятi заходи, рiвень виробництва з 1994 року пiшов на спад, тому що робота бурякорадгоспу знаходиться в прямiй залежностi вiд можливостi придбання технiки, запчастин, пального, добрив, ядохiмiкатiв. Згадно з Законом України "Про особливостi приватизацiї майна в АПК", з 09.12.1998 року пiдприємство перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Кашперiвський бурякорадгосп". Пiдприємство знаходиться в важкому фiнансовому станi i шукає новi шляхи розвитку для його полiпшення. Чистi активи Товариства, розрахованi згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затвердженими рiшенням ДКЦПФР № 485, вiд 17.11.2004 р., як величина визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розмiр розрахункових чистих активiв Товариства станом на 31.12.2011 р. складав 700 тис. грн. Вартiсть чистих активiв менша за розмiр статутного капiталу, але бiльша за мiнiмальний розмiр статутного капiталу дiючого на момент створення акцiонерного товариства. Вiдповiдно до вимог п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становила -420 тис. грн. Для виконання завдання по збiльшенню виробництва у 2012 роцi, Товариством розроблена програма виходу з фiнансової кризи. У зв'язку з вiдкриттям провадження Господарським судом Київської областi 22.06.2009 р. по справi №Б3/213-09/24 про банкрутство ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", фiнансова та господарська дiяльнiсть за останi роки майже не здiйснювалась. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки основних показникiв господарської та фiнансової дiяльностi у Товариства немає.


Квартальна фінансова звітність

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

31.03.2012

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

 

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган державного управління

 

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

01.30.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

09812 Київська обл., Тетiївський р-н, с. Кашперiвка вул. Ленiна, 15

Середня кількість працівників

6

 

Баланс на 31.03.2012

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3150.0

3150.0

- первісна вартість

031

10184.0

10184.0

- знос

032

( 7034.0 )

( 7034.0 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

112.0

112.0

- накопичена амортизація

037

( -112.0 )

( -112.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

3150.0

3150.0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

93.0

93.0

Поточні біологічні активи

110

0.0

0.0

Готова продукція

130

213.0

212.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

40.0

46.0

- первісна вартість

161

40.0

46.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.0

0.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0.0

0.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

45.0

47.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

391.0

398.0

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

39.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

3541.0

3587.0


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1120.0

1120.0

Додатковий вкладений капітал

320

3814.0

3814.0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4234.0

-4207.0

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

700.0

727.0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

0.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1280.0

1296.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

179.0

140.0

- зі страхування

570

14.0

14.0

- з оплати праці

580

0.0

3.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

1402.0

1407.0

Усього за розділом IV

620

2875.0

2860.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

3575.0

3587.0

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

3.0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик Вiталiй Валентинович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

Звіт про фінансові результати за квартал року

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

23.0

12.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 2.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

23.0

10.0

Інші операційні доходи

040

141.0

6.0

Інші доходи

050

0.0

0.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

164.0

16.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 19.0 )

( 6.0 )

Інші операційні витрати

090

( 118.0 )

( 12.0 )

Вписуваний рядок - у тому числі

091

0.0

0.0

Вписуваний рядок

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 0.0 )

( 7.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 137.0 )

( 25.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

27.0

-9.0

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

27.0

-9.0

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик Вiталiй Валентинович

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансової звiтностi , складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) у наявностi немає.