Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Василик Вiталiй Валентинович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.05.2013

(дата)

 

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2012 року

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Відкрите акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00385879

1.4 Місцезнаходження емітента

09812, Київська обл., Тетiївський р-н., с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

380(4560)533-63, 380(4560)533-63

1.6 Електронна поштова адреса емітента

kbr@emitent.org.ua

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.03.2013

 

2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці

kbr.emitent.org.ua

в мережі Інтернет

20.03.2013

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущені акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)

 

4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента

 

5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

7. Інформація про господарську та фінансову діяльність

а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

11. Примітки:
1. Iнших вiдомостей та iнформацiї, окрiм наданих у звiтi, немає у зв'язку з службовою недбалiстю посадових осiб, якi здiйснювали оперативне управлiння дiяльнiстю Товариства у звiтний перiод.

2. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні не розкриваються, оскільки емітент не здійснював розміщення облігацій.

3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається у зв’язку з відсутністю у Товаристві такої посади.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції а також інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається у зв’язку із тим, що розмір виручки від реалізації продукції за звітний період складає менше ніж 5 млн. грн.

5. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не подається. У звітному періоді Товариством не здійснювалась емісія цільових облігацій.

6. Звіт підписаний генеральним директором ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Василиком В. В. у зв’язку із приведенням діяльності ВАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» на підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 29.01.2013р.).


3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Відкрите акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

3.2. Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію

ААБ №327995

3.3. Дата державної реєстрації

16.12.1998

3.4. Місцезнаходження

09812, Київська обл., Тетiївський р-н., с. Кашперiвка, вул. Ленiна, буд. 15

3.5. Статутний капітал (грн.)

1119818.00

3.6. Чисельність працівників (чол.)

13

3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

01.11.0 Вирощування зернових та технiчних культур; 15.41.0 Вирощування нерафiнованих олiй та жирiв;

01.30.0 Змiшане сiльське господарство.

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

25.000

3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.10. Органи управління емітента

В Товариствi згiдно зi Статутом iснують наступнi органи управлiння: 1. Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган управлiння Товариства. Склад - всi акцiонери Товариства, що є в реєстрi акцiонерiв Товариства станом на дату, визначену вiдповiдно до законодавства про депозитарну систему. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства, в тому числi: - визначення основних напрямiв дiяльностi (стратегiї) - затвердження планiв дiяльностi (бiзнес-планiв) - затвердження рiчного фiнансового звiту або балансу або бюджету - обрання та вiдкликання голови правлiння - обрання та вiдкликання членiв правлiння - обрання та вiдкликання голови Наглядової ради - обрання та вiдкликання членiв Наглядової ради - обрання голови та членiв ревiзiйної комiсiї - прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi членiв Правлiння - прийняття рiшення про додатковий випуск акцiй - прийняття рiшення про викуп, реалiзацiю та розмiщення власних акцiй 2. Наглядова рада. Склад - 5 осiб. Компетенцiя та функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства. 3. Ревiзiйна комiсiя. Склад - 3 особи. Функцiї органу визначенi Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства.

3.11. Посадові особи емітента

Голова Спостережної ради Петришин Олег Григорович; Член Спостережної ради Гринчук Сергiй Анатолiйович; Член Спостережної ради Тимченко Андрiй Анатолiйович; Член Спостережної ради Романенко Iгор Миколайович; Член Спостережної ради Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Київськiй областi в особi представника Павлова Олексiя Борисовича . В. о. голови Правлiння - Василик Вiталiй Валентинович. Голова Ревiзiйної комiсiї - Кравець Людмила Миколаївна; Член Ревiзiйної комiсiї - Федченко Микола Андрiйович; Член Ревiзiйної комiсiї - Веремiйчук Андрiй Сергiйович.

3.12. Засновники емітента

Регiональне вiддiлення Фонду державного майна по Київськiй областi, код ЄДРПОУ 19028107

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Товариство є учасником корпорацiї "КИЇВЦУКОР". 04050, м. Київ, вул. Кравченка, буд. 17, кв. 73


4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)

Дата реєстрації випуску акцій

26.01.1999

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

59/10/1/99

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Центральний територiальний департамент Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Кількість простих іменних акцій (штук)

4479272

Кількість простих акцій на пред’явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акцій (грн.)

0.25

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

1119821

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ"

6.2. Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

37045775

6.4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, б-р. Лесi Українки, буд. 34, пiдїзд 3, поверх 7

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ №533951

6.6. Дата видачі ліцензії

20.05.2010

6.7. Міжміський код та телефон

(044)585-61-20

6.8. Факс

(044)585-71-20

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

6.10. Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГРАД-ЦIННI ПАПЕРИ" здiйснює зберiгання та облiк цiнних паперiв Товариства у бездокументарнiй формi iснування. Послугами iнших осiб, якi ведуть облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у депозитарнiй системi України, Товариство протягом звiтного перiоду не користувалось.


8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

Товариство пройшло державну реестрацiю у 1998 роцi. Воно було створене на землях, що мають площу близько 3 тис. га., якi в 1930 роцi було передано заводу i створено "Кашперiвський цукрокомбiнат". В 1960 роцi сiльськогосподарська артiль (3896 га) i бурякорадгосп реорганiзували у "Кашперiвський радгосп" цукрокомбiнату. З 1975 року два пiдроздiли радгоспу передано в колективнi господарства Володарського району. З 1993 року радгосп вiдокремився вiд заводу, створено "Кашперiвський бурякорадгосп". На протязi цих рокiв потужнiсть радгоспу постiйно зростає. В 1995 роцi виробництво зерна склало 1186 т., в 1960 роцi - 5258 т., в 1974 роцi - 9065 т., в 1989 роцi - 6888 т. Побудовано молочний комплекс на 1200 чол., корiвник, свинарники, майстернi по ремонту технiки, цегельний завод, школу, дитячий садок на 90 мiсць. Незважаючи на всi прийнятi заходи, рiвень виробництва з 1994 року пiшов на спад, тому що робота бурякорадгоспу знаходиться в прямiй залежностi вiд можливостi придбання технiки, запчастин, пального, добрив, ядохiмiкатiв. Згадно з Законом України "Про особливостi приватизацiї майна в АПК", з 09.12.1998 року пiдприємство перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Кашперiвський бурякорадгосп". Пiдприємство знаходиться в важкому фiнансовому станi i шукає новi шляхи розвитку для його полiпшення. Для виконання завдання по збiльшенню виробництва у 2012 роцi, Товариством розроблена програма виходу з фiнансової кризи. У зв'язку з вiдкриттям провадження Господарським судом Київської областi 22.06.2009 р. по справi №Б3/213-09/24 про банкрутство ВАТ "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП", фiнансова та господарська дiяльнiсть за останi роки майже не здiйснювалась. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки основних показникiв господарської та фiнансової дiяльностi у Товариства немає.


Квартальна фінансова звітність

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2012.10.01

Підприємство

Відкрите акцiонерне товариство "КАШПЕРIВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП"

за ЄДРПОУ

00385879

Територія

Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка

за КОАТУУ

3224683601

Організаційно-правова форма господарювання

Відкрите акціонерне товариство

за КОПФГ

231

Орган державного управління

-------

за КОДУ

0

Вид економічної діяльності

Вирощування зернових та технiчних культур

за КВЕД

01.11.0

Одиниця виміру

тис.грн.

Контрольна сума

 

Адреса

09812 Київська обл., Тетiївський р-н., с. Кашперiвка вул. Ленiна, буд. 15

Середня кількість працівників

6

 

Баланс на 30.09.2012

Форма № 1-м

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершене будівництво

020

0.0

0.0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

3150.0

3287.4

- первісна вартість

031

10184.0

10437.0

- знос

032

( 7034.0 )

( 7149.6 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0.0

0.0

- первісна вартість

036

112.0

112.0

- накопичена амортизація

037

( 112.0 )

( 112.0 )

Довгострокові фінансові інвестиції

040

0.0

0.0

Інші необоротні активи

070

0.0

0.0

Усього за розділом I

080

3150.0

3287.4

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

93.0

94.0

Поточні біологічні активи

110

34.0

0.0

Готова продукція

130

213.0

643.0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

40.0

27.0

- первісна вартість

161

40.0

27.0

- резерв сумнівних боргів

162

( 0.0 )

( 0.0 )

Дебіторська заборгованість з бюджетом

170

0.0

0.0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0.0

26.0

Поточні фінансові інвестиції

220

0.0

0.0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

45.0

46.0

- в іноземній валюті

240

0.0

0.0

Інші оборотні активи

250

0.0

0.0

Усього за розділом II

260

425.0

836.0

III. Витрати майбутніх періодів

270

0.0

0.0

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0.0

0.0

Баланс

280

3575.0

4123.4


 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1120.0

1120.0

Додатковий вкладений капітал

320

3814.0

3814.0

Резервний капітал

340

0.0

0.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-4234.0

-4274.6

Неоплачений капітал

360

( 0.0 )

( 0.0 )

Усього за розділом I

380

700.0

659.4

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

430

0.0

4.0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480

0.0

0.0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0.0

0.0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0.0

0.0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

1280.0

1309.0

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з бюджетом

550

179.0

151.0

- зі страхування

570

14.0

13.0

- з оплати праці

580

0.0

4.0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0.0

0.0

Інші поточні зобов'язання

610

1402.0

1983.0

Усього за розділом IV

620

2875.0

3460.0

V. Доходи майбутніх періодів

630

0.0

0.0

Баланс

640

3575.0

4123.4

*3 зядка 580 графа 4; Прострочені зобов'язання з оплати праці

665

4.0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


 

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2012 року

Форма № 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

119.0

82.0

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( 0.0 )

( 13.0 )

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

119.0

69.0

Інші операційні доходи

040

211.0

22.0

Інші доходи

050

0.0

0.0

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050)

070

330.0

91.0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( 110.0 )

( 0.0 )

Інші операційні витрати

090

( 220.6 )

( 0.0 )

Вписуваний рядок - у тому числі

091

0.0

0.0

Вписуваний рядок

092

( 0.0 )

( 0.0 )

Інші витрати

100

( 40.0 )

( 4.0 )

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

( 370.6 )

( 4.0 )

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

-40.6

87.0

Податок на прибуток

140

( 0.0 )

( 0.0 )

Чистий прибуток (збиток) (130 - 140)

150

-40.6

87.0

Забезпечення матеріального заохочення

160

0.0

0.0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201

0.0

0.0

Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202

0.0

0.0

 

Примітки

Н/д

Керівник

Василик В. В.

Головний бухгалтер

Посада не передбачена


Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), на виконання вимог п. 5 глави 2 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591, розкрита в розділах "Баланс малого підприємства (актив)", "Баланс малого підприємства (пасив)" та "Звіт про фінансові результати малого підприємства" квартальної звiтностi емiтента.