Публічне акціонерне товариство 'КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП'  
 
 
Сторінки розділу
 


 


ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,

код за ЄДРПОУ 00385879, місцезнаходження: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка,

вул. Леніна, буд. 15 (далі – Товариство)

Повідомляємо, що згідно з рішенням Наглядової ради публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (протокол №02 від 15 березня 2013 року), 29 квітня 2013 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Київська, буд. 18-А, приміщення сільського будинку культури, актова зала, відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства, з наведеним нижче порядком денним:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

річних Загальних зборів публічного акціонерного товариства «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП»,

призначених на 29 квітня 2013 року

1. Про передачу повноважень лічильної комісії зберігачу, затвердження договору зі зберігачем про надання послуг із забезпечення проведення голосування на Зборах.

2. Про обрання лічильної комісії.

3. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів

4. Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік та план розподілу прибутку на 2013 рік.

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» (тис. грн.):

Найменування показника

період

звітний

попередній

Усього активів

5023

3575

Основні засоби

3216

3150

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

282

306

Сумарна дебіторська заборгованість

515

40

Грошові кошти та їх еквіваленти

171

45

Нерозподілений прибуток

-4236

-4234

Власний капітал

3814

3814

Статутний капітал

1120

1120

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

4325

2875

Чистий прибуток (збиток)

-2

-261

Середньорічна кількість акцій (шт.)

4479272

4479272

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

7

4

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – на 24 год. 00 хв. 23 квітня 2013 року.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах відбудеться у день скликання Зборів за місцем їх проведення.

Початок реєстрації: о 11 год. 45 хв. 29.04.2013 року; закінчення – о 12 год. 45 хв. 29.04.2013 року.

Для реєстрації та участі у зборах учасникам Зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково мати документ, що посвідчує право їх участі у голосуванні на Загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора):

·          до дня проведення Загальних зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00;

·          у день проведення Загальних зборів – за місцем їх проведення (Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Київська, буд. 18-А, приміщення сільського будинку культури, актова зала).

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з проектами рішень – генеральний директор ПАТ «КАШПЕРІВСЬКИЙ БУРЯКОРАДГОСП» Василик Віталій Валентинович, телефон (044)249-05-45, адреса: Україна, 09812, Київська обл., Тетіївський р-н, с. Кашперівка, вул. Леніна, буд. 15, кабінет генерального директора

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будуть прийматися в порядку, визначеному законодавством України.

Довідки за телефоном +380 (4560) 533-63.

Повідомлення про скликання Зборів розміщено в бюлетені "Відомості НКЦПФР" №59 (1563) від 27.03.2013 року.